De politiek nader bekeken

Voldoende afstand tussen huisvesting arbeidsmigranten en nabijgelegen woonwijken

By | Politiek nieuws

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied.

DUS Weert is van mening dat het bestaande beleid met dit criterium moet worden aangepast nog voordat de eerste vergunningen worden verstrekt.

DUS Weert had daarom een initiatiefvoorstel in voorbereiding waarvoor, gezien de complexiteit en noodzakelijke specialistische kennis, ambtelijke bijstand werd gevraagd. Omdat dit verzoek tot driemaal toe werd afgewezen, heeft DUS Weert besloten om een “motie vreemd aan de orde van de dag” in te dienen.
Read More

DUS Weert pleit voor een strikt en consistent financieel beleid

By | Politiek nieuws

Volgens DUS Weert moet het beleid van de gemeente voor de komende periode tot doel hebben om de vaste lasten voor de inwoners minimaal of zelf niet te laten stijgen.

Raadslid Piet Scholten pleitte er tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 dan ook voor dat er maar 1 focus diende te zijn nl. een strikt en consistent financieel beleid.
Hij drong er bovendien op aan dat de gemeente voldoende eigen vermogen moet behouden en dit liefst zelfs nog iets verder moet opbouwen om toekomstige uitgaven voor bv. vergrijzing en energietransitie, waar onze burgers in de toekomst mee te maken krijgen, optimaal te kunnen ondersteunen.
Hieronder lees je zijn volledige betoog.

Ik start eerst met een kort algemeen gedeelte als onderbouwing voor de onderwerpen die ik graag met U, college en raad, wil bespreken.
Read More

Drie maal een verzoek om ambtelijke bijstand geweigerd

By | Politiek nieuws

DUS Weert heeft in de afgelopen periode 3 maal een verzoek om ambtelijke bijstand ingediend. Dit verzoek werd 3 maal afgewezen.

DUS Weert betreurt dit ten zeerste. Onze vraag was erg complex en het initiatiefvoorstel waarvoor ambtelijke bijstand werd gevraagd vereiste specifieke kennis.

DUS Weert had graag gezien dat deze verzoeken om ambtelijke bijstand waren gehonoreerd.
Er is nu echter besloten om een “motie vreemd aan de orde van de dag” in te dienen.

Hier leest u de brief die de fractie DUS Weert met betrekking tot deze afwijzing op 27 mei 2019 aan de leden van de gemeenteraad van Weert stuurde.

Algemene Beschouwing Kadernota 2020

By | Politiek nieuws

Beste inwoners van Weert,

De Kadernota 2020 is het belangrijkste richtinggevende document voor het opstellen van de Begroting 2020. In de Kadernota doen Burgemeester en Wethouders (B&W) voorstellen die ze willen verwerken in de Begroting voor het jaar 2020. Meestal hebben deze voorstellen zowel inhoudelijke als financiële gevolgen.

De gemeenteraad krijgt bij de behandeling van de Kadernota 2020 op 29 mei 2019 de gelegenheid een oordeel te vellen over deze voorstellen. De gemeenteraad kan ook wijzigingsvoorstellen doen via moties en amendementen. In Weert besluit de gemeenteraad om Kennis te nemen van de Kadernota 2020. Dit betekent dat de uitkomst van de beraadslagingen niet bindend is.
Read More

Betoog over Arbeidsmigranten door DUS Weert

By | Politiek nieuws

Tijdens de Commissievergadering Ruimte en Economie van 15 mei 2019 hield raadslid Rob van Dooren namens de fractie DUS Weert het onderstaande betoog dat betrekking had op de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op twee momenteel in aanmerking komende locaties.

DE LOCATIE.
DUS Weert vindt, net als de Stichting Dorpsraad Stramproy, de beoogde locatie voor de grootschalige opvang van 204 arbeidsmigranten aan de Industrieweg 16 in Stramproy niet geschikt. Te dicht bij de aangrenzende woningen en te dicht bij de dorpskern. Wij realiseren ons dat het begrip ‘afstand’ arbitrair is. Echter in het licht van het aantal te vestigen personen en de situering van de vestigingslocatie is dit standpunt naar onze mening redelijk en billijk.
Read More

DUS Weert pleit voor actievere bestrijding Tijgermug in Weert

By | Politiek nieuws

De Tijgermug is een zogenaamd invasieve exoot (een mug die van nature niet in Nederland voorkomt) en heeft zich volgens deskundigen al permanent gevestigd in Weert, met name het industriegebied Leuken-Noord. Dit is ook bij de gemeente bekend. Volgens deskundigen wordt over de aanwezigheid van de Tijgermug te lichtvaardig gedacht. Zij vinden namelijk dat er meer aandacht moet zijn voor het bestrijden van de Tijgermug omdat deze veel voor mensen levensbedreigende infectieziektes kan overbrengen waaronder o.a. het Zika-virus en Knokkelkoorts.

Al eerder vroeg DUS Weert aandacht voor de Tijgermug-problematiek in Weert. Zo stelde commissielid Peter Weekers en raadslid Piet Scholten hierover vragen in de Commissie Middelen & Bestuur en de Raadsvergadering.

DUS Weert is verheugd dat de gemeente Weert op 8 mei aanstaande een Sprekersplein organiseert over dit onderwerp. Enkele deskundigen komen die avond en het woord en geven een presentatie over de gevaren van de Tijgermug en op welke manier die in Weert bestreden wordt. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De deskundige sprekers zijn:

  • Wilfred Reinhold (Stichting Platform Stop Invasieve Exoten)
  • Dr. Ir. Bart Knols (Medisch Entomoloog, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Dr. Marieta Braks (Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie – RIVM)
  • Ing. Rolf Ruks (Inspecteur Expertise Natuur – NVWA)
  • Drs. Arjan Stroo (Centrum Monitoring Vectoren – NVWA)

Belangstellenden zijn welkom bij deze bijeenkomst die plaatsvindt op 8 mei aanstaande om 19:30 uur in het wijkcentrum Keenterhart (St. Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert). De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk.

Meer informatie:

Microhal Moesel, Huisvesting Arbeidsmigranten, Visie op de Singels, Honden Ravotterrein en ‘Verdozing’ Bedrijfsterreinen

By | Politiek nieuws

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 17 april.

Hieronder leest u in het kort iets over diverse actuele zaken.

 

Met op het oog een kleine raadsagenda werd het toch nog bijna half twaalf afgelopen woensdag.

Na het benoemen van twee nieuwe commissieleden volgde de Uitbreiding van het IKC Laar. Daar ging de raad mee akkoord.

Op Hushoven krijgen ze een bijdrage voor de restauratie van de Sint Donatuskapel.

Wat volgde was de bestuursopdracht over de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid, het bleek een hele kluif te zijn. Op Moesel wacht men al jaren op een besluit van de gemeente. Wat gaat er gebeuren met het buurthuis, de Stegel, de Microhal en niet te vergeten de Microbar. Het staat nog steeds in de sterren. De ondernemers van de ‘Micro’, die zich hadden gemeld als insprekers, willen vooruit maar kunnen pas verder nadat de gemeente knopen door heeft gehakt. Na veel discussie zegde het College toe om in juni met een eerste tussenstand te komen. Dan moet er ook zicht zijn op de mogelijke toekomst van de Microbar op de huidige locatie of ergens anders. In ieder geval zal de wethouder op korte termijn in gesprek gaan met de ondernemers. Wordt ongetwijfeld vervolgd……
Read More

Pas op de plaats … of doorduwen? (een beschouwing)

By | Politiek nieuws

Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Ze moeten weten en aanvoelen wat er in de gemeenschap leeft. De signalen uit de samenleving vertalen in beleid en uitvoering is daarbij een volgende stap. Soms moeten raadsleden besluiten nemen waarbij al bij voorbaat vaststaat dat er gedoe van komt. De huisvesting van arbeidsmigranten is daarvan een goed voorbeeld.

In december 2018 heeft de raad het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten vastgesteld die hier tijdelijk verblijven (short stay). Na enige discussie ging de raad akkoord met het door het college voorgestelde beleid.

Nu de consequenties van het vastgestelde beleid langzaam maar zeker duidelijk worden gaat het hier en daar ‘schuren’. De huisvesting aan de Graafschap Hornelaan is, na hevig verzet van bewoners, van de baan. In Stramproy slijpt men de messen en de wijkraad Rond de Kazerne maakt zich op voor massaal verzet tegen een mogelijke komst van arbeidsmigranten aan de Industriekade.
Read More

Bomenkap IJzeren Man, Huurwoningen Leuken, verhuizing Kwintet en openstelling publieksbalie gemeentehuis

By | Politiek nieuws

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 maart. Hieronder leest u iets over 4 actuele zaken.

 
1. Uitbreiding dienstverlening Publieksbalies.
In de week voorafgaande aan de raadsvergadering had DUS Weert een mini-enquête gehouden over uitbreiding van de dienstverlening bij de publieksbalies in het gemeentehuis: wat zouden de inwoners van Weert het liefste willen? Uit deze mini-enquête kwam naar voren dat een kleine 60% de voorkeur had voor een ‘snelbalie’ en ‘vrije inloop balie’ die dagelijks tijdens de kantooruren open is.

In de raadsvergadering van afgelopen woensdag werd besloten dat er een ‘vrije inloop balie’ en een ‘snelbalie’ gaat komen. Deze service wordt zeer zeker toegankelijk voor mensen met een beperking. Het amendement dat DUS Weert hiervoor indiende was volgens de wethouder overbodig omdat men ervan uitgaat dat toegankelijkheid eigenlijk vanzelfsprekend moet zijn. Nu de gemeenteraad het voorstel heeft aangenomen kunnen de inwoners van Weert op korte termijn gebruik gaan maken van deze extra service.

  Read More

Artikel-40 vragen over de resultaten van de vriendschapsrelatie met de stad Yuhang (Volksrepubliek China)

By | Politiek nieuws

DUS Weert raadslid Rob van Dooren vraagt op 8 maart aan het College van B&W of men bereid is om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken van de vriendschapsrelatie tussen Weert en de Chinese stad Yuhang.

De reden voor deze vraag is dat de gemeenteraad onlangs het verslag heeft mogen ontvangen van het werkbezoek van het college van B&W (dd. 18 oktober 2018) aan zusterstad Yuhang (district Hangzhou). Uit het verslag blijkt dat er na tien jaar sprake is van een bestendige relatie. Graag spreekt DUS Weert daarvoor haar waardering uit richting het College van B&W.
Read More