Kernwaarden van DUS Weert

  • DUS Weert is een beweging die wil besturen op basis van samenwerking met de inwoners.
  • DUS Weert is onafhankelijk en politiek ongebonden.
  • DUS Weert kiest voor open transparante politiek gebaseerd op de wensen en behoeften van de inwoners.
  • DUS Weert stimuleert verandering en vernieuwing middels sociale media en open dialoogsessies.
  • DUS Weert staat voor nieuwe politiek die aansluit bij de moderne samenleving.

Kernwoorden DUS Weert

♦ Beweging ♦ Samenwerking ♦ Idealen

♦ Luisteren ♦ Vertrouwen ♦ Onafhankelijk

♦ Vernieuwing ♦ Verandering ♦ Betrouwbaar

♦ Bereikbaar ♦ Dialoog ♦ Meepraten

♦ Meedoen ♦ Meebeslissen.

 

Randvoorwaarden voor een slagvaardige Gemeente van de toekomst

 

Bestuurskracht

Van de landelijke overheid en de landelijke politiek v alt op lokaal niveau steeds minder ondersteuning te verwachten. De opgaven waar het lokale bestuur voor staat worden daardoor steeds complexer. Dat vereist moed, politieke visie, bestuurskracht en ambtelijke professionaliteit. In de periode 2018 – 2022 zal de
gemeente daarom een bestuurskrachtmonitor opstellen. Deze monitor dient onder andere als basis voor het toekomstig te voeren beleid en de daarbij behorende gemeentelijke organisatie.

Samenwerking

Om in de toekomst slagvaardig te kunnen besturen moet g ebroken worden met het ‘hokjes’ denken.
Samenwerking met andere gemeenten blijft daarom noodzakelijk. Fuseren als vervolg op deze samenwerking is een mogelijkheid maar niet noodzakelijk. Weert is autonoom in het vaststellen van haar gemeentelijke visie, a mbitieniveau en beleid. Bij de uitvoering van beleid werkt Weert, waar mogelijk of wenselijk, samen met andere gemeenten. Dit met inachtneming van de gewenste kwaliteit, prijs en het noodzakelijke serviceniveau.

Informatie/Communicatie

Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de inwoners organiseert de gemeente tweemaal per jaar een openbare burgerconsultatie. Deze consultaties zullen plaatsvinden vóór de samenstelling van de kadernota en de begroting.

Organisatie

Het ambtelijk apparaat is de spil tussen overheid en samenleving. De personele bezetting dient kwalitatief en kwantitatief op orde te zijn. Ambtenaren kunnen rekenen op ondersteuning en vertrouwen van het bestuur. Een gemeente dient efficiënt (doelmatig) en effectief (doeltreffend) te worden bestuurd.
Dit betekent dat het werk wordt uitgevoerd binnen de gestelde financiële en inhoudelijke kaders en dat wordt gecontroleerd of de beoogde beleidsdoelen worden behaald. In iedere bestuursperiode zal er een onderzoek plaatsvinden naar efficiëntie en effectiviteit binnen de gemeentelijke organisatie.

Terug naar het overzicht