Wijkgerichte aanpak riolering en het herinrichtingsplan Moesel fase-1: top of flop?

Actueel

DUS Weert hecht grote waarde aan burgerparticipatie en goede communicatie zeker als projecten een grote impact hebben op de woon- en leefomgeving van de inwoners. Na een rondgang door de wijk blijkt uit gesprekken met bewoners dat er veel vragen en zorgen zijn over de huidige herinrichtingsplannen.

Voor de fractie DUS Weert is dit een reden om een aantal politieke vragen te stellen aan het college van B&W. Deze zogenaamde ‘Vragen Artikel 40 RvO’ moet het college dan binnen 30 dagen beantwoorden.

VRAGEN

 1. Ergens in 2020 heeft men besloten om het concept definitief ontwerp te wijzigen naar het definitief. De breedte van de rijbaan versmalt van 5,50 meter naar 5,00 meter.
  a) Welke argumenten liggen ten grondslag aan deze wijzigingen?
  b) Op wiens initiatief zijn deze wijzigingen doorgevoerd en is dit een gemandateerd besluit of een collegebesluit geweest?
  c) Wat zijn de beoogde effecten van het smaller maken van de rijbaan en welke beweegredenen en onderbouwingen liggen hieraan ten grondslag?
  d) Welke maatregelen neemt men indien zal blijken dat de doorstroming in de straten wordt belemmerd, er verkeersonveilige situaties en/of parkeerproblemen ontstaan agv. de gekozen weginrichting?
 2. In de eerste voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling van juni 2023 staat “Communicatie is belangrijk onderdeel van project, gelet op lange voorbereidingstijd (plannen dateren van 2019-2020), niet alle bewoners kennen het plan”.
  a) Wanneer is er over aanpassingen in de maatvoering van de wegprofielen (wegbreedte, stoepen, groenstroken, parkeerhavens) van concept ontwerp naar definitief ontwerp, vooraf en/of achteraf gecommuniceerd richting gemeenteraad, wijkraad, klankbordgroep en bewoners? Graag een overzicht van alle communicatiemomenten met bijbehorende data.
  b) Waarom hebben bewoners nooit de definitieve inrichtingsplannen kunnen inzien op een inloopbijeenkomst? Op het laatst georganiseerde inloopmoment heeft men alléén inzage gehad in de voorlopige ontwerpen (VO) en het concept definitief ontwerp (cDO) die géén definitieve status hebben?
 3. In enkele straten worden bij woningen zonder eigen oprit, de 3- of 4-onder-1-kappers, parkeerhavens aangelegd. Het betreft de Ernst Casimirstraat nrs. 21 en 22 en de Margrietlaan nrs. 42, 44 en 45. Bij de 3-onder-1-kapper van de Irenelaan nr. 42 komt echter geen parkeerhaven. Kan men aangeven op basis van welke argumenten er hier geen parkeerhaven wordt aangelegd terwijl het wel een vergelijkbare situatie betreft?
 4. Is het college bereid om een (nieuwe) klankbordgroep in het leven te roepen die in de uitvoeringsfase kan/mag meedenken over zaken die tijdens de uitvoering voor de wijk van belang kunnen zijn?
 5. Houdt het college vast aan de huidige plannen wanneer in de uitvoeringsfase al blijkt dat de gekozen maatvoering van de rijbaan in een of meerdere straten voor problemen gaat zorgen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.