Skip to main content

Wat werd er in de gemeenteraad van 2 & 3 juni besloten?

Dit is de eerste raadsvergadering onder leiding van de nieuwe burgemeester mr. Raymond Vlecken. De vergadering verloopt vlekkeloos. Chapeau! Raadslid Kadra neemt afscheid en de heer Heuvelmans wordt benoemd tot raadslid tevens wordt de heer Schoenmaker benoemd tot commissielid. DUS Weert wenst de nieuw benoemden veel succes en dankt mevrouw Kadra voor haar jarenlange inzet.
 
 
 
Het raadsvoorstel tot wijziging van het bestemmingsplan Houtelingsweg 2a redt het niet. De raad is van mening dat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan om een wijziging van het bestemmingsplan te rechtvaardigen. Met name het opofferen van de strook groen is voor de raad niet aanvaardbaar.
 
 
 
 
Vervolgens komt de Regionale Energiestrategie aan de orde. De CO₂ uitstoot in Nederland moet tussen 2030 en 2050 naar nul. Daarom moeten we af van gas en steenkool. Dit betekent meer zonnepanelen en meer windmolens op het land. De gemeenten in Noord en Midden Limburg gaan dat gezamenlijk oppakken. De raad kan zich vinden in de plannen maar waarschuwt er wel voor dat de zogenaamde ‘energietransitie’ voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet blijven.
 
 
Om de leegstand van winkelpanden te verminderen moeten er nieuwe ondernemers worden gezocht. Het bureau Streetwise heeft de schone taak om dit voor elkaar te krijgen. Dat lukt tot nu toe aardig, daarom mogen ze nog een jaartje doorgaan. De inrichting van het nieuwe Stadspark is in volle gang. Tijd om het bestemmingsplan aan te passen. Er komt in Weert een vrije school. De gemeente moet zorgen voor huisvesting. De raad dringt erop aan om ook te bezien of dit kan in bestaande schoolgebouwen. De gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering. Hiervoor komt nieuw beleid. De raad stemt ermee in.
 
De wateroverlast op Boshoven is de bewoners al jaren een doorn in het oog. Het is de bedoeling om daar nu voor eens en altijd een einde aan te maken. De riolering en waterafvoer wordt vernieuwd en ook de straten worden opgeknapt. Een van de kerntaken van de gemeente is trouwens om te zorgen voor een goed werkend rioleringsstelsel. Van tijd tot tijd krijgt de raad daarvoor een plan aangeboden. De huidige plannen worden verlengd tot en met 2021. De raad is akkoord maar waarschuwt ervoor dat de lasten voor de inwoners zoveel als mogelijk beperkt moeten worden.
 
 
Vervolgens staat de financiële verordening en het treasury statuut op de rol. In feite komt dit neer op een setje afspraken tussen raad en college over het te voeren financieel beleid. Een groot deel van de raad is al een tijdje van mening dat de raad teveel voor voldongen feiten wordt gesteld. Men wil meer sturen op het beleid en het geld. Na een uitgebreide discussie worden er door enkele partijen zeven wijzigingsvoorstellen ingediend. Die halen geen meerderheid waardoor het oorspronkelijke raadsvoorstel door de raad wordt aangenomen. Daarmee is de kous vermoedelijk niet af want ‘de rol van de raad als hoogste gezagsorgaan’ blijft een onderwerp van discussie met bezuinigingen en gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht.
 
Jaarlijks ontvangt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Onderdeel daarvan is de WOZ-waarde. U kunt daar bezwaar tegen maken. Maar …. tegenwoordig zijn er ook commerciële bureaus die dit gratis voor u doen. Omdat gratis niet bestaat moeten de kosten van die bemiddeling uiteindelijk worden opgebracht door de belastingbetaler. Zo staat het in de Wet. Het gaat landelijk om tientallen miljoenen euro’s. De raad neemt een motie aan waarin wordt opgeroepen om de Wet aan te passen om dit in de toekomst te voorkomen. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) moet zich daar sterk voor gaan maken.
 
Als ’toetje’ krijgt de raad een motie voorgeschoteld waarin het college wordt opgedragen om de restauratiekosten van de poort van het kasteel op de Biest niet te betalen uit een van de spaarpotjes (reserves) maar uit het geld dat door de raad beschikbaar is gesteld voor de inrichting van het stadspark. Daar voelt het college niets voor. Na wat heen en weer gepraat wordt de motie door een meerderheid van de raad afgewezen. De raad wacht op een voorstel van het college. Wordt ongetwijfeld vervolgd ……. want de raad is de baas … of niet?