Algemeen

Zowel cultuur, sport als recreatie dragen bij aan de leefbaarheid en de economie. Cultuur en sport zorgen daarnaast voor een evenwichtige ontwikkeling van de mens en voor sociale cohesie.

Citymarketing gaat over alle promotionele activiteiten die centraal staan in de gemeente. Uiteindelijk is het doel van citymarketing om een positief imago te creëren en daardoor meer bewoners, bezoekers en toeristen te verwelkomen in Weert. Culturele activiteiten en sportmanifestaties dragen daaraan bij.

Cultuur

In 2021 heeft de Gemeenteraad de Cultuurroute 2024 vastgesteld. Deze beleidsnota bouwt voort op de Routeplanner Cultuur 2017-2020 waarbij met name het stimuleren van nieuwe initiatieven en het optimaliseren van samenwerkingsverbanden centraal staan. Het cultuurbeleid sluit aan bij de landelijke en provinciale doelstellingen. De maatregelen vanwege Corona hebben ertoe geleid dat de stad steeds meer als podium wordt gebruikt

Actiepunten Cultuur DUS Weert 2022 – 2026

 • Samenwerking tussen culturele instellingen en verenigingen wordt harde randvoorwaarde in het subsidiebeleid.
 • De stad als podium verankeren in het cultuurbeleid.
 • Actieve participatie aan culturele activiteiten door jong en oud wordt gestimuleerd. Kunst en cultuur moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor een breed en pluriform publiek.
 • De komende raadsperiode (2022-2026) evaluatie/herijking van het kunst- en cultuurbeleid in samenspraak met alle betrokken partijen.

Sport

In de ambities genoemd in de nota “Positief gezond Weert” wordt actieve sportbeoefening gezien als bouwsteen voor een gezond leven. ‘Urban sport’ (straatsport) wint steeds meer aan populariteit. Dit mede vanwege het feit dat naast BMX, skateboarden en klimmen ook breakdance op het programma staat van de Olympische spelen van 2024 die in Parijs worden gehouden. Deze ontwikkeling kan ertoe bijdragen dat meer jongeren gaan sporten.

Het reeds vastgestelde inrichtingsplan van sportpark Boshoven zal de komende jaren verder worden uitgewerkt samen met de Open Club Boshoven (samenwerkende gebruikers). De aangekondigde bezuinigingen kunnen ertoe leiden dat de ambities worden aangepast. Sportvoorzieningen worden in stand gehouden op basis van behoeften en leefbaarheid.

Actiepunten Sport DUS Weert 2022 – 2026

 • De openbare ruimte als sportvoorziening verankeren in het sportbeleid.
 • Stimuleren ‘urban’ sportbeoefening (straatsport).
 • Doorontwikkeling inrichtingsplan sportpark Boshoven.
 • Actieve participatie aan sportactiviteiten door jong en oud wordt gestimuleerd.
 • De komende raadsperiode (2022-2026) evaluatie/herijking van het sportbeleid in samenspraak met alle betrokken partijen.

Recreatie

Weert is een gastvrije gemeente die haar bezoekers en inwoners een warm welkom biedt. Toerisme en recreatie krijgen een steeds grotere betekenis als economische factor. Met Grenspark Kempenbroek beschikt de regio Weert over een grensoverschrijdend gebied waar natuur, cultuur, rust en ruimte samengaan. Het Natuur en Milieucentrum vult dit recreatiegebied aan met voorlichting en educatie.

De pleziervaart weet de passantenhaven aan het Bassin steeds beter te vinden. De aanstelling van een havenmeester tijdens de zomermaanden bevordert het imago van Weert als gastvrije gemeente. In navolging van fietsknooppunten zijn er ook steeds meer Wandelknooppunten. De regio Weert biedt uitstekende wandelmogelijkheden. Aansluiting bij het landelijke wandelknooppunten netwerk is wenselijk.

Verblijfsrecreatie is te vinden rond de Weerterbergen. De binnenstad heeft een gevarieerd winkel- en horeca aanbod. Martinuskerk, Museum W en het Stadspark bevorderen de verblijfsfunctie in en rond de binnenstad op het gebied van cultuurhistorie.

Iedere zichzelf respecterende inclusieve gemeente heeft inmiddels een of meerdere rolstoelvriendelijke openbare toiletten voor inwoners en bezoekers. Dankzij initiatieven van de raad geldt dit binnenkort ook voor Weert. De sluiting van de horeca vanwege Corona heeft de noodzaak van openbare toiletten nog eens aangetoond. Plaatsing van een rolstoelvriendelijk openbaar toilet in de binnenstad past in het inclusieve beleid van de gemeente

Actiepunten Recreatie DUS Weert 2022 – 2026

 • Middels de inzet van citymarketing, Weert profileren als aantrekkelijke gemeente voor bewoners en toeristen.
 • Toerisme en recreatie bevorderen door het goed onderhouden van de openbare ruimte.
 • Het stimuleren van herhaalbezoek.
 • Samenwerking bevorderen tussen het bedrijfsleven, investeerders en organisatoren van activiteiten.
 • Aanstelling havenmeester passantenhaven Bassin.
 • Aansluiting bij het landelijke Wandelknooppunten-netwerk.
 • Plaatsing van een rolstoelvriendelijk openbaar toilet in de binnenstad.

Terug naar het overzicht