Algemeen

Een goed bereikbare gemeente is een randvoorwaarde voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling. De openbare ruimte is het hart van de samenleving. Daar komt iedereen samen. Schone en goed onderhouden straten en pleinen voorkomen verpaupering en vandalisme. De in de openbare ruimte aanwezige flora en fauna dragen bij aan de leefbaarheid. Naast de bovengrondse infrastructuur is een goed functionerende ondergrondse infrastructuur (riolering, leidingstelsel e.d.) eveneens noodzakelijk voor een goed woon- en leefklimaat.

Mobiliteit

In het Mobiliteitsplan Weert 2030 is de denkrichting bepaald hoe Weert in de toekomst om wil gaan met verkeer en vervoer. Deze denkrichting wordt verder uitgewerkt in een nieuw gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Het Mobiliteitsplan heeft een relatie met de ambities opgenomen in de lokale Routekaart Energietransitie. Daarin staat dat het aandeel energiebehoefte ten behoeve van mobiliteit significant is gereduceerd in 2030. Concreet betekent dit, naast het bevorderen van het gebruik van de fiets, een fundamentele aanpassing van het beleid rond verkeer en vervoer zoals meer elektrisch vervoer, snelheidslimieten en vervuilend verkeer weren uit de stad.

Verkeer/Maaspoort

Ondanks de nodige aanpassingen is de verkeersveiligheid op de Maaspoort nog steeds in het geding. De Maaspoort is naast aanloopstraat naar de binnenstad ook een drukbezochte winkelstraat. Dit leidt meermaals per dag tot onveilige situaties. Herinrichting van de straat als fietsstraat (30 km) waar de auto te gast is lijkt de meest voor de hand liggende oplossing.

Openbare ruimte/Groenewoud en Biest

Uit de herinrichting van de wijk Keent blijkt dat het verbeteren van de openbare ruimte enorm bijdraagt aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De openbare ruimte in de wijken Groenewoud en Biest verkeert in slechte staat en past niet meer in de Weerter ambities met betrekking tot klimaatadaptatie en vergroening. Het verdient daarom aanbeveling om de komende raadsperiode plannen te maken voor de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte in de wijken Groenewoud en Biest.

Klimaatadaptatie/amfibieën

Door de toenemende forse regenbuien en de daarmee gepaard gaande wateroverlast zitten jaarlijks een half miljoen amfibieën (kikkers/salamanders, etc.) in de put. Ze vallen in riolen en kunnen er dan niet meer uit. Met het plaatsen van riooltrapjes kunnen de dieren uit het riool kruipen zodat ze niet verdrinken.

Intercity (IC) verbinding

Om Weert de status van IC-station te laten behouden zijn er voorzieningen nodig ten aanzien van parkeren en het fietsparkeren. Meer ruimte voor fietsparkeren kan worden gevonden in de directe omgeving van het station richting Sint Maartenslaan of aan de andere zijde van de stationstunnel bij de groenstrook aan de Julianalaan in de wijk Keent. DUS Weert geeft de voorkeur aan de omgeving Sint Maartenslaan vanwege de verkeerssituatie ter plaatse. Opoffering van de groenstrook past bovendien niet in het beleid ten aanzien van groen in de wijk.

Actiepunten DUS Weert 2022 – 2026

 • Het bestaande parkeerbeleid wordt elke vier jaar geëvalueerd en aangepast.
 • Schoon, heel en veilig zijn de kernwaarden voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
 • Actieve rol stadsecoloog, t.a.v. onder andere biodiversiteit, bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
 • Bij het groenbeheer gebruik maken van de kennis en kunde van lokale verenigingen zoals Groen Weert en de Ecologische werkgroep Weert-Zuid.
 • Optimaliseren aansturing en controle op de uitvoering door de Buitendienst.
 • Het opnieuw invoeren van stadskantonniers en wijkteams die verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor alle aspecten van het dagelijks onderhoudvan de openbare ruimte in de binnenstad, de wijken en de dorpen.
 • Inwoners worden betrokken bij plannen voor vergroening en krijgen de gelegenheid het groen in eigen straat te onderhouden. Hiervoor wordt een reglement gemaakt.
 • Plan van aanpak herinrichting en vergroening van de wijken Groenewoud en Biest.
 • Uitbreiding fiets-parkeren station richting Sint Maartenslaan.
 • Optimaliseren verkeersveiligheid Maaspoort.
 • Plaatsen van riooltrappen bij herinrichtingen.
 • Bij het ontwikkelen van bouwplannen rekening houden met de mobiliteitsvraag en voorzieningen voor elektrisch rijden (laadpalen).
 • In het kader van een inclusieve samenleving toegankelijkheid voor inwoners met een beperking integraal onderdeel uit laten maken bij beleid en uitvoering. Instelling van een meldpunt toegankelijkheid.
 • Maatregelen in het op te stellen GVVP alleen invoeren bij voldoende draagvlak. Geen drang en dwang. Gedragsverandering heeft tijd nodig.
 • Geen extra lasten voor burgers en bedrijven.

Terug naar het overzicht