Zorgzame & Betrokken Gemeente

Weert is een zorgzame en betrokken gemeente die dienstbaar is aan haar inwoners. De gemeente is in staat om te anticiperen op veranderingen in de samenleving en past haar visie en het beleid daarop aan. De rol van de gemeente is faciliterend, ondersteunend en regisserend. Samenwerking is daarbij de verbindende factor.

Voorzieningen in Wijken & Dorpen

Wijken en dorpen moeten jong en oud wat te bieden hebben. Voorzieningen en verenigingen zijn van groot belang om de sociale cohesie in stand te houden. Weert heeft zestien wijk – en dorpsraden (inclusief de binnenstad). Binnen deze wijk – en dorpsraden is veel kennis, kunde en ervaring aanwezig.

Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Wijkontwikkelingsplannen (inclusief die van de binnenstad) vormen de basis voor het te voeren gemeentelijk beleid op het gebied van leefbaarheid, levendigheid en de noodzakelijke voorzieningen. Structurele verankering van de rol en de positie van de wijk – en dorpsraden bij gemeentelijke besluitvorming is daarom wenselijk. Dit mede in het kader van leefbaarheid en burgerparticipatie. Hiervoor wordt een nieuw overlegmodel uitgewerkt.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

  • Tegengaan van bureaucratie, er zijn minder regels en er wordt meer gehandhaafd.
  • Verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners door actieve en begrijpelijke communicatie en informatie, zowel digitaal, mondeling als op papier.
  • Er is geen externe inhuur van gemeentelijk personeel, tenzij intern de capaciteit of expertise ontbreekt.
  • Opstellen van wijkontwikkelingsplannen in samenspraak met wijk – en dorpsraden en andere belanghebbenden (burgerparticipatie).
  • Consulteren van de wijk – en dorpsraden tijdens en bij de voorbereiding van de jaarlijkse kadernota en de daaropvolgende

Terug naar het overzicht