Inspelen op nieuwe omgevingswet

De ruimtelijke ontwikkeling van Weert levert een bijdrage aan het vestigings – en verblijfsklimaat. Het  kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van woningen is in balans met de wensen van de doelgroepen en de demografische ontwikkeling (o.a. toename eenpersoonshuishoudens). Woningbouw wordt versneld om vraag en aanbod op de (overspannen) woningmarkt in balans te brengen. Het te voeren grondbeleid is passief (faciliterend – laag risicoprofiel). De gemeente verstrekt vergunningen en stelt bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen vast. Er wordt ingespeeld op de nieuwe Omgevingswet die binnen afzienbare tijd in werking treedt.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

  • Er wordt samengewerkt met woningcorporaties, ontwikkelaars, makelaars en andere belanghebbenden om te voorzien in tijdige, adequate en betaalbare huisvesting.
  • Faciliteren van nieuwe woontrends en alternatieve woonvormen (flexibel wonen, kleiner wonen/tiny housing).
  • Levensloopbestendig en betaalbaar bouwen voor alle doelgroepen.
  • Extra aandacht geven aan starters, flexwerkers en ouderen op de woningmarkt.
  • Ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van gebouwen voor mindervaliden en invaliden integraal onderdeel van beleid wordt.
  • Bevorderen van herbestemmen van leegstaande gebouwen tot woningen.
  • Het stimuleren van het duurzaam maken van woningen door corporaties, ontwikkelaars en particulieren.
  • In omgevingsvisies en – plannen wordt de toekomstige energievoorziening integraal meegenomen.
  • In samenwerking met geschied – en oudheidkundige verenigingen wordt bijzondere aandacht besteed aan het behoud van unieke en monumentale gebouwen.
  • Het continueren en optimaliseren van d e exploitatie van de opgeknapte gemeentelijke molens om de meerwaarde als toeristische trekpleister en voor de omgeving te behouden.

Terug naar het overzicht