Skip to main content

Overpeinzing bij de kadernota 2018

By 16 juni 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

De Kadernota voor het begrotingsjaar 2018 als opmaat naar de begroting 2018 is van bijzondere betekenis. De uitvoering van de begroting 2018 zal namelijk grotendeels geschieden door een nieuwe Raad en een nieuw College. Dit betekent dat zowel de Kadernota als de Begroting inhoudelijke en financiële kaders dienen te hebben die het nieuwe bestuur enerzijds voldoende bestuurlijk houvast geeft en anderzijds voldoende ruimte biedt om eigen beleidsaccenten te leggen. Kortom: Wel kaders, geen keurslijf.

De balans inzake deze bestuursperiode maakt DUS Weert op tijdens de behandeling van de begroting 2018.
Daarover vandaag geen beschouwing.

Het College heeft naar onze mening werk gemaakt van deze kadernota inclusief de tussenrapportage 2017, complimenten daarvoor ook richting de ambtenaren.
Als gevolg van de verliezen op de grondexploitatie, de Poort van Limburg en het interen op het eigen vermogen van de gemeente dienen de begrotingen voor de komende jaren zeer behouden opgesteld te worden.
Wij vragen ons dan ook af waarom u bij de dekking van de prioriteiten met zowel een incidenteel als structureel karakter kiest voor overschrijding van de budgetten in 2018.

DUS Weert is van mening dat de lasten van de prioriteiten met een incidenteel karakter € 722.680 niet moeten worden gedekt uit de algemene reserve, die is nog te fragiel, maar uit de lopende begroting.
Dat geldt eveneens voor de verhoging van het bestaande prioriteiten budget met € 275.000 . Ook deze dekking moet komen uit de lopende begroting. De financiële prognoses voor de lange termijn zijn te onzeker om nu al een voorschot te nemen op mogelijke positieve bijstellingen.

Aangezien u aangeeft dat bij de opstelling van de eerstvolgende begroting pas een actueel beeld van de ontwikkeling van het begrotingssaldo mogelijk is willen wij zeer terughoudend omgaan met de financiën (geld van onze burgers).
Zoals bekend zijn de financieringslasten op dit moment erg laag. Rekening houdend met de (te) lange afschrijvingstermijnen (langer dan 25 jaar) waarmee op dit moment in de gemeente Weert gerekend wordt, dient er rekening gehouden te worden met een (aanzienlijke) stijging van de financieringslasten in de toekomst. De rente zal immers niet altijd zo laag blijven. Ook dit is een reden temeer om zeer behouden om te gaan met nieuwe uitgaven.
Kortom alleen nieuw beleid bij voldoende dekking of het laten vervallen van oud beleid.
Als u bij alle PM prioriteiten bedragen invult is de begroting niet sluitend. In dat kader stellen wij u voor om de volgende prioriteiten met een structurele last voor 2018 te heroverwegen:
nr 3 bijdrage Keyport
nr 13 verhoging exploitatiebudget museum
nr 14 verkeersveiligheid ouderen
nr 18 herinrichting stadspark.
Voor de prioriteiten met een incidenteel karakter stellen wij u voor de volgende prioriteiten voor het jaar 2018 te heroverwegen:
nr 20 Spark Tech Lab
nr 22 Westtangent
nr 23 beiaardier
nr 26 analoge archieven.
Ten aanzien van nr. 21 experimenteerbudget cultuur stellen wij u voor om voor het jaar 2018 een bedrag vast te stellen van € 100.000  conform het in het raadsvoorstel geprognosticeerde bedrag van € 100.000 voor het jaar 2017 bij het vaststellen van de routeplanner Cultuur. Bij de kadernota voor het begrotingsjaar 2019 in het voorjaar van 2018 kan dan nadere besluitvorming plaatsvinden.
DUS Weert vindt dat een gemeente moet worden bestuurd op basis van een integrale breed gedeelde flexibele toekomstvisie die van tijd tot tijd wordt geactualiseerd.
DUS Weert vindt dat een raadsprogramma, een kadernota en een begroting de resultante moeten zijn van een brede maatschappelijke discussie.
Die discussie moet resulteren in een toekomstvisie voor de gemeente Weert. DUS Weert is daar al volop mee bezig en gaat daar mee door, consultatie van de inwoners is het centrale beginsel van burgerparticipatie en grondslag van de politieke beweging DUS Weert.

DUS Weert vindt dat een raadsprogramma, een kadernota en een begroting de resultante moeten zijn van een brede maatschappelijke discussie.
Die discussie moet resulteren in een toekomstvisie voor de gemeente Weert. DUS Weert is daar al volop mee bezig en gaat daar mee door, consultatie van de inwoners is het centrale beginsel van burgerparticipatie en grondslag van de politieke beweging DUS Weert.

DUS Weert vindt dat er meer op basis van knelpunten dan op basis van beleid wordt bestuurd.
In de kadernota staat de grafiek van de bevolkingsopbouw. En u schrijft dat de
bevolkingsopbouw van Weert wijst op een dubbele vergrijzing Dit is het belangrijkste gegeven van de hele kadernota. Dit moet de basis voor de toekomstvisie zijn. Hoe moeten we:
Zorg, Participatie, Financien, Woonklimaat en Economie inrichten richting Weert 2030.
Dubbele vergrijzing is het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de Weerter samenleving maar dat tevens de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen, waardoor de vergrijzing op twee manieren toeneemt. Een toenemend aantal werkzoekenden boven de 50 jaar en het naar achter schuiven van de AOW gerechtigde leeftijd zijn maatschappelijke ontwikkelingen die meer dan gemiddelde aandacht vragen.
Het College schrijft dit in de nota maar DUS Weert ziet dit nergens vertaald in beleid.
1. Hoe kijkt u aan tegen een integraal ouderen beleid?
2. Hoe gaat u de strijd aan met de dubbele vergrijzing?
3. Verkeersveiligheid ouderen en een e‐bike training waarom neemt u dit initiatief?
Waarom laat u dit initiatief niet over aan de fietsbranche?
Het feit dat hoe langer hoe meer mensen boven de 50 buiten het arbeidsproces vallen, het feit dat het niet meer gewoon is dat er voor iedereen werk is/zal zijn. Dat zijn zaken waar DUS Weert zich echt zorgen om maakt. Het ontstaan van de nieuwe  categorie armen ligt op de loer (senioren samen AOW en klein pensioen met inkomen boven € 27.000) en de mensen met een inkomen waardoor ze net buiten alle regelingen vallen. Het wordt hoog tijd voor een
nieuwe visie op de samenleving en het stelsel aan uitkeringen en toeslagen. Zal landelijk moeten worden geïnitieerd.
DUS Weert verwacht dat we in Weert echt werk gaan maken van ARMOEDE , ook voor de nieuwe categorie armen. Het verbaast ons dat er voor het armoedeaanvalsplan geen geld is gereserveerd in de kadernota. Nog meer verbaast het ons dat er geen geld voor de armoede coördinator  is opgenomen in de prioriteit personeel.
1. Waarom neemt u geen bedrag op voor de coördinator armoede?
2. Waarom onderzoekt u niet of het mogelijk is om een proef met het Basisinkomen te doen?
Prioriteiten zijn er voldoende opgenomen in de kadernota. Sterker nog: als u lef wil tonen moet u alle prioriteiten eruit halen en op basis van een visie op Weert de prioriteiten invullen.
Wat DUS Weert laakbaar vindt is dat er in de weken voor de behandeling van de kadernota presentaties worden gehouden die blijkbaar zijn bedoeld om de opgevoerde prioriteiten te verdedigen. Zoals presentatie Keyport met daarin een verhaal over Spark Tech Lab ( € 90.000) en een presentatie over Parkmanagement waarbij je op je klompen kunt aanvoelen dat er een vraag voor een behoorlijke bijdrage komt (ruim 1 ton nu nog PM).
Dit geeft aan dat u op basis van incidenten bestuurt zonder een visie die daaraan ten grondslag ligt.
Het voorstel van het College is om kennis te nemen van de kadernota. Dat doet DUS Weert.
Tijdens de begrotingsbehandeling komen wij met voor ons relevante zaken.
DUS Weert dient 2 moties in:
1) Maaspoort herinrichten trottoirs en openbaar groen, herschikking parkeerplaatsen. Op deze drukke straat is het noodzakelijk dat er voldoende ruimte blijft voor alle voetgangers en rolstoelers, daarnaast is het noodzakelijk om de parkeerplaatsen opnieuw te herschikken en bij smalle doorgangen vooral de voetganger doorgang te verlenen. Een andere groeninrichting kan ook bijdrage aan de openbare ruimte. Overleg met alle winkeliers, eigenaren en gebruikers is daarbij noodzakelijk
2) Kennisnemen van alle prioriteiten, alleen op basis van raadsvoorstellen besluiten nemen over deze prioriteiten.

Tot slot:
Weert mag zich gelukkig prijzen met een samenleving die telkens weer in staat blijkt te zijn om de schouders er onder te zetten, flexibel te zijn en vooral dat te doen waar Weert goed in is. De verenigingen en de amateurgezelschappen in alle sectoren bewijzen telkenmale dat Weert een stad is om oprecht trots op te zijn. Mensen van Weert: Dank u wel voor deze medewerking en het vertrouwen.

Ook dank aan het ambtenaren apparaat, de griffie, het college en de collega raadsleden. Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van de beveiliging en Corrie, Mimie, Chantal, Sjaan en Mieke voor de geweldige goede zorg.

DUS Weert
Fractie en steunfractie