Bodemgebruik aanpassen om klimaatbestendiger te worden

Actueel

Het College van B&W van Weert besluit over een proef met ander gebruik van de bodem. Men wil op korte termijn in drie gebieden, te weten Weert-Zuid (de stadsrand en agrarisch gebied), Altweerterheide (beekdal Tungelroysebeek) en Boshoven (tussen de spoorlijn en de Eindhovenseweg) het bodemgebruik gaan aanpassen in het kader van klimaatverandering. Bij wijze van proef wil men in deze gebieden de inwoners gaan betrekken bij de vraag hoe hun omgeving klimaatbestendiger kan worden. Uiteindelijk moet er dan op termijn een aanpak komen voor de hele gemeente Weert.

Naar aanleiding van dit B&W voorstel “Adaptiepaden Strategie Buitengebied” en een artikel in dagblad De Limburger van 24 februari j.l. stelt de Raadslid Karin Duijsters van de fractie DUS Weert de volgende vragen aan het college.

  • Weert-Zuid, Altweerterheide en Boshoven worden als pilot aangewezen voor een verdere uitwerking. De motie van DUS Weert “Natuurlijke en Landschappelijke Kwaliteit” ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van 2022 sluit hierop aan. Wordt de strekking van deze motie bij de pilot betrokken? Zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Op basis van de locatie worden stakeholders bepaald. Ondernemers en belangenvertegenwoordigers uit het gebied. Als voorbeeld wordt het Waterschap Limburg, provincie Limburg, terrein beherende organisaties, belangenvertegenwoordigers en wijk- en dorpsraden genoemd. Het te behalen resultaat is: duidelijkheid bieden aan inwoners en ondernemers in het buitengebied en de bewustwording van de opgaven en transities die er zijn en welke bijdrage inwoners en ondernemers hieraan kunnen geven.

  • Voor bewustwording en bijdrage is het volgens DUS Weert noodzakelijk dat ook inwoners en ondernemers in het buitengebied actief worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van deze pilot, laat diegenen die hier interesse in hebben actief meedenken en meedoen, dit vergroot namelijk het draagvlak. Is het college deze mening ook toegedaan? Zo ja hoe gaat u dit organiseren? Zo nee, waarom niet?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.