onafhankelijk besturen
besluitvorming op basis draagvlak inwoners
college met vakwethouders
opstellen bestuurskrachtmonitor
gemeentelijke samenwerking
invoering burgerconsultaties
college, raad en ambtenaren als team

dienstbare mensgerichte gemeente
meer invloed dorp – en wijkraden
begrijpelijke communicatie en informatie
invoering wijk – en dorpsontwikkelingsplannen

vraaggericht veiligheidsbeleid
strikte handhaving en camerabewaking
harde aanpak drugsoverlast
geen proef met wietteelt
goede relatie met bedrijfsleven
intensiveren samenwerking regio Eindhoven
flexibel vestigingsklimaat

aanpak leegstand binnenstad
flexibel beleid op basis ontwikkelingen
geen verhoging parkeertarieven
drie uur gratis parkeren garage Beekstraat
gratis bewaakte fietsenstallingen

proactief arbeidsmarktbeleid
aanstelling arbeidsmakelaars
besluit toekomst Risse
voorkomen armoede
minder regels, sneller resultaat
stageplaatsen bij gemeente en instellingen

iedereen gelijke kansen
geen uitsluiting maar insluiting
meer overleg met zorginstellingen
decentralisaties uitvoeren binnen budget
steun voor mensen die het zelf niet redden
behouden medische voorzieningen in Weert

basisonderwijs in wijken en dorpen
een leven lang leren voor iedereen
opleidingen mede op basis marktbehoefte

geen risico’s grondbeleid
vraag en aanbod woningen in balans
versnelling woningbouw met marktpartijen
betaalbaar bouwen diverse doelgroepen
faciliteren nieuwe woontrends
herbestemmen leegstaande gebouwen
toegankelijk en duurzaam bouwen
behouden erfgoed
optimaliseren exploitatie gemeentelijke molens

openbare ruimte, schoon, heel, veilig
herijking parkeerbeleid
invoering stadskantonniers en wijkteams
stimuleren elektrisch vervoer
herinrichting Dries

bevorderen duurzame gemeente Weert
streven klimaatneutraal in 2050
duurzaamheid onderdeel van begroting
stimuleren milieueducatie

culturele gebruiken en vernieuwing samen
inzet op verdienvermogen instellingen
subsidies aanvullend niet bepalend
de stad als podium

sportvoorzieningen op basis behoefte
herijking beleid top – breedtesport
ieder kind kan leren zwemmen in Weert
toeristische samenwerking private sector

opwaarderen singels
proef stadsdistributie
meerjarig beleid economie en duurzaamheid
herijking subsidiebeleid
aanpak oneigenlijke concurrentie
invoerin g ouderenbeleid
voorstander basisinkomen

geen lastenverzwaring behalve inflatie
sluitende begroting en aflossen schulden

Verantwoording actieprogramma DUS Weert.

Dit Actieprogramma is met zorg samengesteld. De inhoud is gebaseerd op de kernwaarden en kernwoorden van DUS Weert. De informatie hiervoor komt vanuit consultatie van de leden, diverse dialoogavonden, informatie via sociale media, informatie van deskundigen en de inbreng van inwoners uit Weert.

Dank daarvoor!

Het Actieprogramma bevat naast concrete actiepunten ook een aantal doelen en doelstellingen. Bij de  formele besluitvorming dienen deze nog nader te worden uitgewerkt en doorgerekend op basis van het te kiezen ambitieniveau, het daarbij te voeren beleid, de benodigde financiën en de wijze van uitvoering.

Als financieel kader voor het actieprogramma geldt: Een meerjarig sluitende begroting.

Terug naar het overzicht