Inclusieve samenleving

Iedereen in Weert heeft recht op gelijke behandeling en gelijke kansen. Sociale ongelijkheid is ongewenst aangezien dit leidt tot hogere zorgkosten, tweespalt in de samenleving en het de eigenwaarde en het welbevinden van mensen aantast. Weert kiest voor de Inclusieve Samenleving , dit betekent het insluiten (in plaats van uitsluiten) in de samenleving van kwetsbare groepen. Om dit beleid tot een succes te maken is wederzijdse maatschappelijke aanpassing en het wegnemen van belemmeringen door alle betrokken partijen noodzakelijk. Het is de morele taak van de gemeente om mensen weer voldoende houvast en bestaanszekerheid te geven om hun leven weer op de rails te krijgen.

Betere dienstverlening

Als gevolg van de decentralisaties (WMO, Participatiewet, Jeugdzorg) zijn taken en verantwoordelijkheden van gemeenten op deze gebieden aanzienlijk toegenomen. De decentralisaties zijn een kans om proactief en integraal beleid te voeren op lokaal en regionaal niveau. Doelstelling is dat dit gaat leiden tot betere dienstverlening en lagere kosten. De behoeften van de cliënten staan daarbij centraal. De re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking valt onder de Participatiewet. Cliënten worden daardoor zwaarder belast wat betreft zelfredzaamheid. Voorkomen moet worden dat mensen hierdoor in een isolement geraken. De gemeente dient er samen met de uitvoerende instanties op toe te zien dat dit niet gebeurt.

Zorg dicht bij huis

DUS Weert kiest voor zorg dicht bij huis. Behoud van medische voorzieningen, zoals het ziekenhuis, is noodzakelijk voor de basisinfrastructuur en leefbaarheid van de gemeente.

Zich thuis voelen

Het blijkt dat velen zich ondanks een jarenlang verblijf in onze gemeente nog niet thuis voelen in de Weerter samenleving. Het is van belang deze situatie te verbeteren. De gemeente Weert voert daarbij geen separaat minderhedenbeleid. De realisatie van deze doelstelling dient plaats te vinden binnen de programma’s in de begroting.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

  • De gemeente voert de taken op het gebied van WMO, Participatiewet en Jeugdzorg uit binnen de vastgestelde budgetten.
  • Intensiveren van het overleg met belangenorganisaties op het gebied van WMO, Participatiewet en Jeugdzorg.
  • Regelmatig overleggen met directies, ondernemingsraden en cliëntenraden van zorginstellingen.
  • De gemeente en uitvoerende instanties zien erop toe d at mensen vanwege de vereiste zelfredzaamheid niet in een isolement geraken.

Terug naar het overzicht