De politiek nader bekeken

Microhal Moesel, Huisvesting Arbeidsmigranten, Visie op de Singels, Honden Ravotterrein en ‘Verdozing’ Bedrijfsterreinen

By | Politiek nieuws, Uncategorized

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 14 april. Hieronder leest u over diverse actuele zaken.

Met op het oog een kleine agenda werd het toch nog bijna half twaalf afgelopen woensdag.

Na het benoemen van twee nieuwe commissieleden volgde de Uitbreiding van het IKC Laar. Daar ging de raad mee akkoord.

Op Hushoven krijgen ze een bijdrage voor de restauratie van de Sint Donatuskapel.

De bestuursopdracht over de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid was een hele kluif. Op Moesel wacht men al jaren op een besluit van de gemeente. Wat gaat er gebeuren met het buurthuis, de Stegel, de Microhal en niet te vergeten de Microbar. Het staat nog steeds in de sterren. De ondernemers van de ‘Micro’, die zich hadden gemeld als insprekers, willen vooruit maar kunnen pas verder nadat de gemeente knopen door heeft gehakt. Na veel discussie zegde het College toe om in juni met een eerste tussenstand te komen. Dan moet er ook zicht zijn op de mogelijke toekomst van de Microbar op de huidige locatie of ergens anders. In ieder geval zal de wethouder op korte termijn in gesprek gaan met de ondernemers. Wordt ongetwijfeld vervolgd……
Read More

Pas op de plaats … of doorduwen? (een beschouwing)

By | Politiek nieuws

Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Ze moeten weten en aanvoelen wat er in de gemeenschap leeft. De signalen uit de samenleving vertalen in beleid en uitvoering is daarbij een volgende stap. Soms moeten raadsleden besluiten nemen waarbij al bij voorbaat vaststaat dat er gedoe van komt. De huisvesting van arbeidsmigranten is daarvan een goed voorbeeld.

In december 2018 heeft de raad het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten vastgesteld die hier tijdelijk verblijven (short stay). Na enige discussie ging de raad akkoord met het door het college voorgestelde beleid.

Nu de consequenties van het vastgestelde beleid langzaam maar zeker duidelijk worden gaat het hier en daar ‘schuren’. De huisvesting aan de Graafschap Hornelaan is, na hevig verzet van bewoners, van de baan. In Stramproy slijpt men de messen en de wijkraad Rond de Kazerne maakt zich op voor massaal verzet tegen een mogelijke komst van arbeidsmigranten aan de Industriekade.
Read More

Bomenkap IJzeren Man, Huurwoningen Leuken, verhuizing Kwintet en openstelling publieksbalie gemeentehuis

By | Politiek nieuws

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 maart. Hieronder leest u iets over 4 actuele zaken.

 
1. Uitbreiding dienstverlening Publieksbalies.
In de week voorafgaande aan de raadsvergadering had DUS Weert een mini-enquête gehouden over uitbreiding van de dienstverlening bij de publieksbalies in het gemeentehuis: wat zouden de inwoners van Weert het liefste willen? Uit deze mini-enquête kwam naar voren dat een kleine 60% de voorkeur had voor een ‘snelbalie’ en ‘vrije inloop balie’ die dagelijks tijdens de kantooruren open is.

In de raadsvergadering van afgelopen woensdag werd besloten dat er een ‘vrije inloop balie’ en een ‘snelbalie’ gaat komen. Deze service wordt zeer zeker toegankelijk voor mensen met een beperking. Het amendement dat DUS Weert hiervoor indiende was volgens de wethouder overbodig omdat men ervan uitgaat dat toegankelijkheid eigenlijk vanzelfsprekend moet zijn. Nu de gemeenteraad het voorstel heeft aangenomen kunnen de inwoners van Weert op korte termijn gebruik gaan maken van deze extra service.

  Read More

Artikel-40 vragen over de resultaten van de vriendschapsrelatie met de stad Yuhang (Volksrepubliek China)

By | Politiek nieuws

DUS Weert raadslid Rob van Dooren vraagt op 8 maart aan het College van B&W of men bereid is om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken van de vriendschapsrelatie tussen Weert en de Chinese stad Yuhang.

De reden voor deze vraag is dat de gemeenteraad onlangs het verslag heeft mogen ontvangen van het werkbezoek van het college van B&W (dd. 18 oktober 2018) aan zusterstad Yuhang (district Hangzhou). Uit het verslag blijkt dat er na tien jaar sprake is van een bestendige relatie. Graag spreekt DUS Weert daarvoor haar waardering uit richting het College van B&W.
Read More

Artikel-40 vragen over de stand van zaken rond het Jacob van Horne Museum

By | Politiek nieuws

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 heeft de raad ermee ingestemd om het krediet ten behoeve van de renovatie en herinrichting van het museum te verhogen tot een totaalbedrag van 5.315.670,- euro met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,-).

Het voorstel werd destijds aanvaard met 25 voorstemmen (van Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA) en 3 tegenstemmen (van DUS Weert).

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 6 maart een aantal vragen aan het college van B&W over de stand van zaken rond de renovatie en herinrichting van het Jacob van Horne Museum: Read More

Artikel-40 vragen over DE ANNEX en het Atelierbeleid

By | Politiek nieuws

Sinds enige tijd worden in De Annex aan de Meikoel tentoonstellingen georganiseerd. Om in De Annex te mogen exposeren dienen kunstenaars een tentoonstellingsplan in de dienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De doelstelling van De Annex is drieledig:

  • Een positieve bijdrage leveren aan het draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving.
  • Een podium bieden voor jong en gevestigd talent.
  • De kunst en vormgevingssector in de regio versterken.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 5 maart een aantal vragen aan het college van B&W over de De Annex en het Atelierbeleid in Weert.
Read More

DUS Weert bezorgd over rol gemeente bij grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

By | Politiek nieuws

In december 2018 heeft de gemeenteraad van Weert de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Met de vaststelling van deze nota is het mogelijk geworden om maximaal 1000 arbeidsmigranten in Weert te huisvesten op drie nog vast te stellen locaties, zogenaamde grootschalige huisvesting.

Inmiddels hebben zich bij de gemeente Weert enkele partijen gemeld die deze grootschalige huisvesting willen realiseren. Een van de locaties die daarbij wordt genoemd is een terrein aan de Graafschap Hornelaan op Leuken Noord. Dit heeft, met name in de wijken Leuken en Groenewoud, geleid tot onrust onder bewoners en bedrijven.

De verantwoordelijk wethouder heeft de gemeenteraad eerder laten weten dat initiatiefnemers die in Weert grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten willen realiseren zelf de omgeving moeten informeren over hun plannen.
Read More

Dienstverlening Publiekszaken Gemeentehuis Weert

By | Politiek nieuws

Wat wil jij?

DUS Weert is benieuwd naar wat de inwoners van de gemeente Weert vinden over de openingstijden van de publieksbalie en start daarom een enquête.

Om de dienstverlening bij publiekszaken van het gemeentehuis in Weert te verbeteren mag de gemeenteraad 13 maart een besluit nemen over de komst van een ‘vrije inloopbalie’ en een zogenaamde ‘snelbalie’.

Bij de ‘vrije inloopbalie’ kun je ZONDER afspraak langskomen. Wil je gebruik maken van de ‘snelbalie’ dien je VOORAF digitaal het gewenste ‘product’ aan te vragen alvorens je het bij de snelbalie ophaalt.

DUS Weert wil graag weten wat jij belangrijk vindt:

Optie-1: Een ‘snelbalie’ en ‘vrije inloopbalie’ die dagelijks tijdens kantooruren open is?
Optie-2: Een ‘snelbalie’ en ‘vrije inloopbalie’ die maar op één dag en één specifieke avond open is?
Optie-3: Een zaterdag openstelling van 9:00 uur tot 12:30 uur?
Optie-4: Ik ben tevreden zoals het nu is, voor mij hoeft er niets te veranderen.

Wil je aan deze enquête meedoen ga dan naar de facebookpagina van DUS Weert.

De weekmarkt van Weert gaat veranderen

By | Politiek nieuws

WAT GAAT ER VERANDEREN?

De gemeente heeft in de afgelopen periode een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe de weekmarkt in Weert weer aantrekkelijker en vitaler zou kunnen worden. Daarbij zijn ook de bevindingen uit de enquête van DUS Weert betrokken. Wat is uit dit onderzoek naar voren gekomen?

DE AANBEVELINGEN

  • De markt moet een compactere opzet krijgen.
  • De verschillende branches moeten worden gemengd.
  • De opstelling moet in de vorm van een vierkant (Nieuwe Markt, Meikoel, Langstraat, van Berlostraat).
  • Op de Nieuwe Markt moet het zwaartepunt komen te liggen.
  • De (oude)Markt zal grotendeels vrij van marktkramen worden gehouden en vooral de functie van terrassenplein krijgen.

Read More

Toekomst Microhalcomplex : THE MOESEL BREXIT !

By | Politiek nieuws

De Britse regering krijgt op dit moment veel kritiek. Wel besluiten om uit de Europese Unie te stappen maar…. geen plan hoe het verder moet. De Britten wacht een onzekere toekomst. In Weert hebben we intussen ons eigen Brexit akkefietje.

In 2015 besluit de gemeenteraad dat het anders moet met de maatschappelijke voorzieningen op Moesel. Het buurthuis, de Stegel, de Microhal, de Microbar. Allemaal verouderd en te duur. Op de achtergrond speelt mee dat de gemeente flink moet bezuinigen.
Read More