Algemeen

De ruimtelijke ontwikkeling van Weert levert een bijdrage aan het vestigings- en woonklimaat. Het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van woningen is in balans met de wensen van doelgroepen en de demografische ontwikkeling. Waar mogelijk wordt woningbouw versneld om vraag en aanbod op de overspannen woningmarkt in balans te brengen. Dit geldt met name ten aanzien van de lokale behoefte aan passende woonruimte bij starters en ouderen. Het te voeren grondbeleid anticipeert op ontwikkelingen op de woning- en vastgoedmarkt.

Omgevingswet

De Omgevingswet wordt medio 2022 ingevoerd. Deze Wet moderniseert bestaande wetgeving voor de leefomgeving. Gemeenten krijgen meer ruimte voor het voeren van eigen beleid. De Omgevingswet gaat dus over de buurt, de straat, de wijk waar u woont en leeft.

Alle bestaande regelgeving met betrekking tot het ruimtelijk domein wordt in deze Wet gebundeld en aangevuld met onder andere gezondheid. Daarnaast gaat de Wet uit van burgerparticipatie teneinde evenwicht en draagvlak te bevorderen tussen gebruik en bescherming van de leefomgeving. Zowel inwoners als bedrijven krijgen te maken met deze nieuwe Wet. De gemeente dient ervoor te zorgen dat de communicatie en het overleg met belanghebbenden tijdig en zorgvuldig wordt geregeld en gefaciliteerd.

Wonen voor Ouderen

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk blijven wonen in hun eigen woning. Toch is dat niet altijd mogelijk. ‘Hofjes wonen’ is een nieuwe vorm van huisvesting voor ouderen. Zelfstandige huisvesting wordt gecombineerd met gemeenschappelijk wonen. Gemeenschappelijk wonen zorgt voor betere sociale samenhang. Bovendien bevordert gemeenschappelijk wonen de doorstroming op de woningmarkt. De gemeente stimuleert ‘hofjes wonen’.

Actiepunten DUS Weert 2022 – 2026

 • Intensivering van de samenwerking met woningcorporaties, ontwikkelaars, makelaars en andere belanghebbenden om te voorzien in tijdige adequate en betaalbare huisvesting in stad, wijken en dorpen. Dit geldt met name voor de woonbehoefte bij starters en ouderen.
 • Meer sturing van de gemeente bij de woningbouw opgaven en de beschikbaarheid van bouwgrond.
 • Intensivering overleg met corporaties inzake inkoop en uitvoering begeleid wonen.
 • Invoering 30-procent regel sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten.
 • Bij de renovatie/vernieuwing van huurwoningen gelden de volgende uitgangspunten: vervangende huisvesting, terugkeer bewoners na renovatie, geen hogere netto woonlasten, duurzaam renoveren.
 • Arbeidsmigranten bij voorkeur vestigen direct bij de werkgever tenzij er sprake is van ‘long-stay’ arbeidsmigratie. Controle op huisvesting.
 • Toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking integraal onderdeel maken van beleid en uitvoering.
 • Stimuleren duurzaam en energieneutraal bouwen.
 • Invoering en uitvoering Omgevingswet middels burgerparticipatie inclusief wijk- en dorpsraden.
 • In samenwerking met geschied- en oudheidkundige verenigingen inzetten op functioneel behoud van unieke gebieden en monumentale gebouwen.
 • Faciliteren nieuwe woontrends en alternatieve woonvormen (collectief particulier opdrachtgeverschap/’flexwonen’/’tiny housing’/’hofjes wonen’).Er wordt samengewerkt met woningcorporaties, ontwikkelaars, makelaars en andere belanghebbenden om te voorzien in tijdige, adequate en betaalbare huisvesting.

Terug naar het overzicht