DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Vragen aan het College van B&W

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

 

* Vragen over: HUISVESTINGSPLANNEN ICT-GROEP OP HQ-TERREIN
De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd in huisvesting op het HQ-terrein (Kazernelaan 101).

  1. Is het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein formeel toegestaan?
  2. Heeft het college over eventuele huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein al een besluit genomen of gaat men hierover binnenkort een besluit nemen?
  3. In hoeverre is de gemeente op de hoogte is van mogelijke huisvesting van werknemers van de ICT-groep op het HQ-terrein?

U leest hieronder de beknopte de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.
Huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers is niet toegestaan op het HQ-terrein. Er is door het college van B&W hierover geen besluit genomen en zal binnenkort ook niet worden genomen. Op dit moment en in afwachting van de visie ontwikkeling voor het HQ-terrein is er geen ontwikkeling toegestaan.
Voor de letterlijke beantwoording van de vragen door wethouder van Eijk kunt u luisteren naar het betreffende geluidsfragment (minuut 4:55 t/m minuut 5:35) van agendapunt-7 (Rondvraag) via de link naar de commissievergadering.
Read More

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: BEGROTING 2020
De begroting wordt, evenals de kadernota, sluitend gemaakt door incidentele middelen. Daarnaast stelt het College van B&W voor de lokale belastingen te verhogen.

  1. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen gebruik wordt gemaakt van de incidentele middelen?
  2. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen verhoging van de lokale heffingen plaatsvindt?

Read More

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: DE LICHTENBERG
Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De
Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking tot het eerste recht van koop.

  1. Is De Lichtenberg door HQ aan de gemeente aangeboden voordat De Líchtenberg verkocht werd aan Landgoed de Lichtenberg CV?
  2. Voor welke príjs is De Lichtenberg verkocht aan Landgoed de Lichtenberg CV?
  3. Waarom is de Raad hierover niet geïnformeerd?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.

Read More

Vragen over de geplande herinrichting van de Nieuwe Markt

By Vragen aan het College van B&W.

Op maandag 16 september stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert vragen aan de wethouder met betrekking tot de geplande werkzaamheden aan de Nieuwe Markt.

Hieronder staan de vragen van DUS Weert met daaronder de beantwoording door wethouder van den Heuvel (in schuingedrukt).

VRAAG-1. Wordt de hemelwater afvoer van de panden aan de Nieuwe Markt afgekoppeld?
ANTWOORD: Ja, hemelwaterafvoer van de panden rondom de Nieuwe Markt wordt waar het kan afgekoppeld in combinatie met de ondergrondse voorzieningen voor de bomen.
Read More

Voldoet huisvesting in kelder oud WBM-kantoor Stramproy wel aan door SNF gestelde eisen?

By Vragen aan het College van B&W.

Op 30 juli j.l. stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert u de volgende vraag aan het college van B&W. “Voldoet de huisvesting in de kelder van het pand aan de Industrieweg 16 in Stramproy aan de door de SNF gestelde eisen? Dit naar aanleiding van de ingediende tekening d.d. 10 juli 2019”.

Op 12 augustus antwoordde het college van B&W daarop het volgende: “De aanvrager heeft de intentie om de huisvestingslocatie te verhuren aan een SNF-geregistreerde onderneming. Een gecertificeerde huisvesting wordt niet door de gemeente maar door de SNF gecontroleerd. De SNF is de instelling die controleert of de huisvesting in onder andere de kelder voldoet aan de SNF-norm. Deze inspectie kan de SNF niet uitvoeren op basis van een tekening, maar als de huisvesting is gerealiseerd. Het borgen dat de huisvesting aan de SNF-norm voldoet, wordt met een voorschrift aan de omgevingsvergunning verbonden”.
Read More