De politiek nader bekeken

Veel Beloven, Weinig geven …….

By Actueel Nieuws

Achteraf bezien had de raadsvergadering van donderdag 19 december beter in de openlucht kunnen worden gehouden. En dan bij voorkeur rond de Sint Martinuskerk.

Zoals u wellicht weet werden in de Middeleeuwen de doden begraven in en naast de kerk. De gilden en raadslieden vergaderden in die tijd in de openlucht op het kerkhof. Ze deden dat omdat de ze hoopten dat de wijsheid van de doden hen zou helpen bij het nemen van juiste besluiten.

Donderdagavond stond de vaststelling van de verordeningen op de rol waarin de tarieven voor 2020 zijn verwerkt. Het ging om de woonlasten die de Weertenaren het komend jaar moeten gaan betalen om het huishoudboekje van de gemeente draaiende te houden.

Nu heeft de gemeenteraad al op 7 november de begroting vastgesteld waarin die woonlasten zijn opgenomen. Bij de presentatie van die begroting werd beloofd dat de inwoners in 2020 minder kwijt zouden zijn aan woonlasten dan in 2019. Kat in het bakkie, zou je zeggen. Wat is er donderdagavond overgebleven van die belofte?
Read More

Belastingverordeningen, waterput Markt, leegstand binnenstad, de Energietransitie en “motie van treurnis”

By Moties & Amendementen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020.
DUS Weert en de PvdA vinden dat wanneer het college van B&W besluit om parkeertarieven te gaan verhogen ze dit niet selectief moet doen. Ze stellen daarom voor om de indexering van parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 niet door te voeren en in plaats daarvan zowel het bundelparkeren als de parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 te verhogen met hetzelfde percentage als het uurtarief voor het kort-parkeren.
Voor dit amendement stemden DUS Weert en Karin Duijster van Fractie Goubet-Duijsters en tegen stemden Weert Lokaal, CDA, VVD, D66, PvdA en Jeroen Goubet van Fractie Goubet-Duijsters. Het amendement werd verworpen met 19 stemmen tegen en 4 voor. Lees hier het ingediende amendement.
Read More

Beantwoording Artikel-40 brief over herinrichting Stadhuispassage roept nieuwe vragen op

By Artikel-40 Brieven

Raadslid Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert stelde aanvullende vragen over de herinrichting van de Stadhuispassage en aanleg van het terras bij restaurant Marrees.

De beantwoording door het College van B&W van de in de commissievergadering van 12 september 2019 gestelde mondelinge vragen en de beantwoording van de daaropvolgende Artikel-40 vragen (dd. 19-9-2019) roept namelijk weer een aantal nieuwe vragen op.

De onderstaande nieuwe vragen zijn middels een Artikel-40 brief opnieuw ter beantwoording aan het college van B&W voorgelegd (deze vragen corresponderen met de beantwoording van de vorige Artikel-40 vragen).

Vraag-1. Waarom neemt de gemeente initiatief om ergens aanpassingen te doen in de openbare ruimte als er zich een ondernemer vestigt? Zijn er nog meer plaatsen waar dit is gebeurd?
Vraag-2. De bestrating was klaar en u kiest ervoor om de bestrating aan te passen aan het gebruik, waarom?
Vraag-3. de ondergrondse afvalcontainer is verplaatst, wat waren de kosten? Had u de aanpassingen ook gedaan als er zich een andere zaak had gevestigd?
Vragen-4-5-6. In de 2e tussenrapportage 2018 kan ik de kosten niet terugvinden graag een kopie van de pagina’s waar dit staat. U geeft aan dat er geen besluit is inzake deze wijziging. Wie is verantwoordelijk voor de opdracht om tot uitvoering over te gaan?
Vraag-7. Gaat u de bloembakken in de stad ook in overleg met de ondernemers aanplanten?
Vraag-8. Geen aanvullende vraag
Vraag-9. Waarom is deze situatie uniek? Wat als zich op deze plek een ander restaurant had gevestigd of een andere ondernemer? Wat doet u als iemand anders u benadert?

Reactie DUS Weert op Meerjarenbegroting 2020

By Actueel Nieuws

Geachte inwoners van Weert,

Op donderdag 7 november 2019 behandelt de Gemeenteraad van Weert de Begroting 2020. Deze begroting, die door het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad wordt aangeboden, is het ‘huishoudboekje’ van de Gemeente Weert voor het jaar 2020.

De samenvatting van voorstellen, verzoeken en wensen van DUS Weert als reactie op de door het College van B&W aangeboden meerjarenbegroting 2020 kunt u lezen door op deze link te klikken.

Hieronder staan enkele door DUS Weert bij de begrotingsbehandeling (mede)ingediende Moties en Amendementen. Door op de link te klikken leest u de volledige versie van het betreffende stuk.

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

 

* Vragen over: HUISVESTINGSPLANNEN ICT-GROEP OP HQ-TERREIN
De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd in huisvesting op het HQ-terrein (Kazernelaan 101).

  1. Is het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein formeel toegestaan?
  2. Heeft het college over eventuele huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein al een besluit genomen of gaat men hierover binnenkort een besluit nemen?
  3. In hoeverre is de gemeente op de hoogte is van mogelijke huisvesting van werknemers van de ICT-groep op het HQ-terrein?

U leest hieronder de beknopte de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.
Huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers is niet toegestaan op het HQ-terrein. Er is door het college van B&W hierover geen besluit genomen en zal binnenkort ook niet worden genomen. Op dit moment en in afwachting van de visie ontwikkeling voor het HQ-terrein is er geen ontwikkeling toegestaan.
Voor de letterlijke beantwoording van de vragen door wethouder van Eijk kunt u luisteren naar het betreffende geluidsfragment (minuut 4:55 t/m minuut 5:35) van agendapunt-7 (Rondvraag) via de link naar de commissievergadering.
Read More

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: BEGROTING 2020
De begroting wordt, evenals de kadernota, sluitend gemaakt door incidentele middelen. Daarnaast stelt het College van B&W voor de lokale belastingen te verhogen.

  1. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen gebruik wordt gemaakt van de incidentele middelen?
  2. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen verhoging van de lokale heffingen plaatsvindt?

Read More