Skip to main content

Verplaatsing Houthandel Scheijmans.

By 22 september 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

In de raadsvergadering van 20september 2017 is besloten om akkoord te gaan met de verplaatsing van Houthandel Scheijmans. Kosten 2.1 miljoen euro.

DUS Weert heeft tegen het voorstel gestemd.

Overwegingen.

DUS Weert begrijpt dat uitplaatsing van het bedrijf een goede zaak is maar is het ons de prijs waard die we ervoor betalen? Dat is de vraag voor ons. Het is een wens van het college en van de inwoners van Weert. Maar naar blijkt lang niet allemaal.

Als we de hele gang van zaken nog eens tegen het licht houden hebben wij een aantal kritische kanttekeningen bij dit voorstel:

 1. we kopen de voorhof, een stuk vervuilde grond (sanering en sloop zitten in tegenstelling tot wat ik eerder schreef in het bedrag van 2.1 miljoen) en de grachten en maken daar mogelijk een park van (deze inrichting moet apart worden bekostigd ongeveer € 650.000)
 2. het kasteel met omliggende grond blijft eigendom van de familie Scheijmans. In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de gemeente niet het recht tot eerste aankoop.
 3. de koop is tot stand gekomen nadat de familie heeft aangegeven te willen verkopen. Wij betalen als gemeente een prijs die voor ons in elk geval te hoog is en daarom onacceptabel.
 4. Geheimhouding. Meerdere malen heeft DUS Weert aangegeven dat bedragen en overeenkomsten die openbaar kunnen zijn ook openbaar moeten zijn, Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) schrijft voor wat openbaar moet zijn en wat niet openbaar hoeft te worden gemaakt.
  Volgens die richtlijnen moet een lokale overheid handelen. Ik kan begrijpen dat de familie Scheijmans liever heeft dat bepaalde gegevens niet openbaar worden, maar de wet is bepalend. Alleen als het openbaar worden van gegevens de economische belangen van de verkoper of van de gemeente worden geschaad mogen de gegevens geheim blijven.
  Als lokale overheid moet het streven zijn om de inwoners te laten zien waar en hoe we het gemeenschapsgeld uitgeven.
  Wij betreuren deze gaan van zaken ten zeerste. Hier wordt, naar onze mening, het belang van de familie boven het belang van onze inwoners geplaatst.
 5. De opbrengst van de verkoop van de grond op Kampershoek ( € 817.000) wordt als bestemmingsreserve gebruikt om de kosten van de afwaardering van de grond te kunnen bekostigen. Wij zijn van mening dat dit bedrag in de grondexploitatie dan wel de algemene reserve dient te worden gestort. Een amendement hierover hebben wij gesteund en heeft ook een meerderheid gehaald.
 6. Het voorstel. Wij van mening zijn dat er 2 raadsvoorstellen aan de raad moeten worden voorgelegd. Transparantie in hoe en met wie is van groot belang. Familie, Houthandel en gemeente Weert.
 7. In de side letter (bijlage bij koopovereenkomst) wordt gesproken over een gezamenlijke inspanning, in de toekomst, om de mogelijkheden te verkennen om tot een
  optimalisering van de gebruiks-/bouwmogelijkheden van het kasteel gedeelte te komen.
  De raad heeft bij een wijziging van het bestemmingsplan het voor het zeggen en we hebben het hier over een rijksmonument. Maar toch is de vraag wie is hiermee gebaat en waarom is het eerste recht van aankoop door de gemeente niet opgenomen? De wens om dit alsnog in de overeenkomst op te nemen die DUS Weert mede heeft ingediend heeft het jammer genoeg niet gehaald.
 8. Dan de berichtgeving middels filmpjes. Via de media wordt een bepaalde sfeer gecreerd rondom dit onderwerp. We zien het het prachtige kasteel en daarnaast de houthandel. Het merendeel van de inwoners van Weert die ik sprak dacht dat het kasteel ook in de transactie zat. We hebben meer filmpjes via de media voorbij zien komen en ik noem ze toch maar even Water terugwin de Singels, Blauwe Meertje, KMS, Lichtenberg en ook meerdere van de verplaatsing van de houthandel. Het zijn sfeerimpressies en dat is iets anders dan werkelijkheid. Dat maakt het heel vervelend. Het voelt alsof je geen andere mening meer mag hebben. Terwijl van een raadslid mag worden verwacht dat er op basis van inhoud en argumenten een afweging wordt gemaakt. Zonder last of ruggespraak. Ja en dan kan het zijn dat die mening anders is dan die van je collega. 

Om bovenstaande redenen heb ik tegen dit voorstel gestemd.