Algemeen

Het stoppen van de opwarming van de aarde is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Naast de invloed van de mens is er waarschijnlijk ook sprake van natuurlijke cycli in het klimaat op aarde (autonome klimaatverandering). De transitieperiode om te komen tot betrouwbare duurzame energieopwekking wordt steeds korter omdat de maatregelen om te komen tot CO₂-reductie en klimaatadaptatie wereldwijd te langzaam gaan en te weinig effect sorteren.

Energietransitie

De ambities ten aanzien van de energietransitie zijn vastgelegd in de Weerter Routekaart Energietransitie en de Regionale Energiestrategie. Doelstelling is Weert in 2040 energieneutraal. Mocht echter blijken dat deze ambitie niet haalbaar is dan wordt deze bijgesteld. Randvoorwaarde is dat de omslag naar een duurzame energievoorziening voor de inwoners en bedrijven haalbaar is en betaalbaar blijft.

Om de energietransitie te doen slagen (o.a. Nederland van het gas) is een enorme capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk die bovendien een enorm beslag legt op de ondergrondse infrastructuur. Thans ontbreek actuele landelijke wetgeving om deze uitbreiding te versnellen. De Warmtewet en de lokale Transitievisie Warmte vormen de basis om woningen in Weert aardgasloos te maken.

Ik betaal me blauw en zit toch in de kou!

Het verduurzamen van woningen is een noodzakelijke randvoorwaarde bij het gasloos maken van het woningbestand. Dit betekent voor veel mensen investeren in isolatie en apparatuur. Financiële ondersteuning voor inwoners met een smalle beurs is daarbij gewenst. Verduurzamen dient gepaard te gaan met besparing op het energieverbruik en direct financieel voordeel middels lagere energielasten. Het moet niet zo zijn dat mensen in de kou zitten omdat ze de energielasten niet kunnen betalen. Dan verspeel je draagvlak. Zonder draagvlak gaat de energietransitie niet lukken.

Buitengebied en Landbouw

De agrarische sector is, mede vanwege de stikstofproblematiek, volop in beweging. Het is zaak dat er balans wordt gevonden tussen het agrarisch ondernemen, wonen, recreatie en de natuur in het buitengebied. Weert zet daarbij in op duurzaam landbouwbeleid middels kleinschaligheid en kringlooplandbouw.

Beleid met als doel het milieu en de natuur te ontzien en het dierenwelzijn te bevorderen. Biologische landbouw en veeteelt is daarvan een voorbeeld. Bij het ontwikkelen van beleid voor de toekomstige functies in het buitengebied dienen de belangen van de bestaande boerenbedrijven te worden gerespecteerd. Boerenbedrijven zijn onderdeel van de cultuur van hun dorp of streek.

Actiepunten DUS Weert 2022 – 2026

  • Evalueren en herijken Weerter Routekaart Energietransitie. Ambities aanpassen wanneer 2040 energieneutraal niet haalbaar is.
  • Geen dwang en drang bij het verduurzamen van het woningbestand.
  • Haalbare en betaalbare energietransitie voor alle Weertenaren.
  • Bij de uitvoering van het Landbouwbeleid rekening houden met de economische en maatschappelijke belangen en gevolgen voor de agrarische sector. Dit geldt met name voor kleinschalige en circulaire landbouwbedrijven.

Terug naar het overzicht