Skip to main content

Wat werd er in de gemeenteraadsvergadering van 13 juli besloten?

De raadsvergadering van 13 juli 2021 was de laatste voor het zomerreces. Maar er moesten wel nog een aantal belangrijke beslissingen worden genomen.

Het raadsvoorstel Locatiekeuze Cruyff Court kreeg groen licht en werd met unanieme stemmen aangenomen. DUS Weert is erg blij dat er werd afgezien van de eerder beoogde locatie aan de Beatrixlaan. Onze voorkeur was de locatie van de voormalige DAL-school in de wijk Keent, maar we begrijpen de keuze voor de huidige locatie op de Serviliusstraat. Inzet van jongerenwerk is weliswaar noodzakelijk en DUS Weert is van mening dat de omwonenden en alle andere participanten zoals de speciaal opgeleide Cruijff Court coaches en het onderwijs een rol zullen gaan spelen in het laten slagen van dit project. Voor DUS Weert was een gefaseerde afbouw van de subsidie aan Punt Welzijn voor dit project dan ook verdedigbaar. Het jongerenwerk zou daarmee na een paar jaar helemaal uit de reguliere subsidie van € 260.000, die Punt Welzijn jaarlijks krijgt, moeten worden bekostigd. De VVD diende samen met DUS Weert voor deze gefaseerde afbouw hiervoor een amendement in; dat haalde het niet.

DUS Weert stemde tegen het raadsvoorstel Bestemmingsplan ‘IJzerenmanweg 5B’ ofwel de Boostenzalen en de plannen van Job Smeets. Met de bestemmingsplan-wijziging zou het mogelijk worden om een woning en B&B in en bij de Boostenzalen toe te staan. In dit gebied is de hippische sport voor ons leidend. Alle transacties en overeenkomsten die tot nu toe werden gesloten gingen hiervan uit. Een woonhuis in de Boostenzalen vinden wij niet verdedigbaar. Daarnaast heeft DUS Weert in het verleden tegen de verkoop van de Kazerne en tegen de verkoop van de Boostenzalen gestemd. Na 6 zes jaar ligt er nog steeds geen totaalplan van de investeerder HQ voor het gebied. Voor ons is dit een eerste vereiste. Wij begrijpen de noodzaak van de restauratie. Maar bij de verkoop van de Boostenzalen in 2017, aan de investeerder, werd deze intentie in een verklaring tussen gemeente, HQ, Provisus en Ehrens vastgelegd. De goede bedoelingen van de heer Job Smeets trekken wij niet in twijfel maar voor DUS Weert moet er eerst een totaalplan van de investeerder worden voorgelegd.

Het raadsvoorstel Ontwikkeling Stadsbruglocatie ofwel de Stadsbruglocatie; iconisch of niet? DUS Weert stemde tegen dit raadsvoorstel. Jasper Heesakkers van het CDA sloeg de spijker op zijn kop met zijn uitspraak: “Ik worstel hiermee”. Die worsteling heeft DUS Weert ook doorgemaakt. De reacties van inwoners waren overwegend negatief. Het gebouw sluit niet aan op de bestaande bebouwing in de omgeving, is te hoog en past niet bij Weert. Daarnaast is er nog heel veel onduidelijk. Want het schetsontwerp kan worden aangepast als blijkt dat de molenbiotoop daartoe aanleiding geeft. Vreemd want rekening houden met de molenbiotoop was een van de eisen voor de in te dienen plannen. De haalbaarheid van het gebouw en van de grondexploitatie moet nog blijken. Kortom er is nog heel veel onduidelijk. DUS Weert distantieert zich van het winnende ontwerp. Op deze unieke plek past een uniek gebouw maar iconisch is voor ons niet synoniem aan hoog.

De behandeling van bovenstaande en andere agendapunten uit de raadsvergadering van 13 juni 2021 zijn terug te kijken op de website van de gemeente Weert

Voor de fractie DUS Weert is het nu zomerreces.
Wij wensen iedereen een schitterende en vooral gezonde zomervakantie.