Algemeen

Het onderwijs moet gelijke kansen bieden voor iedereen. Onderwijs dient erop gericht te zijn om mensen voldoende algemene ontwikkeling en specifieke kennis te laten vergaren. De samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid bevordert de ontwikkeling van kennis en innovatie. Het onderwijsaanbod dient aan te sluiten bij de hedendaagse behoeften en ontwikkelingen. De gemeente faciliteert nieuwe onderwijsvormen die voldoen aan de wettelijke bepalingen. Ter voorkoming van leegstand van onderwijsgebouwen geniet het combineren van meerdere vormen van onderwijs in één gebouw de voorkeur.

Veel hoogbegaafde kinderen vallen uit binnen het onderwijs omdat ze onvoldoende onderwijs -op maat- krijgen. Middels regionale samenwerking tussen gemeenten, ouders, scholen en jeugdzorg wordt bevorderd dat hoogbegaafde kinderen passend onderwijs krijgen.

Arbeidsmarkt

Een van de belangrijkste succesfactoren voor economische groei is de aanwezigheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten. Weert wil daarom aantrekkelijk blijven voor mensen met alle opleidingsniveaus en kansen bieden aan alle leeftijdsgroepen en nationaliteiten. De spanning op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de snelle maatschappelijke ontwikkelingen nopen tot intensivering van de samenwerking.

Vestigingsklimaat voor jongeren

Hoewel Weert geen specifieke studentenstad is kent de regio Midden-Limburg en Zuidoost Brabant tal van opleidingen inclusief hoger- en universitair onderwijs. Het is zaak om jongeren na hun opleiding te verleiden om in Weert en omgeving te gaan wonen en werken. Een arbeidsaanbod dat aansluit bij de genoten opleidingen, betaalbaar wonen en goede basisvoorzieningen dragen hieraan bij.

Actiepunten DUS Weert 2022 – 2026

  • Basisonderwijs in elke wijk of dorp.
  • Samenwerking bij het bevorderen van passend onderwijs (onder andere voor hoogbegaafde kinderen).
  • Onderwijshuisvesting die aansluit bij onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkeling.
  • Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Voorkomen leegstand.
  • Extra aandacht voor ‘een leven lang leren’ en onderwijs voor ouderen.
  • Continuering maatschappelijke stages voor scholieren.
  • Afgestudeerde jongeren binden aan Weert.

Terug naar het overzicht