Skip to main content

Moties & Amendementen

DUS Weert en CDA vragen voor steun aan Weerter Horeca

By Moties & Amendementen

Tijdens de raadsvergadering van 15 december hebben het CDA en DUS Weert samen een amendement ingediend waarmee men de Weerter horecaondernemers een steun in de rug wil geven. Vooral de horeca is als gevolg van alle Corona-maatregelen de laatste tijd al erg hard geraakt.

Het CDA en DUS Weert deden samen een voorstel om een aantal lokale belastingen te laten vervallen, welk uiteindelijk werd gesteund door de voltallige gemeenteraad. Hiermee worden de tarieven voor een nachtvergunning en de precariobelasting voor 2021 op € 0,00 gezet.

Foute berekening OZB tarieven 2021; inwoners gaan teveel betalen

By Moties & Amendementen

Raadslid van den Bergh van de VVD heeft vragen gesteld over de stijging van het OZB-tarief. Navraag leert dat er een formulefout is gemaakt. Concreet betekent dit dat de inwoners van Weert, gezamenlijk, 229.000 euro te veel betalen.

DUS Weert is net als de VVD van mening dat deze fout gecorrigeerd dient te worden ten voordele van de inwoners. Tijdens de commissievergadering is hier zowel door raadslid van den Bergh (VVD) als raadslid Beenders-van Dooren (DUS Weert) over gesproken.

In de raadsvergadering van dinsdag 15 december dienen de VVD en DUS Weert samen een amendement in om deze fout te corrigeren.

 
UPDATE: 16-12-2020.

  • Het amendement ingediend door DUS Weert en de VVD werd ter vergadering door alle andere fracties, behalve Weert Lokaal, mede-ingediend en werd evenals het geamendeerde raadsvoorstel aangenomen met unanieme stemmen.
  • Met het aannemen van dit geamendeerde raadsvoorstel besloot de gemeenteraad dat de inwoners van de gemeente Weert niet de dupe mogen worden van de gemaakte formulefout van de gemeente.

Zienswijzen overgenomen tijdens lange raadsvergadering van 11 maart.

By Moties & Amendementen

Ondanks dat er op de agenda van de gemeenteraad van 11 maart maar enkele bespreekpunten stonden, duurde deze vergadering toch nog tot middernacht. Debet hieraan waren vooral de bespreking van het ‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019’, waarover al eerder werd bericht, en agendapunt de ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’.

‘Voor de behandeling van het agendapunt ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’ diende DUS Weert drie zienswijzen in; twee van de drie voorstellen werden overgenomen.

1. De zienswijze van DUS Weert over onderscheid tussen commerciële en ideële evenementen werd unaniem aanvaard. Wethouder Gabriels gaf aan dat men dit nog allemaal gaat uitwerken met de richting die DUS Weert eraan geeft en zegt met deze zienswijze te kunnen leven.

2. De zienswijze van DUS Weert over precariorechten werd door DUS Weert ingetrokken nadat wethouder van Eijk aangaf deze zienswijze te kunnen overnemen en te gaan verwerken in de precarioverordening.

3. De zienswijze van DUS Weert inzake terrasvergunningen werd door DUS Weert ingetrokken nadat wethouder van Eijk aangaf dat men afhankelijk van de situatie maatwerk wil kunnen toepassen.

Lange raadsvergadering met feestelijk tintje.

By Moties & Amendementen

De raadsvergadering van 11 maart kende een aantal bijzondere momenten. Op de eerste plaats natuurlijk het feit dat raadslid Pierre Sijben in het zonnetje werd gezet ter gelegenheid van zijn 30-jarig raadslidmaatschap, daarnaast ook de installatie van commissielid mr. drs. H.M.G. Duijsters.

De motie van Weert Lokaal om de gang van zaken bij de Poort van Limburg te versnellen haalde het niet. Ook de Weert Lokaal motie over aanvulling van het armoedebeleid overtuigde niet en werd uiteindelijk teruggenomen. Twee van de drie voorstellen van DUS Weert bij het onderwerp ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’ werden unaniem overgenomen, maar binnenkort meer daarover, en het onderwerp over De Lichtenberg (‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019‘) nam erg veel tijd in beslag.

Bestemmingsplan Woongebieden 2019
Voor DUS Weert was dit een raadsvoorstel waarbij het ging over het proces, termijnen, op tijd aanleveren van stukken, passend in de omgeving, inwoners de mogelijkheid geven om iets te mogen vinden van een plan of om een zienswijze in te dienen.
Read More

Belastingverordeningen, waterput Markt, leegstand binnenstad, de Energietransitie en “motie van treurnis”

By Moties & Amendementen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020.
DUS Weert en de PvdA vinden dat wanneer het college van B&W besluit om parkeertarieven te gaan verhogen ze dit niet selectief moet doen. Ze stellen daarom voor om de indexering van parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 niet door te voeren en in plaats daarvan zowel het bundelparkeren als de parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 te verhogen met hetzelfde percentage als het uurtarief voor het kort-parkeren.
Voor dit amendement stemden DUS Weert en Karin Duijster van Fractie Goubet-Duijsters en tegen stemden Weert Lokaal, CDA, VVD, D66, PvdA en Jeroen Goubet van Fractie Goubet-Duijsters. Het amendement werd verworpen met 19 stemmen tegen en 4 voor. Lees hier het ingediende amendement.
Read More