DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Vragen aan het College van B&W

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de weekmarkt en de Regionale Energie Strategie.

By Vragen aan het College van B&W.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over het op termijn eventueel heropenen van de weekmarkt in Weert en het vaststellen van de uitgangspuntennotitie van de Regionale Energie Strategie (RES).

* Vraag over: WEEKMARKT
Gemeente Venlo staat vanaf 24 april weer markten toe. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden. College heeft eerder laten weten vooralsnog geen voorstander te zijn van heropening van de weekmarkt.

  1. Is het College bereid om, mede op basis van de ervaringen in Venlo en in overleg met de marktkooplui, te bezien of heropening van de Weerter weekmarkt op 9 of 16 mei plaats kan vinden?

Read More

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

 

* Vragen over: HUISVESTINGSPLANNEN ICT-GROEP OP HQ-TERREIN
De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd in huisvesting op het HQ-terrein (Kazernelaan 101).

  1. Is het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein formeel toegestaan?
  2. Heeft het college over eventuele huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein al een besluit genomen of gaat men hierover binnenkort een besluit nemen?
  3. In hoeverre is de gemeente op de hoogte is van mogelijke huisvesting van werknemers van de ICT-groep op het HQ-terrein?

U leest hieronder de beknopte de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.
Huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers is niet toegestaan op het HQ-terrein. Er is door het college van B&W hierover geen besluit genomen en zal binnenkort ook niet worden genomen. Op dit moment en in afwachting van de visie ontwikkeling voor het HQ-terrein is er geen ontwikkeling toegestaan.
Voor de letterlijke beantwoording van de vragen door wethouder van Eijk kunt u luisteren naar het betreffende geluidsfragment (minuut 4:55 t/m minuut 5:35) van agendapunt-7 (Rondvraag) via de link naar de commissievergadering.
Read More

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: BEGROTING 2020
De begroting wordt, evenals de kadernota, sluitend gemaakt door incidentele middelen. Daarnaast stelt het College van B&W voor de lokale belastingen te verhogen.

  1. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen gebruik wordt gemaakt van de incidentele middelen?
  2. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen verhoging van de lokale heffingen plaatsvindt?

Read More

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: DE LICHTENBERG
Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De
Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking tot het eerste recht van koop.

  1. Is De Lichtenberg door HQ aan de gemeente aangeboden voordat De Líchtenberg verkocht werd aan Landgoed de Lichtenberg CV?
  2. Voor welke príjs is De Lichtenberg verkocht aan Landgoed de Lichtenberg CV?
  3. Waarom is de Raad hierover niet geïnformeerd?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.

Read More

Vragen over de geplande herinrichting van de Nieuwe Markt

By Vragen aan het College van B&W.

Op maandag 16 september stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert vragen aan de wethouder met betrekking tot de geplande werkzaamheden aan de Nieuwe Markt.

Hieronder staan de vragen van DUS Weert met daaronder de beantwoording door wethouder van den Heuvel (in schuingedrukt).

VRAAG-1. Wordt de hemelwater afvoer van de panden aan de Nieuwe Markt afgekoppeld?
ANTWOORD: Ja, hemelwaterafvoer van de panden rondom de Nieuwe Markt wordt waar het kan afgekoppeld in combinatie met de ondergrondse voorzieningen voor de bomen.
Read More