Skip to main content

Wat werd er bij de behandeling van de KADERNOTA op 8 juli besloten?

In de raadsvergadering van 8 juli 2021 werd de voorjaarsbegroting ofwel de KADERNOTA 2022 behandeld. Wat stond er zoal op de agenda en welke consequenties gaat dit hebben voor de begroting die de gemeenteraad dit najaar zal behandelen.

HUISHOUDBOEKJE VAN DE GEMEENTE, DE BEGROTING.
Net als bij u thuis heeft ook de gemeente een huishoudboekje. Dat noemt men de begroting. Daarin staan de inkomsten en de uitgaven van de gemeente. Die begroting moet elk jaar opnieuw worden vastgesteld door de raad. Dat gebeurt meestal in de maand november. De begroting van Weert bedraagt ongeveer 168 miljoen euro. Van het Rijk krijgt Weert daarvoor een bijdrage van ongeveer 90 miljoen euro.

WAT KOMT ER IN HET HUISHOUDBOEKJE TE STAAN, DE KADERNOTA.
Voorafgaand aan het vaststellen van de begroting maken de burgemeester en de wethouders (B&W) een zogenaamde Kadernota. Dat gebeurt meestal in juli. In die Kadernota staan de voorstellen op hoofdlijnen voor de begroting van het volgend jaar. Aan de raad wordt gevraagd om met die voorstellen akkoord te gaan. Als dat geregeld is kan B&W aan de slag voor het maken van de begroting. Op 8 juli is de Kadernota 2022 besproken.

VOORSTELLEN VAN B&W/WENSEN VAN DE RAAD.
Omdat er de afgelopen jaren meer geld is uitgegeven dan er is ontvangen heeft B&W de raad laten weten dat er vanaf 2022 elk jaar ongeveer 3 miljoen euro moet worden bezuinigd.

Daar is natuurlijk niemand blij mee en dat is op 8 juli als snel te merken bij de Algemene Beschouwingen. In die Algemene Beschouwingen kan elke raadsfractie aangeven wat men vindt van de voorstellen van B&W. Alle fracties in de raad zijn van mening dat de voorstellen moeten worden aangepast.

Dat aanpassen gebeurt via moties en amendementen. Moties hoeft het college niet uit voeren, amendementen wel. In totaal zijn er op 8 juli circa 20 wijzigingsvoorstellen ingediend door de raad.

Het komt erop neer dat door B&W voorgestelde bezuinigingen op cultuur, de minima en op de vrijwilligers moeten worden verlaagd en dat de voorgestelde verhoging van de lasten voor de inwoners moeten worden beperkt.

EN NU AAN DE SLAG.
Met het vaststellen van de Kadernota 2022 kan B&W aan de slag om de begroting 2022 rond te breien. Dat wordt nog een hele puzzel want hoe kan je bezuinigen zonder de uitgaven te verlagen en de lasten te verhogen? Wellicht dat ‘Den Haag’ de boel gaat redden want het ziet ernaar uit dat Weert de komende jaren extra geld krijgt van het Rijk.