DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Moties & Amendementen

Bevrijdingsfestival Weert moet blijven

By Moties & Amendementen

Het afgelopen weekend stond Weert in het teken van de bevrijding en op zaterdag werd dat gevierd met een Bevrijdingsfestival. Op een zonovergoten evenemententerrein achter de stadsbrug genoten duizenden bezoekers van de optredens van diverse artiesten.

DUS Weert vindt het van groot belang dat de bevrijding van Weert wordt herdacht, gevierd en wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het is daarom wenselijk om de viering van de bevrijding van Weert tijdens ‘kroonjaren’ (elke 5 jaar) groots te herdenken en te vieren door middel van een bevrijdingsfestival.

Daarom zal DUS Weert tijdens de komende raadsvergadering een motie indienen waarmee men het college van B&W opdraagt om te gaan onderzoeken of het mogelijk is om tijdens ‘kroonjaren'(elke 5 jaar) de viering van de bevrijding van Weert groots te herdenken en te vieren middels een Bevrijdingsfestival en hiervoor een bedrag te reserveren zodat het festival toegankelijk zal worden gemaakt voor een breed publiek.

Bron fotomateriaal: Weert-de-Gekste

Voldoende afstand tussen huisvesting arbeidsmigranten en nabijgelegen woonwijken

By Moties & Amendementen

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied.

DUS Weert is van mening dat het bestaande beleid met dit criterium moet worden aangepast nog voordat de eerste vergunningen worden verstrekt.

DUS Weert had daarom een initiatiefvoorstel in voorbereiding waarvoor, gezien de complexiteit en noodzakelijke specialistische kennis, ambtelijke bijstand werd gevraagd. Omdat dit verzoek tot driemaal toe werd afgewezen, heeft DUS Weert besloten om een “motie vreemd aan de orde van de dag” in te dienen.
Read More

Moties van DUS Weert mbt. Microhalcomplex Moesel en Woningbouw op stadsbruglocatie

By Moties & Amendementen

DUS Weert raadsleden Conny Beenders – van Dooren, Piet Scholten en Rob van Dooren dienden voor de raadsvergadering van woensdag 6 februari een “motie vreemd aan de orde van de dag” in. Een motie krijgt die naam als er op de raadsagenda van die dag geen agendapunt staat wat over dit onderwerp gaat.

De eerste motie over gaat over het Microhalcomplex op Moesel omdat wij vinden dat er hierover zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. Een plan van aanpak en een duidelijk stappenplan op korte termijn is echt noodzakelijk. De opzegging van de huurovereenkomst en de gebruiksovereenkomst met de uitbaters van de Microbar en De Stegel moeten worden opgeschort. Wat DUS Weert betreft komt Moesel niet zonder een sociaal maatschappelijke voorziening te zitten.

De tweede motie, die DUS Weert samen met de VVD indient, gaat over een opdracht aan het College om de mogelijkheden tav woningbouw op de stadsbruglocatie te onderzoeken.
Read More

Amendementen Mantelzorgkaart en Gehandicaptenparkeerplaats Hegstraat

By Moties & Amendementen

Woensdag 19 december vergadert de gemeenteraad van Weert. DUS Weert dient bij deze vergadering amendementen in die betrekking hebben op:

Agendapunt 19; het verzoek om de mantelzorgvergunningen 24 uur per dag geldig te laten zijn en met mantelzorgvergunningen zoveel mogelijk in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning vermeld staat te mogen parkeren. De inhoud van dit amendement kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Amendement mantelzorgkaart

Agendapunt 20; het verzoek om toch een gehandicaptenparkeerplaats op te nemen in de herinrichtingsplannen van de Hegstraat. De inhoud van dit amendement kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Amendement gehandicapten parkeerkeerplaats

Huis van Nicolaas ooit weer terug naar de binnenstad?

By Moties & Amendementen

Rob van Dooren van DUS Weert pleitte voor een het op termijn terugkeren van het Huis van Nicolaas naar de binnenstad van Weert. Hieronder zijn betoog en de tekst van de oorspronkelijke motie.

  • Voorzitter vanavond weer een aflevering uit de serie Weerter Logica.
  • Ik citeer uit het programma -Weert koerst op verbinding-: We willen de binnenstad aantrekkelijker maken en de trek naar de binnenstad vergroten.
  • En wat doen we in Weert? We geven een organisatie die uit de binnenstad vertrekt een vertrekpremie mee van 30.000 euro. Logisch toch?
  • En daar blijft het niet bij. We geven de organisatie ook nog het advies om de komende jaren toch vooral evenementensubsidie aan te vragen. Zo blij zijn we met het vertrek. Logisch toch?
  • Voorzitter wij vragen ons af…Waar waren ze, de Centrummanagers, Bizzzers en al die andere belangenbehartigers voor de ondernemers in de binnenstad?
  • Waar waren ze toen de Stichting Huis van Nicolaas te horen kreeg dat ze uit het museum moesten vertrekken en op zoek moesten naar een andere locatie?
  • Hebben deze belangenbehartigers alles in het werk gesteld om het vertrek uit de binnenstad te voorkomen? En waar was de gemeente? Kan de wethouder ons daarover meer vertellen?
  • Voorzitter want hoe je het ook bekijkt. Het raadsvoorstel dat nu voorligt betekent het vertrek van het Huis van Nicolaas voor tenminste 5 jaar. De ondernemers in de binnenstad hebben het nakijken.

Read More