De politiek nader bekeken

Peter van Akkerveken volgt Mieke Marechal op als commissielid voor DUS Weert

By Politiek nieuws

De afgelopen weken is de fractie van DUS Weert drukdoende geweest om de ontstane vacature voor commissielid zijnde geen raadslid in te vullen.

Peter van Akkerveken, al jaren een zeer betrokken steunfractielid van DUS Weert, zal deze taak op zich gaan nemen. In een brief aan de raad verzoekt fractievoorzitter Conny Beenders-van Dooren om Peter van Akkerveken in de raadsvergadering van 25 september te benoemen en te beëdigen als commissielid voor DUS Weert.

Raadslid Piet Scholten verhuist en verlaat daardoor de Gemeenteraad van Weert

By Politiek nieuws

Raadslid Piet Scholten van DUS Weert verhuist binnenkort naar Nederweert. Door deze verhuizing zal hij per 19 juli aanstaande zijn raadslidmaatschap in de gemeente Weert beëindigen.

In de periode dat Piet Scholten raadslid was viel zijn expertise op het gebied van financiën binnen DUS Weert op. Met weinig woorden kan hij helder omschrijven hoe de financiële vlag bij de gemeente Weert erbij hangt. Iets waarover hij menig keer zijn zorgen heeft uitgesproken. Gelukkig blijft hij lid van DUS Weert en zal hij als steunfractielid zijn steentje blijven bijdragen. De fractie en het bestuur van DUS Weert bedanken Piet voor zijn inzet.

Met het vertrek van Piet is de procedure tot opvolging gestart. Mieke Marechal, actief als commissielid voor DUS Weert gaat Piet Scholten opvolgen. Wanneer alle formaliteiten in orde worden bevonden zal Mieke tijdens de raadsvergadering in september aanstaande worden beëdigd.

Op 3 juli aan het einde van de raadsvergadering neemt de gemeenteraad afscheid van Piet Scholten.

UPDATE: 4 juli 2019

Enkele foto’s van het afscheid van Piet Scholten aan het einde van de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2019.

Artikel-40 vragen over het hondenpoepbeleid

By Politiek nieuws

Hondenbezitters lees de vragen die de fracties van D66, Goubet-Duijsters en DUS Weert aan het College van B&W hebben gesteld, want wat ziet de hondenbezitter in Weert eigenlijk terug van het door hem betaalde bedrag aan hondenbelasting?

Vragen over het Hondenpoepbeleid:

 1. In welke mate heeft deze nota geleid tot vermindering van het aantal klachten m.b.t. de overlast van hondenpoep in de gemeente Weert?
 2. Is het doel van de nota, de overlast door hondenpoep te beperken door hiervoor duidelijke kaders te stellen, volgens u behaalt?
 3. Op welke wijze heeft de gemeente Weert communicatie en stimulering ingezet zodat het gedrag van hondenbezitters op een positieve manier is beïnvloed? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?
 4. Wordt er door de gemeente Weert door gerichte controle en handhaving ingezet op naleving van het beleid? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten vanaf 2014 tot heden? Zo nee, waarom niet?
 5. Zijn de opbrengsten van de hondenbelasting, conform de nota, gebruikt om het hondenbeleid uit te voeren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 6. Zijn de opbrengsten van de hondenbelasting, conform de nota, gebruikt om voorzieningen te treffen en deze te onderhouden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 7. Volgens ons is het spreidingsgebied van de afvalbakken niet optimaal. Op de looproutes dienen de afvalbakken binnen een bereik van 100 meter te staan. In de overige woonstraten wordt er gestreefd naar een bereik van 300 meter. Op welke wijze gaat u dit optimaliseren?
 8. Is het nieuwe beleid geëvalueerd. Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten? Zo nee, waarom niet?
 9. Vanaf 2015 is er budgettaire ruimte ontstaan als gevolg van het nieuwe beleid. Aan welke onderdelen van het hondenpoepbeleid zijn deze middelen besteed vanaf 2015 tot heden? Zo nee, waarom niet?

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Art-40 brief Hondenpoepbeleid

Voldoende afstand tussen huisvesting arbeidsmigranten en nabijgelegen woonwijken

By Politiek nieuws

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied.

DUS Weert is van mening dat het bestaande beleid met dit criterium moet worden aangepast nog voordat de eerste vergunningen worden verstrekt.

DUS Weert had daarom een initiatiefvoorstel in voorbereiding waarvoor, gezien de complexiteit en noodzakelijke specialistische kennis, ambtelijke bijstand werd gevraagd. Omdat dit verzoek tot driemaal toe werd afgewezen, heeft DUS Weert besloten om een “motie vreemd aan de orde van de dag” in te dienen.
Read More

DUS Weert pleit voor een strikt en consistent financieel beleid

By Politiek nieuws

Volgens DUS Weert moet het beleid van de gemeente voor de komende periode tot doel hebben om de vaste lasten voor de inwoners minimaal of zelf niet te laten stijgen.

Raadslid Piet Scholten pleitte er tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 dan ook voor dat er maar 1 focus diende te zijn nl. een strikt en consistent financieel beleid.
Hij drong er bovendien op aan dat de gemeente voldoende eigen vermogen moet behouden en dit liefst zelfs nog iets verder moet opbouwen om toekomstige uitgaven voor bv. vergrijzing en energietransitie, waar onze burgers in de toekomst mee te maken krijgen, optimaal te kunnen ondersteunen.
Hieronder lees je zijn volledige betoog.

Ik start eerst met een kort algemeen gedeelte als onderbouwing voor de onderwerpen die ik graag met U, college en raad, wil bespreken.
Read More

Drie maal een verzoek om ambtelijke bijstand geweigerd

By Politiek nieuws

DUS Weert heeft in de afgelopen periode 3 maal een verzoek om ambtelijke bijstand ingediend. Dit verzoek werd 3 maal afgewezen.

DUS Weert betreurt dit ten zeerste. Onze vraag was erg complex en het initiatiefvoorstel waarvoor ambtelijke bijstand werd gevraagd vereiste specifieke kennis.

DUS Weert had graag gezien dat deze verzoeken om ambtelijke bijstand waren gehonoreerd.
Er is nu echter besloten om een “motie vreemd aan de orde van de dag” in te dienen.

Hier leest u de brief die de fractie DUS Weert met betrekking tot deze afwijzing op 27 mei 2019 aan de leden van de gemeenteraad van Weert stuurde.

Algemene Beschouwing Kadernota 2020

By Politiek nieuws

Beste inwoners van Weert,

De Kadernota 2020 is het belangrijkste richtinggevende document voor het opstellen van de Begroting 2020. In de Kadernota doen Burgemeester en Wethouders (B&W) voorstellen die ze willen verwerken in de Begroting voor het jaar 2020. Meestal hebben deze voorstellen zowel inhoudelijke als financiële gevolgen.

De gemeenteraad krijgt bij de behandeling van de Kadernota 2020 op 29 mei 2019 de gelegenheid een oordeel te vellen over deze voorstellen. De gemeenteraad kan ook wijzigingsvoorstellen doen via moties en amendementen. In Weert besluit de gemeenteraad om Kennis te nemen van de Kadernota 2020. Dit betekent dat de uitkomst van de beraadslagingen niet bindend is.
Read More

Betoog over Arbeidsmigranten door DUS Weert

By Politiek nieuws

Tijdens de Commissievergadering Ruimte en Economie van 15 mei 2019 hield raadslid Rob van Dooren namens de fractie DUS Weert het onderstaande betoog dat betrekking had op de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op twee momenteel in aanmerking komende locaties.

DE LOCATIE.
DUS Weert vindt, net als de Stichting Dorpsraad Stramproy, de beoogde locatie voor de grootschalige opvang van 204 arbeidsmigranten aan de Industrieweg 16 in Stramproy niet geschikt. Te dicht bij de aangrenzende woningen en te dicht bij de dorpskern. Wij realiseren ons dat het begrip ‘afstand’ arbitrair is. Echter in het licht van het aantal te vestigen personen en de situering van de vestigingslocatie is dit standpunt naar onze mening redelijk en billijk.
Read More

DUS Weert pleit voor actievere bestrijding Tijgermug in Weert

By Politiek nieuws

De Tijgermug is een zogenaamd invasieve exoot (een mug die van nature niet in Nederland voorkomt) en heeft zich volgens deskundigen al permanent gevestigd in Weert, met name het industriegebied Leuken-Noord. Dit is ook bij de gemeente bekend. Volgens deskundigen wordt over de aanwezigheid van de Tijgermug te lichtvaardig gedacht. Zij vinden namelijk dat er meer aandacht moet zijn voor het bestrijden van de Tijgermug omdat deze veel voor mensen levensbedreigende infectieziektes kan overbrengen waaronder o.a. het Zika-virus en Knokkelkoorts.

Al eerder vroeg DUS Weert aandacht voor de Tijgermug-problematiek in Weert. Zo stelde commissielid Peter Weekers en raadslid Piet Scholten hierover vragen in de Commissie Middelen & Bestuur en de Raadsvergadering.

DUS Weert is verheugd dat de gemeente Weert op 8 mei aanstaande een Sprekersplein organiseert over dit onderwerp. Enkele deskundigen komen die avond en het woord en geven een presentatie over de gevaren van de Tijgermug en op welke manier die in Weert bestreden wordt. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De deskundige sprekers zijn:

 • Wilfred Reinhold (Stichting Platform Stop Invasieve Exoten)
 • Dr. Ir. Bart Knols (Medisch Entomoloog, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Dr. Marieta Braks (Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie – RIVM)
 • Ing. Rolf Ruks (Inspecteur Expertise Natuur – NVWA)
 • Drs. Arjan Stroo (Centrum Monitoring Vectoren – NVWA)

Belangstellenden zijn welkom bij deze bijeenkomst die plaatsvindt op 8 mei aanstaande om 19:30 uur in het wijkcentrum Keenterhart (St. Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert). De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk.

Meer informatie:

Microhal Moesel, Huisvesting Arbeidsmigranten, Visie op de Singels, Honden Ravotterrein en ‘Verdozing’ Bedrijfsterreinen

By Politiek nieuws

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 17 april.

Hieronder leest u in het kort iets over diverse actuele zaken.

 

Met op het oog een kleine raadsagenda werd het toch nog bijna half twaalf afgelopen woensdag.

Na het benoemen van twee nieuwe commissieleden volgde de Uitbreiding van het IKC Laar. Daar ging de raad mee akkoord.

Op Hushoven krijgen ze een bijdrage voor de restauratie van de Sint Donatuskapel.

Wat volgde was de bestuursopdracht over de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid, het bleek een hele kluif te zijn. Op Moesel wacht men al jaren op een besluit van de gemeente. Wat gaat er gebeuren met het buurthuis, de Stegel, de Microhal en niet te vergeten de Microbar. Het staat nog steeds in de sterren. De ondernemers van de ‘Micro’, die zich hadden gemeld als insprekers, willen vooruit maar kunnen pas verder nadat de gemeente knopen door heeft gehakt. Na veel discussie zegde het College toe om in juni met een eerste tussenstand te komen. Dan moet er ook zicht zijn op de mogelijke toekomst van de Microbar op de huidige locatie of ergens anders. In ieder geval zal de wethouder op korte termijn in gesprek gaan met de ondernemers. Wordt ongetwijfeld vervolgd……
Read More