De politiek nader bekeken

Toekomst Microhalcomplex : THE MOESEL BREXIT !

By | Politiek nieuws

De Britse regering krijgt op dit moment veel kritiek. Wel besluiten om uit de Europese Unie te stappen maar…. geen plan hoe het verder moet. De Britten wacht een onzekere toekomst. In Weert hebben we intussen ons eigen Brexit akkefietje.

In 2015 besluit de gemeenteraad dat het anders moet met de maatschappelijke voorzieningen op Moesel. Het buurthuis, de Stegel, de Microhal, de Microbar. Allemaal verouderd en te duur. Op de achtergrond speelt mee dat de gemeente flink moet bezuinigen.
Read More

Moties van DUS Weert mbt. Microhalcomplex Moesel en Woningbouw op stadsbruglocatie

By | Politiek nieuws, Uncategorized

DUS Weert raadsleden Conny Beenders – van Dooren, Piet Scholten en Rob van Dooren dienden voor de raadsvergadering van woensdag 6 februari een “motie vreemd aan de orde van de dag” in. Een motie krijgt die naam als er op de raadsagenda van die dag geen agendapunt staat wat over dit onderwerp gaat.

De eerste motie over gaat over het Microhalcomplex op Moesel omdat wij vinden dat er hierover zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. Een plan van aanpak en een duidelijk stappenplan op korte termijn is echt noodzakelijk. De opzegging van de huurovereenkomst en de gebruiksovereenkomst met de uitbaters van de Microbar en De Stegel moeten worden opgeschort. Wat DUS Weert betreft komt Moesel niet zonder een sociaal maatschappelijke voorziening te zitten.

De tweede motie, die DUS Weert samen met de VVD indient, gaat over een opdracht aan het College om de mogelijkheden tav woningbouw op de stadsbruglocatie te onderzoeken.
Read More

DUS Weert pleit voor heroverweging van de plannen voor het Microhalcomplex

By | Politiek nieuws

DUS Weert schreef op 21 januari 2019 een brief aan College van B&W en de gemeenteraad van Weert met betrekking tot de herschikking van de voorziening in Weert-Zuid. Het betreft hier specifiek het gebied van het Microhalcomplex (Microbar, Stegel en Sporthal).

Wilt u de brief lezen die DUS Weert aan het college en de raad schreef; klik dan op de volgende link brief-DUS-Weert-aan-College-Voorzieningen-Weert-Zuid-1

Wilt u weten wat DUS Weert hiervan vindt? Luister dan naar het betoog van raadslid Conny Beenders-van Dooren tijdens de Commissievergadering Samenleving en Inwoners van 22 januari 2019. Via deze link kunt u dit agendapunt-10 beluisteren.

Artikel-40 vragen inzake definitie mantelzorgvergunning/abonnement

By | Politiek nieuws

DUS Weert raadslid Conny Beenders – van Dooren stelde op 7 januari 2019 een aantal vragen aan het college van B&W over de mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie zoals die staat vermeld in de beleidsregels.

De reden hiervoor is dat op 18 december 2018 het College van B&W de beleidsregels inzake parkeren heeft vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018 is over de definitie van mantelzorg de nodige discussie ontstaan. Wethouder van Eijk gaf toen aan niet op de hoogte te zijn van de wijziging.
Read More

Limburg gaat overlastgevende exotische planten en dieren aanpakken

By | Politiek nieuws, Uncategorized

Met deze titel verscheen op 25 december in de digitale versie van Dagblad De Limburger een artikel door Jan Hensels. Beknopt beschreven meld hij het volgende.

 • “De provincie Limburg komt komend jaar met een plan van aanpak voor exotische planten en dieren die een plaag kunnen vormen als ze niet tijdig worden bestreden. Dat heeft een woordvoerder van de provincie bevestigd. Het actieplan moet uiterlijk begin augustus klaar zijn.”
 • “Als er te lang gewacht wordt en er al sprake is van een plaag is de aanpak veel lastiger en kostbaarder. Sommige van die exoten kunnen zich snel vermeerderen en verspreiden.”
 • “In Weert werd afgelopen jaar de tijgermug bestreden, een exotisch insect dat volgens deskundigen ziektes kan overbrengen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit liet onder meer vallen plaatsen op industrieterrein Leuken-Noord.”

Read More

Mantelzorg blijkt in Weert een rekbaar begrip te zijn

By | Politiek nieuws, Uncategorized

Met bovenstaande titel verscheen op 24 december in de digitale versie van Dagblad De Limburger een artikel door Leon Janssen. Beknopt beschreven meld hij het volgende.

 • “Door een aanpassing van de definitie is Weert in één klap honderden mantelzorgers armer geworden. Dit, tezamen met het voorgestelde inperken van parkeermogelijkheden voor mantelzorgers binnen Weert, vormt de reden voor raadslid Conny Beenders om in het geweer te komen.”
 • “Het is aan raadslid Conny Beenders te danken, dat Weert de titel ‘Mantelzorgvriendelijkste gemeente van Limburg’ ook nog daadwerkelijk waarmaakt.”
 • Beenders ontdekte in de gemeentelijke plannen voor volgend jaar dat de mantelzorgkaart, een parkeerkaart waarmee mantelzorgers gratis kunnen parkeren in de betaalde zones, aan banden gelegd zou worden.”
 • “Volgens Beenders doet het inperken van de mogelijkheden van de mantelzorgkaart geen recht aan de titel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’ die Weert in oktober dit jaar kreeg van het Platform Mantelzorg Limburg.”
 • Beenders’ pleidooi tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week kreeg gehoor. Uiteindelijk ging na veel praten een meerderheid van de raad akkoord met een mantelzorgkaart met een ‘parkeerstraal’ van vijfhonderd meter die 24 uur per dag geldig is.”

Read More

Wat bereikte DUS Weert tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018?

By | Politiek nieuws

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 kwamen er een aantal onderwerpen aan de orde waarover DUS Weert een duidelijke mening heeft. In het onderstaande kunt u deze 5 punten lezen.
 

Huisvesting arbeidsmigranten

 • DUS Weert pleit ervoor dat de Raad in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geïnformeerd met betrekking tot de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Weert.

Read More

Amendementen Mantelzorgkaart en Gehandicaptenparkeerplaats Hegstraat

By | Politiek nieuws

Woensdag 19 december vergadert de gemeenteraad van Weert. DUS Weert dient bij deze vergadering amendementen in die betrekking hebben op:

Agendapunt 19; het verzoek om de mantelzorgvergunningen 24 uur per dag geldig te laten zijn en met mantelzorgvergunningen zoveel mogelijk in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning vermeld staat te mogen parkeren. De inhoud van dit amendement kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Amendement mantelzorgkaart

Agendapunt 20; het verzoek om toch een gehandicaptenparkeerplaats op te nemen in de herinrichtingsplannen van de Hegstraat. De inhoud van dit amendement kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Amendement gehandicapten parkeerkeerplaats

DUS Weert pleit voor het behouden van de gehandicapten parkeerplaats in de Hegstraat

By | Politiek nieuws

De herinrichting van de Hegstraat is een goed plan. Er zit echter een minpunt in. De gehandicapten parkeerplaats in “de lus van de weg” voor het terras van Restaurant Amusant zou volgens de huidige plannen gaan verdwijnen.

DUS Weert is van mening dat het weghalen van de gehandicapten parkeerplaats in dit gebied niet wenselijk is en dat er bij de herinrichting van het gebied toch een gehandicapten parkeerplaats moet worden gerealiseerd.

DUS Weert laat daarom het voorstel als bespreekstuk agenderen in de raadsvergadering van 19 december en dient hierover een amendement in.

De fietsenstalling blijft behouden in dit gebied en wordt erg mooi !

Geslaagde Dialoogavond “Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?”

By | Broedplaats, Politiek nieuws

De Broedplaats van DUS Weert kijkt terug op een geslaagd dialoogavond die men op 19 november jl. organiseerde met als centrale thema: “Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?”. Maar liefst 38 aanwezigen gingen over dit thema elkaar in dialoog.

Na een welkomstwoord en algemene inleiding door Peter Ramaekers gaven drie gastsprekers in het kort een kijk op de energietransitie vanuit het perspectief van hun eigen organisatie.

 • Ger Verstegen (Wonen Limburg) vertelde over de opgave waar Wonen Limburg voor staat.
 • Wethouder Geert Gabriëls (Gemeente Weert) ging in op de rol van de overheid bij energietransitie.
 • Peter Gloudi (Weert Energie) ging in op energietransitie en groene stroom, wat levert het op?

Read More