DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Artikel-40 Brieven

Artikel-40 vragen over het hondenpoepbeleid

By Artikel-40 Brieven

Hondenbezitters lees de vragen die de fracties van D66, Goubet-Duijsters en DUS Weert aan het College van B&W hebben gesteld, want wat ziet de hondenbezitter in Weert eigenlijk terug van het door hem betaalde bedrag aan hondenbelasting?

Vragen over het Hondenpoepbeleid:

 1. In welke mate heeft deze nota geleid tot vermindering van het aantal klachten m.b.t. de overlast van hondenpoep in de gemeente Weert?
 2. Is het doel van de nota, de overlast door hondenpoep te beperken door hiervoor duidelijke kaders te stellen, volgens u behaalt?
 3. Op welke wijze heeft de gemeente Weert communicatie en stimulering ingezet zodat het gedrag van hondenbezitters op een positieve manier is beïnvloed? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?
 4. Wordt er door de gemeente Weert door gerichte controle en handhaving ingezet op naleving van het beleid? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten vanaf 2014 tot heden? Zo nee, waarom niet?<!–more–>
 5. Zijn de opbrengsten van de hondenbelasting, conform de nota, gebruikt om het hondenbeleid uit te voeren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 6. Zijn de opbrengsten van de hondenbelasting, conform de nota, gebruikt om voorzieningen te treffen en deze te onderhouden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 7. Volgens ons is het spreidingsgebied van de afvalbakken niet optimaal. Op de looproutes dienen de afvalbakken binnen een bereik van 100 meter te staan. In de overige woonstraten wordt er gestreefd naar een bereik van 300 meter. Op welke wijze gaat u dit optimaliseren?
 8. Is het nieuwe beleid geëvalueerd. Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten? Zo nee, waarom niet?
 9. Vanaf 2015 is er budgettaire ruimte ontstaan als gevolg van het nieuwe beleid. Aan welke onderdelen van het hondenpoepbeleid zijn deze middelen besteed vanaf 2015 tot heden? Zo nee, waarom niet?

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Art-40 brief Hondenpoepbeleid

Artikel-40 vragen over de resultaten van de vriendschapsrelatie met de stad Yuhang (Volksrepubliek China)

By Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Rob van Dooren vraagt op 8 maart aan het College van B&W of men bereid is om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken van de vriendschapsrelatie tussen Weert en de Chinese stad Yuhang.

De reden voor deze vraag is dat de gemeenteraad onlangs het verslag heeft mogen ontvangen van het werkbezoek van het college van B&W (dd. 18 oktober 2018) aan zusterstad Yuhang (district Hangzhou). Uit het verslag blijkt dat er na tien jaar sprake is van een bestendige relatie. Graag spreekt DUS Weert daarvoor haar waardering uit richting het College van B&W.
Read More

Artikel-40 vragen over de stand van zaken rond het Jacob van Horne Museum

By Artikel-40 Brieven

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 heeft de raad ermee ingestemd om het krediet ten behoeve van de renovatie en herinrichting van het museum te verhogen tot een totaalbedrag van 5.315.670,- euro met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,-).

Het voorstel werd destijds aanvaard met 25 voorstemmen (van Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA) en 3 tegenstemmen (van DUS Weert).

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 6 maart een aantal vragen aan het college van B&W over de stand van zaken rond de renovatie en herinrichting van het Jacob van Horne Museum: Read More

Artikel-40 vragen over DE ANNEX en het Atelierbeleid

By Artikel-40 Brieven

Sinds enige tijd worden in De Annex aan de Meikoel tentoonstellingen georganiseerd. Om in De Annex te mogen exposeren dienen kunstenaars een tentoonstellingsplan in de dienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De doelstelling van De Annex is drieledig:

 • Een positieve bijdrage leveren aan het draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving.
 • Een podium bieden voor jong en gevestigd talent.
 • De kunst en vormgevingssector in de regio versterken.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 5 maart een aantal vragen aan het college van B&W over de De Annex en het Atelierbeleid in Weert.
Read More

Artikel-40 vragen inzake definitie mantelzorgvergunning/abonnement

By Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Conny Beenders – van Dooren stelde op 7 januari 2019 een aantal vragen aan het college van B&W over de mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie zoals die staat vermeld in de beleidsregels.

De reden hiervoor is dat op 18 december 2018 het College van B&W de beleidsregels inzake parkeren heeft vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018 is over de definitie van mantelzorg de nodige discussie ontstaan. Wethouder van Eijk gaf toen aan niet op de hoogte te zijn van de wijziging.
Read More