Kernwaarden van DUS Weert

 • DUS Weert is een beweging die wil besturen op basis van samenwerking met alle geledingen van de samenleving. Het algemeen belang is daarbij leidend.
 • DUS Weert luistert naar de mensen en komt op voor de kwetsbaren in de samenleving
 • DUS Weert is onafhankelijk en politiek ongebonden.
 • DUS Weert kiest voor eerlijke politiek gebaseerd op de wensen en behoeften van de samenleving.
 • DUS Weert stimuleert verandering en vernieuwing via sociale media en open dialoogsessies.
 • DUS Weert staat voor begrijpelijke politiek die aansluit bij de moderne samenleving.
 • DUS Weert vindt het belangrijk dat bij economische groei de belangen en gevolgen voor mens, dier, natuur en milieu hand in hand gaan (samenhang tussen economie, ecologie en maatschappij).

Kernwoorden DUS Weert

♦ Samenwerken ♦ Sociaal ♦ Idealen

♦ Verbeelding ♦ Luisteren ♦ Vertrouwen

♦ Onafhankelijk ♦ Eerlijk ♦ Vernieuwing ♦ Verandering

♦ Betrouwbaar ♦ Bereikbaar ♦ Dialoog

♦ Meepraten ♦ Meedoen ♦ Meebeslissen.

 

De Staat van Weert

Weert klaar voor de toekomst

Weert is een evenwichtige en levendige gemeente waar het aantrekkelijk wonen is. Het is niet verwonderlijk dat het aantal inwoners gestaag groeit. Een dynamische gemeente is echter nooit af. Dit Actieprogramma bevat daarom zowel bestaande thema’s als nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen waar we als Weert de komende jaren mee te maken krijgen.

In 2021 heeft de Gemeenteraad de Strategische Visie Werken aan Weert 2030 vastgesteld. De focus daarbij ligt op de groene omgeving van Weert, het sociale karakter, goed wonen, duurzaamheid en het bevorderen van innovatie. Dat alles, wat DUS Weert betreft, met inachtneming van lokale tradities en gebruiken. De strategische visie geeft houvast bij de invulling van de toekomstige ambities van Weert en het te voeren beleid.

Ambities en financiën

De komende jaren zal Weert de tering naar de nering moeten zetten. De structurele uitgaven moeten, ook op langere termijn, in balans blijven met de structurele inkomsten. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat de ruimte voor nieuw beleid beperkt zal zijn.

De uitvoering van wettelijke kerntaken staat daarbij centraal. De gemeentelijke kerntaken omvatten onder andere:

 • Burgerzaken,
 • Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
 • Participatiewet en de Jeugdhulp.
 • Huisvesting van scholen
 • Maken van bestemmingsplannen,
 • Volkshuisvesting,
 • Beheer plus onderhoud van de openbare ruimte.

Samenwerking

Om in de toekomst slagvaardig te kunnen besturen is samenwerking met andere gemeenten en organisaties noodzakelijk. Mede door de decentralisaties komen steeds meer taken bij de gemeenten terecht. Aandachtspunt hierbij is dat de raad autonoom blijft bij het vaststellen van het beleid en het bepalen van de financiële kaders.

We leven in onzekere tijden

Digitalisering van de samenleving, enorme hoeveelheden digitale informatie (big data), de opwarming van de aarde, de gevolgen voor het klimaat, kunstmatige intelligentie, migratie, de onzekerheid rond covid-19 en sociale ongelijkheid. De huidige tijd kent tal van uitdagingen.

De Coronacrisis gaat eerst en vooral over onze gezondheid. Inmiddels wordt het echter steeds duidelijker dat we ook voor een immens economisch en maatschappelijk vraagstuk staan. Het Kabinet bereidt daarom een lange-termijnplan voor dat uitgaat van ‘een andere manier van leven’ wanneer Corona blijft.

Al deze ontwikkelingen gaan ook op lokaal niveau gevolgen hebben. Het is van groot belang dat de gemeente daarbij de behoeften van de inwoners centraal stelt, structurele armoede voorkomt en zorgt voor informatievoorziening en dienstverlening die voor iedereen toegankelijk en te begrijpen is.

Actiepunten DUS Weert

 • Prioriteit bij het uitvoeren van kerntaken.
 • Aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving.
 • Evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.
 • Samenwerking die leidt tot betere dienstverlening en gelijke of lagere lasten.
 • Tijdig anticiperen op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen die invloed hebben op het lokale beleid.

 

Politiek en Samenleving

De inwoners aan zet

De politiek is toe aan vernieuwing. Op alle niveaus klinkt de roep om burgers en bedrijven meer te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. Het initiatief ‘Bureau Burgerberaad’ (https://bureauburgerberaad.nl) is daarvan een voorbeeld. De deelnemers aan een burgerberaad vormen een dwarsdoorsnede van de samenleving. De uitkomst van een burgerberaad is een gezamenlijk besluit of een set aanbevelingen die door bestuurders en politici kunnen worden gebruikt bij het nemen van besluiten. Een burgerberaad is geen vervanging van de gemeenteraad maar een aanvulling. Uitkomsten van een burgerberaad kunnen de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren en het draagvlak voor besluiten verhogen.

Actiepunten DUS Weert

 • Initiatieven om inwoners (jong en oud) meer te betrekken bij de politiek worden gesteund.

Terug naar het overzicht