De politiek nader bekeken

DUS Weert pleit voor het behouden van de gehandicapten parkeerplaats in de Hegstraat

By | Politiek nieuws

De herinrichting van de Hegstraat is een goed plan. Er zit echter een minpunt in. De gehandicapten parkeerplaats in “de lus van de weg” voor het terras van Restaurant Amusant zou volgens de huidige plannen gaan verdwijnen.

DUS Weert is van mening dat het weghalen van de gehandicapten parkeerplaats in dit gebied niet wenselijk is en dat er bij de herinrichting van het gebied toch een gehandicapten parkeerplaats moet worden gerealiseerd.

DUS Weert laat daarom het voorstel als bespreekstuk agenderen in de raadsvergadering van 19 december en dient hierover een amendement in.

De fietsenstalling blijft behouden in dit gebied en wordt erg mooi !

Geslaagde Dialoogavond “Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?”

By | Broedplaats, Politiek nieuws

De Broedplaats van DUS Weert kijkt terug op een geslaagd dialoogavond die men op 19 november jl. organiseerde met als centrale thema: “Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?”. Maar liefst 38 aanwezigen gingen over dit thema elkaar in dialoog.

Na een welkomstwoord en algemene inleiding door Peter Ramaekers gaven drie gastsprekers in het kort een kijk op de energietransitie vanuit het perspectief van hun eigen organisatie.

  • Ger Verstegen (Wonen Limburg) vertelde over de opgave waar Wonen Limburg voor staat.
  • Wethouder Geert Gabriëls (Gemeente Weert) ging in op de rol van de overheid bij energietransitie.
  • Peter Gloudi (Weert Energie) ging in op energietransitie en groene stroom, wat levert het op?

Read More

24-uurs conferentie ‘Samen aan de slag’

By | Broedplaats, Politiek nieuws

Vandaag was de laatste dag van de 24-uurs conferentie ‘Samen aan de slag’. Als afsluiting van deze 3-daagse conferentie was er een gezamenlijke presentatie. De diverse projectgroepen presenteerden voor een publiek van deelnemers en belangstellenden in een korte pitch hun resultaten.

Peter van Akkerveken (Ervaringsdeskundige Toegankelijkheid en Steunfractielid van DUS Weert) was een van de deelnemers aan deze 24-uurs conferentie.
Read More

Artikel-40 vragen inzake Campagne Weerter Armoedebeleid

By | Politiek nieuws

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 3 november een aantal vragen aan het college van B&W over de adviseurs en coördinatoren die worden ingezet voor de grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen.

INLEIDING.
De gemeente Weert schakelt een extern bureau in voor een grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen. De kosten van deze campagne bedragen, zo blijkt uit publicaties, 120.000 euro. Binnen de gemeente is ook een armoede-coördinator actief als verbinder.
Read More

Behandeling Begroting 2019 – Brief aan inwoners gemeente Weert

By | Politiek nieuws

De begroting 2019 wordt vandaag, 7 november 2018, in de gemeenteraad behandeld. Een belangrijk moment omdat raadfracties tijdens de begrotingsbehandeling kunnen aangeven hoe het geld in de gemeente het komende jaar zal worden uitgegeven. DUS Weert heeft de begroting kritisch onder de loep genomen en dient een paar moties en amendementen in om de te besteden gelden anders in te zetten. Met ‘een brief voor de inwoners van de gemeente Weert’ wil DUS Weert kenbaar maken waar de prioriteiten liggen.

Hieronder staat de tekst die Conny Beenders-van Dooren, fractievoorzitter DUS Weert, bij de begrotingsbehandeling tijdens de raadsvergadering van 7 november heeft voorgelezen.


BRIEF VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE WEERT

Beste inwoners van Weert,

Vandaag 7 november, vindt de raadsbehandeling plaats van de begroting 2019 van de gemeente Weert. Die begroting gaat over U! Mensen maken immers een gemeente. Daarom dankt DUS Weert u als inwoners van Weert voor uw inzet en betrokkenheid in 2018.
Read More

Steunfractie DUS Weert krijgt rondleiding in nieuwe RICK gebouw

By | Politiek nieuws

Maandag 22 oktober jl. bracht een delegatie van de DUS Weert steunfractie een bezoek aan Regionaal instituut cultuur- en kunsteducatie RICK. Begin september verhuisde zij naar de nieuwe locatie aan de Wilhelminasingel 12 in Weert.

Niet zonder trots vertelde directeur Emile Florack over het vinden van een nieuwe geschikte locatie en de uitdagingen die zij daarbij moesten aangaan. Het resultaat mag er zijn. Een karakteristiek gebouw is met de nodige inspanningen en behoud van zijn kenmerkende elementen omgetoverd tot functionele ruimtes. Klaar om in de toekomst nog jarenlang gebruikt te kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn nl. het bieden van educatie op het gebied van kunst en cultuur.

Dat daarnaast enorme besparingen in toekomstige huisvestigingskosten zijn gerealiseerd is een groot compliment waard. RICK heeft bewezen op het gebied van organisatie en beheer bijzonder creatief te zijn. Chapeau voor allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd.

Read More

Artikel-40 vragen inzake arbeidsmigranten van Horne Kazerne

By | Politiek nieuws

DUS Weert raadsleden Conny Beenders-van Dooren, Piet Scholten en Rob van Dooren stelden op 6 september een aantal vragen aan het college van B&W over de situatie rond de arbeidsmigranten die gehuisvest worden op de Kazernelaan 101. Dit naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor aanwonenden van 28 augustus en verschillende publicaties in diverse media.

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Artikel-40_vragen_Arbeidsmigranten

UPDATE 10-oktober-2018
Op 9 oktober ontving DUS Weert van het College van B&W de beantwoording van de Artikel-40 vragen inzake arbeidsmigranten op de ‘van Horne Kazerne’. De volledige brief met de door DUS Weert gestelde vragen en de beantwoording van deze vragen door het College van B&W kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Beantwoording_Artikel_40_vragen_Arbeidsmigranten

DUS Weert vraagt College van B&W om toezegging mbt. ‘Windpark Weert’

By | Politiek nieuws

In de extra raadsvergadering van 9 oktober 2018 deed DUS Weert bij monde van Rob van Dooren een oproep aan het college van B&W om nu al op lokaal niveau, de maatregelen in het kader van de energietransitie in het Klimaatakkoord en de lokale ambities op het gebied van energieneutraliteit uit te voeren op een wijze die voor de mensen in Weert haalbaar en betaalbaar is.

Hieronder volgt de tekst van zijn betoog met het verzoek voor een toezegging.

  • Voorzitter een raadsvoorstel voorbereiden over het plaatsen van windmolens is geen alledaagse bezigheid voor de ambtelijke medewerkers. Lof voor allen die bij de voorbereiding van dit voorstel betrokken zijn geweest.

Read More

Emotioneel staartje raadsvergadering Weert

By | Politiek nieuws

Tekst door Leon Janssen, journalist Dagblad De Limburger (foto ter illustratie. Afbeelding: iStock)

De wethouders van Weert reageerden donderdagavond emotioneel op een voorstel van een aantal partijen in de raad om een onlangs aangelegde uitrit van de voormalige Van Horne-kazerne te sluiten. De motie werd ingediend door onder meer het CDA en de SP, twee van de vier van de coalitiepartijen in Weert en werd als laatste punt behandeld in de raad van Weert.

Dat riep bij PvdA-raadslid Fanida Kadra de reactie op of het CDA het college met daarin een CDA-wethouder niet vertrouwde. Het CDA vond dat ze in moest grijpen in een bevoegdheid van het college.

Read More

Geen medewerking voor verdere ontgronding CZW bij Blauwe Meertje

By | Politiek nieuws

DUS Weert en de SP dienden een motie in over de ontgronding van de Centrale Zand Winning (CZW) bij het Blauwe Meertje.

Deze motie werd door meerdere partijen mee ingediend en uiteindelijk werd de motie unaniem aanvaard.

Dat betekent dat de gemeente geen medewerking meer zal verlenen als de vraag komt om nog meer te mogen ontgronden in het gebied bij het Blauwe Meertje.

De tekst van deze motie leest u via de volgende link: Motie_Stoppen_Ontgronding_CZW