Algemeen

Binnensteden gaan nog langdurig de gevolgen van de Coronacrisis voelen. Mede door de Coronacrisis heeft het ‘online’ winkelen een enorme sprong gemaakt. Ook dit gaat invloed hebben op binnensteden. Toenemende structurele leegstand dreigt waardoor ‘de compacte binnenstad’ nog meer dan voorheen een thema wordt. Binnensteden zijn meer dan winkels en horeca. De binnenstad heeft ook een sociaal-economische functie. Werken aan een vitale binnenstad vraagt voortdurend de aandacht. Het ‘Hart van de Stad’ moet immers blijven kloppen!

Binnenstad

Weert heeft gekozen voor de oprichting van citymarketing Weert. De activiteiten van centrummanagement gaan naar de nieuwe citymarketing organisatie. Het jaar 2021 is daarbij een overgangsjaar. Hiermee wordt gemeente brede citymarketing gekoppeld aan het promoten en ontwikkelen van de binnenstad. Samenwerking tussen alle betrokken partijen en voldoende financiële armslag zijn noodzakelijk om dit tot een succes te maken.

Een en ander betekent dat naast de gemeente ook de inhoudelijke bijdrage van de ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners bij de ontwikkeling van de binnenstad intensiever en structureler moet worden. Ook zij hebben belang bij het bepalen van een heldere koers op basis van concrete doelstellingen. Temeer omdat de functies van de toekomstige binnenstad diverser zullen zijn.

Daarom is, naast citymarketing, een praktijkgerichte organisatie noodzakelijk die zich actief bezighoudt met alle facetten rond het dagelijks functioneren van de binnenstad. Zowel voor bewoners, ondernemers als andere belanghebbenden.

Parkeren/Bevoorraden

De consument ziet betaald parkeren als een weerstandsfactor. Een mix van parkeervoorzieningen zoals blauwe zones en gedifferentieerde tarieven, draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Logistieke bedrijven schakelen meer en meer over op dag- en nachtbezorgen. Aanvullende regelgeving voor het nachtbezorgen is nodig.

Leegstandsbelasting

Om speculatie en verpaupering van leegstaande panden tegen te gaan kan leegstandsbelasting wellicht een middel zijn om leegstaande panden geschikt te maken voor bewoning. Onderzocht dient te worden hoe, en onder welke voorwaarden, de invoering van leegstandsbelasting haalbaar en wenselijk is.

Bedrijventerreinen

Voldoende ruimte op bedrijventerreinen, beschikbaarheid van woningen, geschoold personeel, kennisontwikkeling, innovatie en goede bereikbaarheid zijn de pijlers voor een goed vestigingsklimaat. De regio Eindhoven als slimme regio kan daarbij dienen als katalysator en springplank voor economische ontwikkeling.

Actiepunten DUS Weert 2022 – 2026

 • Beleid gericht op economische groei zonder extra uitstoot van CO₂.
 • Vervolg van beleid binnenstad (minder winkeloppervlak, meer vergroenen en meer verfraaien).
 • Actief sturen op transformatie winkelbestand buiten het kernwinkelgebied.
 • Voorkomen oneigenlijke concurrentie van perifere detailhandel ten opzichte van de detailhandel in de binnenstad. Periodieke controles.
 • Samenwerking met belangenorganisaties formaliseren (via BIZ of anders).
 • Voldoende (financiële) middelen voor het organiseren van activiteiten en promoten van de binnenstad naast citymarketing.
 • Meer balans tussen leefbaarheid en levendigheid bij (geluid)activiteiten in de binnenstad.
 • Onderzoek invoering leegstandsbelasting.
 • Laden en lossen in de binnenstad middels dag- en nachtvensters.
 • Professionaliseren van ondernemersfondsen (financiële middelen en duidelijke afspraken).
 • Overbodige en strijdige regelgeving schrappen of vereenvoudigen.
 • Invoering gedifferentieerde parkeertarieven. Maaiveld hoog, parkeergarages laag tarief.
 • Onderzoek naar invoering ‘blauwe zone’ parkeren op nader vast te stellen locaties.
 • In het kader van het inclusief- en re-integratiebeleid oprichting van een tweede gratis fietsenstalling beheerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Continuering van de samenwerking met de regio Midden-Limburg, Zuidoost-Brabant en de Belgische buurgemeenten.
 • Bevorderen van een flexibel vestigingsbeleid met oog voor de wensen van ondernemers.
 • Samen met onderwijs en bedrijfsleven investeren in opleidingen, met name technische beroepen, ten behoeve van bestaande en toekomstige werkgelegenheid.
 • Ondersteunen van bedrijven bij grondaankopen, huisvesting en werving van personeel.
 • Hanteren van marktconforme grondprijzen.
 • Tegengaan ‘verdozing’ van het landschap (grote gebouwen voor opslag en distributie met relatief weinig werkgelegenheid).

Terug naar het overzicht