Algemeen

Weert is een sociale en inclusieve stad. Iedereen in Weert heeft recht op gelijke behandeling en gelijke kansen. Sociale ongelijkheid en armoede zijn ongewenst temeer omdat dit leidt tot hogere zorgkosten, tweedeling in de samenleving en het de eigenwaarde en het welbevinden van mensen aantast. Het is de wettelijke én morele taak van de gemeente om mensen houvast en perspectief te bieden zodat ze hun leven weer op de rails krijgen.

Dit betekent prioriteit geven aan: Menselijke zorg op maat. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening ter voorkoming van blijvende armoede en schulden. Sociaal beleid dat erop gericht is om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Armoede hoort niet. Voedselbanken moeten niet nodig zijn in een beschaafd en welvarend land.

Senioren

Het aantal senioren in Weert stijgt de komende jaren fors. Weert wil een gemeente zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig oud te worden. Dit stelt eisen aan de levensloopbestendigheid van woningen en de toegankelijkheid van voorzieningen. Dat vergt extra bestuurlijke aandacht. Daarom wordt één wethouder verantwoordelijk voor vitaal en waardig ouder worden en voor toegankelijkheid.

Jeugdhulp/Jeugdzorg

De gemeente Weert voert de taken voor de jeugdhulp niet zelf uit. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt echter wel bij de gemeente. Landelijk is er een tekort aan geld en capaciteit. De wachtlijsten en wachttijden zijn te lang. Het is van belang dat de komende jaren de zorg nog dichter bij de inwoners wordt georganiseerd in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en schulden. Zoals in de Jeugdwet genoemd.

Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Als gevolg van de decentralisaties (WMO, Participatiewet, Jeugdzorg) zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten aanzienlijk toegenomen. De decentralisaties zijn echter ook een kans om te komen tot betere dienstverlening. Weert kiest voor zorg dicht bij huis. Behoud van medische voorzieningen is noodzakelijk voor de basisinfrastructuur en leefbaarheid van de gemeente.

Samen Zorgen Huis (SZH)

Een Samen Zorgen Huis is een tijdelijke zorgvoorziening voor mensen die na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen, of die om een andere reden verzorging nodig hebben die ze thuis niet (meer) kunnen krijgen. Het ‘samen zorgen’ principe steunt op vier pijlers: De zieke medemens, professionele zorg, mantelzorg en gemeenschapszorg (vrijwilligers). Met als doel menswaardige zorgverlening. Door de toename van de zorgverlening buiten de ziekenhuizen en instellingen wint het ‘samen zorgen’ principe aan belang. De vestiging van een Samen Zorgen Huis is een welkome en noodzakelijke aanvulling op het huidige zorgaanbod in Weert.

Werk en Inkomen

De re-integratie van mensen die tijdelijk geen werk hebben valt onder de Participatiewet. Proactief arbeidsmarktbeleid voorkomt werkloosheid en armoede. Samen met de Risse Groep, het onderwijs en het bedrijfsleven worden mensen begeleid naar werk en inkomen.

Schuldhulpverlening

De ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’ geeft gemeenten het kader voor het vormgeven van de schuldhulpverlening. Mensen met financiële problemen komen vaak niet meer uit de schulden. Dat komt enerzijds door de hoge invorderingskosten en anderzijds door de ingewikkelde regelgeving rond de schuldhulpverlening.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met schulden geestelijk in problemen komen en moeite hebben met concentratie. De schulden beheersen hun leven. Laagdrempelige dienstverlening alsmede tijdig en adequaat ingrijpen zijn belangrijke randvoorwaarden om mensen in een kwetsbare positie te behoeden voor nog meer ellende. Een saneringskrediet waarbij de totale schuld wordt afgekocht tegen finale kwijting is een van de instrumenten om mensen met schulden weer de mogelijkheid te geven om te werken aan hun toekomst.

Gevangen in een uitkering

Veel mensen met een uitkering hebben moeite om rond te komen. Met het vrijlaten van een vast bedrag per jaar aan neveninkomsten kunnen schulden (en de mentale gevolgen) worden voorkomen en stimuleren we mensen om mee te doen in de samenleving.

Actiepunten DUS Weert 2022 – 2026

 • De menselijke maat is leidend bij beleid en uitvoering in het sociale domein.
 • Bij de voorbereiding en uitvoering van beleidsvoorstellen wordt de consultatie van ervaringsdeskundigen (de doelgroep) en lokale organisaties (participatieraad, lokaal zorgvragers overleg, cliëntenraden) verankerd in de interne werkprocessen. De raad wordt op de hoogte gesteld van de resultaten van deze consultaties.
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening als middel om mensen blijvend perspectief te bieden op een beter leven.
 • Inzet van saneringskredieten als instrument.
 • De behoeften van cliënten staan centraal bij de uitvoering van het sociaal-maatschappelijk beleid.
 • Bij inkoop en aanbesteding zijn kwaliteit, doelmatigheid en duurzaamheid leidend. De behoeften van cliënten staat daarbij centraal.
 • Opnieuw invoeren van een vast telefonisch spreekuur voor WMO vragen.
 • Gemeente en uitvoerende instanties zien erop toe dat kwetsbare mensen niet in een isolement raken.
 • Maatwerk is mogelijk als algemene voorzieningen ontoereikend zijn.
 • De gemeente spant zich in voor behoud van een basisziekenhuis en de vestiging van een Samen Zorgen Huis in Weert.
 • Integrale samenhangende uitvoering van de Jeugdzorg in combinatie met werk, inkomen, schuldhulpverlening en Beschermd Wonen.
 • Uitvoering van de plannen inzake de huisvesting voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid.
 • Proactief Arbeidsmarktbeleid wordt vormgegeven middels samenwerking met de regiogemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven.
 • Invoering vrij inloopspreekuur voor informatie over schuldhulpverlening.
 • Opstellen beleidsregel vrijlating bedrag aan neveninkomsten voor mensen met een uitkering.
 • Binnen het college wordt 1 wethouder verantwoordelijk voor vitaal en waardig ouder worden en toegankelijkheid.

Terug naar het overzicht