Skip to main content

Tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong (Moesel)

By 26 september 2019september 29th, 2019Actueel Nieuws

Voor het gebied van de Microbar/Stegel/Microhal, de Zevensprong en het Buurthuis op Moesel ligt er momenteel een bestuursopdracht, waarmee zal worden bekeken hoe men het hele gebied het beste kan gaan inrichten. Naast woningbouw moeten namelijk ook sociaal-maatschappelijke functies een goede plaats gaan krijgen.

Het recente plan van het college van B&W om op de locatie Zevensprong al 14 tijdelijke woningen te gaan plaatsen, nog voordat de bestuursopdracht is uitgevoerd, is volgens DUS Weert geen goed idee.

In de gemeenteraadsvergadering van 25 september werd hierover door alle partijen lang gediscussieerd. Waarom DUS Weert niet met de wensen en bedenkingen van de overige partijen heeft ingestemd leggen wij graag uit.

DUS Weert en de PvdA willen dat de wethouder nadat de uitkomst van de bestuursopdracht bekend is, altijd met een voorstel over het plaatsen van tijdelijke woningen op een passende locatie terug moet komen bij de gemeenteraad.

Wat moet er volgens ons gebeuren.

  • Het college van B&W moet op korte termijn met een actueel plan-van-aanpak voor het plaatsen van tijdelijke woningen in Weert komen, waarbij tevens inhoud wordt gegeven aan het begrip tijdelijkheid in relatie tot de aard en omvang van de problematiek, de woningen en alle mogelijke locaties.
  • Het college van B&W moet het besluit tot het plaatsen van tijdelijke woningen en een daarbij passende locatie pas te nemen nadat de bestuursopdracht voor Weert-Zuid aan de raad is voorgelegd.

Waarom vinden wij dit belangrijk.

  • DUS Weert wil voorkomen dat de gemeenteraad buitenspel wordt gezet omdat de raad uiteindelijk het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is.
  • Ondanks dat de gemeenteraad een aantal bevoegdheden aan het college van B&W heeft gedelegeerd, vindt DUS Weert dat de regie toch bij de gemeenteraad dient te liggen.
  • Met in te stemmen met de door de andere partijen ingediende “wensen en bedenkingen” bestaat het risico dat er niet meer zal worden gekeken of er zo mogelijk een betere locatie is dan die van de Zevensprong.

Wethouder van Eijk was heel stellig.
Als de uitkomst van de bestuursopdracht geen belemmeringen kent t.a.v. het plaatsen van de tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong, dan worden de tijdelijke woningen daar geplaatst en kom ik niet terug naar de Raad.

Waarom betreurt DUS Weert het genomen besluit.

  • Met de vaststelling van de nota arbeidsmigranten nog vers in het geheugen stemmen wij niet voor “wensen en bedenkingen” waar niet in staat aangegeven dat de wethouder, nadat de bestuursopdracht is uitgewerkt, voor het plaatsen van de 14 tijdelijke woningen terug moet komen naar de gemeenteraad. Voor DUS Weert is het juist belangrijk dat het om een passende locatie gaat.
  • De hele procedure rondom dit voorstel blinkt uit in slechte communicatie, het veel te laat betrekken van de inwoners bij dit voorstel, het niet nakomen van de afspraak dat er eerst met de wijkraad zal worden gecommuniceerd (staat notabene in het Coalitieprogramma). Kortom als je een rapportcijfer zou moeten geven krijgt het een dikke onvoldoende!

DUS Weert zou daarom willen dat …

  • De regie bij de gemeenteraad terugkomt want onze inwoners spreken ons terecht aan over de besluiten die de gemeenteraad neemt.
  • De gemeenteraad zich niet zo gemakkelijk buitenspel laat zetten.

 
NOTA BENE
Lees via deze link de Wensen en Bedenkingen die DUS Weert had bij het collegevoorstel over de plaatsing van 14 tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong (Moesel).