Skip to main content

Voldoende afstand tussen huisvesting arbeidsmigranten en nabijgelegen woonwijken

By 4 juni 2019september 30th, 2019Moties & Amendementen

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied.

DUS Weert is van mening dat het bestaande beleid met dit criterium moet worden aangepast nog voordat de eerste vergunningen worden verstrekt.

DUS Weert had daarom een initiatiefvoorstel in voorbereiding waarvoor, gezien de complexiteit en noodzakelijke specialistische kennis, ambtelijke bijstand werd gevraagd. Omdat dit verzoek tot driemaal toe werd afgewezen, heeft DUS Weert besloten om een “motie vreemd aan de orde van de dag” in te dienen.

In deze motie, die op 5 juni in de gemeenteraad zal worden behandeld, draagt men het college van B&W op om:

  • Bij de beoordeling van omgevingsvergunningen voor de grootschalige huisvesting van short-stay arbeidsmigranten op bedrijventerreinen het in de “Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten 2018” genoemde criterium “het woon- en leefklimaat van een nabijgelegen woonwijk” uitdrukkelijk in de beoordeling tot uiting te laten komen, met name ten aanzien van de afstand tussen de locatie van de huisvesting en nabijgelegen woningen.

Via deze link lees je de volledige motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag van DUS Weert.

Het betoog dat raadslid Rob van Dooren onlangs over deze kwestie hield tijdens de Commissievergadering Ruimte en Economie van 15 mei 2019 lees je via deze link.

UPDATE 8 juni 2019

De bovengenoemde motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag, ingediend door de fractie DUS Weert, werd als agendapunt 23A behandeld in de raadsvergadering van 5 juni 2019 en gaat over het criterium woon- en leefklimaat beleid huisvesting arbeidsmigranten.

De motie werd met VOORSTEMMEN van de fracties DUS Weert en CDA (9 stemmen vóór) en TEGENSTEMMEN van de fracties Weert Lokaal, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (18 stemmen tegen) verworpen.

Het videofragment van de behandeling van deze motie is te bekijken via de link bij agendapunt 23A van deze raadsvergadering.