Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws

Politiek nieuws
24 juni 2017

Jaarvergadering 23 juni 2017

Op vrijdag 23 juni 2017 is de jaarvergadering van DUS Weert gehouden. Tijdens de vergadering is Johan Heuvelmans afgetreden als bestuurslid en zijn de heren Huub van den Brand en Hans Marechal gekozen als bestuurslid. De taken zijn binnen het bestuur als volgt verdeeld: Voorzitter: Hans Marechal Vice voorzitter: Judy Tagande Penningmeester: Ton Beenders Secretaris: Huub van den Brand (meer…)
Politiek nieuws
16 juni 2017

Overpeinzing bij de kadernota 2018

De Kadernota voor het begrotingsjaar 2018 als opmaat naar de begroting 2018 is van bijzondere betekenis. De uitvoering van de begroting 2018 zal namelijk grotendeels geschieden door een nieuwe Raad en een nieuw College. Dit betekent dat zowel de Kadernota als de Begroting inhoudelijke en financiële kaders dienen te hebben die het nieuwe bestuur enerzijds voldoende bestuurlijk houvast geeft en…
Politiek nieuws
18 mei 2017

Nieuws uit de Raad. Hoe wonderlijk kan het zijn

Heel veel raadsleden waren het gisteravond tijdens de raadsvergadering eens dat de ringbanenvisie geen visie was maar een opsomming van knelpunten. Toch was er geen meerderheid te krijgen voor de Motie van DUS Weert. DUS Weert is van mening dat je zonder visie ook niet over kunt gaan tot het uitvoeren van de knelpunten. Het moet duidelijk zijn wat de…
Politiek nieuws
3 april 2017

PLAN VERSTERKING STADSHART.

De raadsvergadering van 29 maart 2017 door Conny Beenders-van Dooren. Op de agenda onder meer: Plan Versterking stadshart Weert. Weert-West en omgeving Lichtenberg. Laat ik beginnen met: PLAN VERSTERKING STADSHART. DUS Weert vindt het, in zijn algemeenheid, een goede zaak dat werk wordt gemaakt van versterking van het Stadshart. Er ligt een zeer ambitieus plan voor. Zeker de moeite waard…
Politiek nieuws
25 februari 2017

Herontwikkeling Waterfront

Reconstructie Bassin en aanliggende straten Wat is de nut en de noodzaak van de herontwikkeling Waterfront (Bassin en Omgeving)? Deze vraag heeft mij zolang we hierover spreken beziggehouden en eerlijk gezegd weet ik het nog steeds niet. Ook hier vraagt DUS Weert zich af of opleuken van het gebied, BDU subsidie (bedoelt voor verbeteringen voor de langzame weggebruikers), verkeersveiligheid of…
Politiek nieuws
25 februari 2017

Aanpassingen Stationsplein

Door Conny Beenders Bij dit raadsvoorstel is voor DUS Weert de vraag of de voorgestelde veranderingen de gewenste verbeteringen opleveren? DUS Weert is er stellig van overtuigd dat 4 extra Kiss&Ride plekken en alle andere voorgestelde wijzigingen niet tot DE OPLOSSING leiden. Het plein is ingericht als SHARED SPACE, anders gezegd: alle weggebruikers delen samen het plein. Bij Shared Space…
Politiek nieuws
30 januari 2017

De Museumvisie

Door Conny Beenders De steunfractie bestaande uit 12 mensen heeft heel wat discussie gevoerd over de Museumvisie. DUS Weert heeft bij monde van Conny Beenders tegen dit voorstel gestemd, dit nadat er een stemverklaring was uitgesproken. Voorop gesteld dat DUS Weert: De geschiedenis van Weert een warm hart toedracht en voor het behoud van het museum is. Sterker nog de…
Politiek nieuws
1 november 2015

Algemene beschouwingen behorende bij kiezen met visie

Door Conny Beenders De voorjaarsnota is onder invloed van de bezuinigingen omgedoopt naar Kiezen met Visie. In een maatschappij die verandert en waarin termen als ontschotting, kanteling, mensen in hun kracht zetten, overheidsparticipatie en burgerparticipatie of burgerkracht, meer met minder en een faciliterende overheid de boventoon voeren is de bezuiniging uiteindelijk de bron van het ontstaan van deze woorden en…