Wat zegt DUS Weert in haar Algemene Beschouwingen Kadernota 2024?

Actueel

Op 6 juli worden in de gemeenteraadsvergadering van Weert door elke politieke partij Algemene Beschouwingen gehouden om te discussiëren over de plannen die het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode presenteren.

De Algemene Beschouwingen vinden gewoonlijk elk jaar net voor het zomerreces plaats en zijn bedoeld om de plannen voor het komende jaar te bespreken. Het verschil met gewone vergaderingen is dat bij de Algemene Beschouwingen niet wordt gepraat over de voorstellen die op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid van de gemeente.

Hieronder leest u wat DUS Weert zegt in haar Algemene Beschouwingen Kadernota 2024.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2024

– DE DUIVENMELKER & DE KADERNOTA –

 • Voor duivenmelkers is de zondag een belangrijke dag. Urenlang turen in de lucht. Spanning tot het moment dat de duiven weer huiswaarts keren en er kan worden geklokt. Voor het zover is worden de duiven ingekorfd in het clublokaal. Daarna volgt een lange rit per speciale vrachtauto naar de lossingsplaats. Meestal in het zuiden van Frankrijk. Daar aangekomen worden de duiven verzorgd en vervolgens gelost. Al die tijd is de duivenmelker overgeleverd aan de nukken van de natuur. Zon, wind, hagel, regen en onweer. Er kan onderweg van alles gebeuren en is het maar de vraag of alle duiven terug keren.
 • Vandaag zitten we als raad in hetzelfde schuitje als de duivenmelker. We korven de Kadernota in, doen er nog wat extra water en voer bij, middels moties en amendementen, en sturen de korf richting het College. Daarna begint het wachten in de hoop dat we medio november resultaten kunnen zien. Een spannende periode.

ALGEMEEN

 • Voorzitter DUS Weert is tevreden over deze Kadernota. De indeling van de programma’s in visie, ambitie, effecten en doelen geeft houvast. De bestuurlijke keuzes om in te zetten op het woon- en leefklimaat, de centrumfunctie en positieve gezondheid steunen wij.
 • DUS Weert vat deze Kadernota als volgt samen: De mens staat centraal. Economische groei is een middel om zaken te realiseren maar geen doel op zich. Het duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op technologische ontwikkelingen met realistische doelstellingen.

AANDACHTSPUNTEN DUS WEERT

 • DUS Weert vraagt extra aandacht voor de druk op de woningmarkt. Wij verwachten van het College dat zowel in de binnenstad als in wijken en dorpen maximaal wordt ingezet op het realiseren van woningen voor inwoners met lage- en middeninkomens.
 • Ten aanzien van de kosten van energie roepen wij het College op om energie-armoede uit te bannen in Weert en daartoe voorstellen op te nemen in de begroting 2024.
 • DUS Weert is van mening dat de woonlasten voor de inwoners in 2024 gelijk dienen te blijven aan die van 2023. Bijvoorbeeld door ambities te verlagen en de honderd procent kostendekking van de tarieven los te laten. De Algemene Reserve geeft enige ruimte. Van het College verwachten wij voorstellen daartoe in de op te stellen begroting.
 • Wij vragen het College om in de begroting nogmaals helder de rol van de gemeente aan te geven bij de energietransitie. Inwoners en bedrijven moeten weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten. De communicatie daarover schiet op dit moment tekort.
 • De binnenstad. Wij waarderen de inzet van het College om de binnenstad weer nieuw leven in te blazen. Wat we zien is echter een lappendeken van maatregelen en initiatieven zonder samenhang. Dieptepunt is de dreigende mislukking van Weert Marketing. Met het opheffen van Centrummanagement heeft de gemeente, zoals door DUS Weert voorspeld, het kind met het badwater weggegooid. Wij vragen om samenhangend toekomstgericht beleid voor de binnenstad.
 • Voorzitter de actuele stand van de financiële meerjarenraming geeft geen aanleiding voor een juichstemming ook al biedt de meicirculaire enige verlichting. Daarom de oproep om de ambities op basis van nieuw beleid te beperken.

MOTIES EN AMENDEMENTEN

 • Voorzitter een van de doelstellingen van het Weerter cultuurbeleid is het bevorderen van cultuurparticipatie en het zichtbaar maken van de historie van de stad. Om dit te bevorderen dienen wij een motie in.
 • Mogelijk zullen er tijdens de behandeling van deze Kadernota nog aanvullende moties en amendementen worden ingediend.

Voorzitter,

 • Tot slot bedankt de fractie DUS Weert iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft meegewerkt aan de realisatie van deze kadernota 2024.
 • Wij wensen het College een behouden vlucht en zien uit naar de resultaten in de begroting.

 

Fractie DUS Weert
27 Juni 2023

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.