Skip to main content

Vragen over ontheffing rijden op de promenades (Art.40 RvO)

De laatste tijd bereiken ons klachten van ondernemers en bewoners van de binnenstad die geen toegang meer hebben, met hun auto, tot de promenades na 19:00 resp. 22:00 uur en op zondag. Vanaf het moment dat de promenades afgesloten werden tot enkele weken geleden hadden zij, met hun pasje, toegang na de genoemde tijdstippen. Blijkbaar is er nieuwe maatregel en moeten belanghebbenden opnieuw een ontheffing aanvragen. Nieuw is dat je over een stallingsmogelijkheid moet beschikken om in aanmerking te komen voor een ontheffing. Zie onderstaande cursieve tekst uit de maatregel. Overigens is deze maatregel ook van toepassing voor de nachtdistributie.

Bewoners
Bewoners die zelf beschikken over een stallingsmogelijkheid. De ontheffing geldt niet tijdens de weekmarkt op zaterdag. Hoeveel ontheffingen u kunt krijgen is afhankelijk van het aantal stallingsplaatsen dat u heeft, hierbij wordt dus niet gekeken naar het aantal personen dat van de(zelfde) stallingsplaats gebruik maakt. Als beperkende voorwaarde geldt dat wanneer de promenade met fysieke middelen is afgesloten tijdens de winkelopeningstijden, slechts eenmaal per dag mag worden opgereden en tweemaal per dag mag worden afgereden.

Ondernemers/instellingen
Alleen in geval van stallingsmogelijkheid is ontheffing mogelijk. De ontheffing geldt niet tijdens de weekmarkt op zaterdag. Ook hier geldt dat het aantal ontheffingen dat u kunt krijgen afhankelijk is van het aantal stallingsplaatsen dat u heeft. Hierbij wordt dus niet gekeken naar het aantal personen dat van de(zelfde) stallingsplaats gebruik maakt. Als beperkende voorwaarde geldt ook hier dat wanneer de promenade met fysieke middelen is afgesloten tijdens de winkelopeningstijden, slechts eenmaal per dag mag worden opgereden en tweemaal per dag mag worden afgereden. Voor bezoekers van de opvangprojecten van De Roos worden ontheffingen verstrekt op medische indicatie.

Bepaalde bedrijven
In geval van vervoer van waren die kunnen bederven (bijvoorbeeld vleeswaren van slagers) of producten die weersgevoelig zijn (bijvoorbeeld bloemen), is ontheffing mogelijk voor een beperkte tijdsperiode per dag.

DUS Weert heeft hierover contact gehad met wethouder van Eijk. Door het toenemende aantal vragen en klachten wil DUS Weert een aantal vragen aan het College voorleggen:

  1. Waarom is de nieuwe maatregel ingevoerd? Als dat te maken heeft met grote aantal ontheffingen hoe is dat dan kunnen ontstaan?
  2. Heeft er overleg plaatsgevonden met belanghebbenden zoals CMW, Bewonersorganisatie Binnenstad, Vastgoed eigenaren, nachtdistributeurs en ondernemers? Waaruit bestond dat overleg?
  3. Zijn degene die in het bezit waren van een ontheffing vooraf geïnformeerd?
  4. Hoe heeft de communicatie plaatsgevonden over deze nieuwe maatregel?
  5. Wanneer is de nieuwe maatregel van kracht geworden en is er bezwaar mogelijk en tot wanneer en hoe is dit gecommuniceerd?
  6. Ondernemers zorgen voor levendigheid in de binnenstad. Tijdens de winkelopeningstijden zijn zij druk in de weer om hun klanten van dienst te zijn. In heel veel gevallen vinden de werkzaamheden die niet tijdens openingsuren van de winkel kunnen plaatsvinden ’s avonds of in het weekend plaats. U stelt dat om in aanmerking te komen voor een ontheffing je in het bezit moet zijn van een stallingsmogelijkheid. Is een vergunning voor de parkeergarage een stallingsmogelijkheid in de geest van de maatregel? Kunt u verder uitleggen wat hier concreet mee wordt bedoeld.
  7. Bent u op de hoogte hoeveel ondernemers elders wonen en niet beschikken over een stallingsmogelijkheid?
  8. Nachtdistributie is gezien vanuit een binnenstad waar ’s morgens tot 12:00 uur laden en lossen is toegestaan een heel goed alternatief om te zorgen dat de binnenstad in de ochtend niet vol staat met vrachtwagens met draaiende motoren en bestelbusjes die zelfs de ingang van winkels versperren. Waarom krijgen de nachtdistributeurs geen ontheffing meer? Als voortkomt uit klachten van bewoners hoe zijn die dan gemeten? Is er handhavend opgetreden of en hoe zijn de distributeurs geïnformeerd?
  9. Wonen in de binnenstad is populair. Als de gemeente stimuleert om in de binnenstad te gaan wonen, dan vindt DUS Weert het vanzelfsprekend dat men ook kijkt naar mogelijke problemen die het wonen in de binnenstad met zich mee kan brengen. Samen met de bewoners en de ondernemers zou er dan gezocht moeten worden naar een oplossing. Het kan niet zo zijn dat mensen zonder stallingsmogelijkheid geen mogelijkheid meer hebben om na 19:00 resp. 22:00 uur of op zondag de promenade te mogen gebruiken om bij hun appartement te komen. Dit wellicht onder bepaalde voorwaarden. Hoe kunt u iets doen voor deze bewoners?

Tot slot: alles wordt in het werk gesteld om de binnenstad te verlevendigen en ondernemers naar Weert te halen (inzet Streetwise). Maar aan de andere kant bespeuren wij dat het faciliteren van ondernemers blijkbaar niet soepel verloopt.

De originele Artikel-40 brief van Raadslid Conny Beenders-van Dooren is te lezen via de link.

FOTO: Weert de Gekste