DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Moties & Amendementen

Zienswijzen overgenomen tijdens lange raadsvergadering van 11 maart.

By Moties & Amendementen

Ondanks dat er op de agenda van de gemeenteraad van 11 maart maar enkele bespreekpunten stonden, duurde deze vergadering toch nog tot middernacht. Debet hieraan waren vooral de bespreking van het ‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019’, waarover al eerder werd bericht, en agendapunt de ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’.

‘Voor de behandeling van het agendapunt ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’ diende DUS Weert drie zienswijzen in; twee van de drie voorstellen werden overgenomen.

1. De zienswijze van DUS Weert over onderscheid tussen commerciële en ideële evenementen werd unaniem aanvaard. Wethouder Gabriels gaf aan dat men dit nog allemaal gaat uitwerken met de richting die DUS Weert eraan geeft en zegt met deze zienswijze te kunnen leven.

2. De zienswijze van DUS Weert over precariorechten werd door DUS Weert ingetrokken nadat wethouder van Eijk aangaf deze zienswijze te kunnen overnemen en te gaan verwerken in de precarioverordening.

3. De zienswijze van DUS Weert inzake terrasvergunningen werd door DUS Weert ingetrokken nadat wethouder van Eijk aangaf dat men afhankelijk van de situatie maatwerk wil kunnen toepassen.

Lange raadsvergadering met feestelijk tintje.

By Moties & Amendementen

De raadsvergadering van 11 maart kende een aantal bijzondere momenten. Op de eerste plaats natuurlijk het feit dat raadslid Pierre Sijben in het zonnetje werd gezet ter gelegenheid van zijn 30-jarig raadslidmaatschap, daarnaast ook de installatie van commissielid mr. drs. H.M.G. Duijsters.

De motie van Weert Lokaal om de gang van zaken bij de Poort van Limburg te versnellen haalde het niet. Ook de Weert Lokaal motie over aanvulling van het armoedebeleid overtuigde niet en werd uiteindelijk teruggenomen. Twee van de drie voorstellen van DUS Weert bij het onderwerp ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’ werden unaniem overgenomen, maar binnenkort meer daarover, en het onderwerp over De Lichtenberg (‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019‘) nam erg veel tijd in beslag.

Bestemmingsplan Woongebieden 2019
Voor DUS Weert was dit een raadsvoorstel waarbij het ging over het proces, termijnen, op tijd aanleveren van stukken, passend in de omgeving, inwoners de mogelijkheid geven om iets te mogen vinden van een plan of om een zienswijze in te dienen.
Read More

Belastingverordeningen, waterput Markt, leegstand binnenstad, de Energietransitie en “motie van treurnis”

By Moties & Amendementen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020.
DUS Weert en de PvdA vinden dat wanneer het college van B&W besluit om parkeertarieven te gaan verhogen ze dit niet selectief moet doen. Ze stellen daarom voor om de indexering van parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 niet door te voeren en in plaats daarvan zowel het bundelparkeren als de parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 te verhogen met hetzelfde percentage als het uurtarief voor het kort-parkeren.
Voor dit amendement stemden DUS Weert en Karin Duijster van Fractie Goubet-Duijsters en tegen stemden Weert Lokaal, CDA, VVD, D66, PvdA en Jeroen Goubet van Fractie Goubet-Duijsters. Het amendement werd verworpen met 19 stemmen tegen en 4 voor. Lees hier het ingediende amendement.
Read More

Bevrijdingsfestival Weert moet blijven

By Moties & Amendementen

Het afgelopen weekend stond Weert in het teken van de bevrijding en op zaterdag werd dat gevierd met een Bevrijdingsfestival. Op een zonovergoten evenemententerrein achter de stadsbrug genoten duizenden bezoekers van de optredens van diverse artiesten.

DUS Weert vindt het van groot belang dat de bevrijding van Weert wordt herdacht, gevierd en wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het is daarom wenselijk om de viering van de bevrijding van Weert tijdens ‘kroonjaren’ (elke 5 jaar) groots te herdenken en te vieren door middel van een bevrijdingsfestival.

Daarom zal DUS Weert tijdens de komende raadsvergadering een motie indienen waarmee men het college van B&W opdraagt om te gaan onderzoeken of het mogelijk is om tijdens ‘kroonjaren'(elke 5 jaar) de viering van de bevrijding van Weert groots te herdenken en te vieren middels een Bevrijdingsfestival en hiervoor een bedrag te reserveren zodat het festival toegankelijk zal worden gemaakt voor een breed publiek.

Bron fotomateriaal: Weert-de-Gekste

Voldoende afstand tussen huisvesting arbeidsmigranten en nabijgelegen woonwijken

By Moties & Amendementen

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied.

DUS Weert is van mening dat het bestaande beleid met dit criterium moet worden aangepast nog voordat de eerste vergunningen worden verstrekt.

DUS Weert had daarom een initiatiefvoorstel in voorbereiding waarvoor, gezien de complexiteit en noodzakelijke specialistische kennis, ambtelijke bijstand werd gevraagd. Omdat dit verzoek tot driemaal toe werd afgewezen, heeft DUS Weert besloten om een “motie vreemd aan de orde van de dag” in te dienen.
Read More