Algemeen

Weert is een zorgzame en betrokken gemeente die dienstbaar is aan haar inwoners. De gemeente is in staat om te anticiperen op veranderingen in de samenleving. De rol van de gemeente is initiërend, faciliterend, ondersteunend en regisserend. Samenwerking is daarbij de verbindende factor. De gemeente voorkomt dat inwoners en bedrijven verdwalen in de bureaucratie van de overheid. Het bestuur en de ambtelijke organisatie spelen daarin een belangrijke rol. Dat kan tevens door te werken aan het eenvoudiger maken van regels en procedures.

Wijk- en Dorpsraden

Wijken en dorpen moeten jong en oud wat te bieden hebben. Voorzieningen en verenigingen zijn essentieel om de sociale cohesie in stand te houden. Weert heeft zeventien wijk- en dorpsraden.  De raden richten zich, elk op eigen wijze, op het verbeteren van de leefbaarheid. Wijk- en dorpsraden kunnen een verbindende rol vervullen bij het beoordelen van beleidsplannen.

Met het terugtreden van de overheid en een toenemend beroep op (zelf)redzaamheid van de inwoners neemt het belang van goed functionerende wijk- en dorpsraden in de toekomst alleen maar toe. Derhalve is het gewenst om als gemeente afspraken te maken over de wijze waarop de wijk- en dorpsraden de problemen, wensen, behoeften en knelpunten op de politieke en bestuurlijke agenda kunnen krijgen.

Dit kan het beste geschieden middels jaarplannen op basis van een convenant tussen de gemeente en de wijk- en dorpsraden. De jaarplannen kunnen dienen als ondersteuning bij de voorbereiding van beleid en bij de uitvoering van het beleid.

Proactieve Communicatie door Gemeente

Van essentieel belang daarbij is dat de gemeente proactief communiceert en laat participeren in zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase. Het komt nog te vaak voor (blijkt uit een eigen inventarisatie) dat wijk- en dorpsraden voor een voldongen feit komen te staan omdat besluiten al vastliggen of dat geen terugkoppeling plaatsvindt door de gemeente richting de wijk- en dorpsraden. Recente voorbeelden zijn onder andere de vestiging van arbeidsmigranten in Stramproy en de toenemende onvrede inzake het beheer en onderhoud van ‘grijs en groen’, met verkeersonveilige situaties en ongevallen tot gevolg.

Actiepunten DUS Weert 2022 – 2026

  • Verbeteren van de dienstverlening door structurele actieve en begrijpelijke communicatie, informatie en participatie. Zowel digitaal, mondeling als op papier. De bibliotheek kan daarbij ook een rol vervullen met laagdrempelige informatievoorziening.
  • Opstellen van een samenwerkingsconvenant tussen de gemeente en de wijk- en dorpsraden. Hierbij is tevens van belang dat er structureel overleg plaatsvindt tussen de raden en de inwoners.
  • Invoering jaarplannen en een wijkkalender per wijk en dorp.
  • Consulteren wijk- en dorpsraden bij de voorbereiding van de jaarlijkse kadernota en de daaropvolgende begroting.
  • Minimaal éénmaal per jaar een gemeentelijke wijkschouw in elke wijk of dorp.

Terug naar het overzicht