Artikel-40 Brieven

Artikel-40 vragen over DE ANNEX en het Atelierbeleid

By Artikel-40 Brieven

Sinds enige tijd worden in De Annex aan de Meikoel tentoonstellingen georganiseerd. Om in De Annex te mogen exposeren dienen kunstenaars een tentoonstellingsplan in de dienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De doelstelling van De Annex is drieledig:

  • Een positieve bijdrage leveren aan het draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving.
  • Een podium bieden voor jong en gevestigd talent.
  • De kunst en vormgevingssector in de regio versterken.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 5 maart een aantal vragen aan het college van B&W over de De Annex en het Atelierbeleid in Weert.
Read More

Artikel-40 vragen inzake definitie mantelzorgvergunning/abonnement

By Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Conny Beenders – van Dooren stelde op 7 januari 2019 een aantal vragen aan het college van B&W over de mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie zoals die staat vermeld in de beleidsregels.

De reden hiervoor is dat op 18 december 2018 het College van B&W de beleidsregels inzake parkeren heeft vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018 is over de definitie van mantelzorg de nodige discussie ontstaan. Wethouder van Eijk gaf toen aan niet op de hoogte te zijn van de wijziging.
Read More

Artikel-40 vragen inzake Campagne Weerter Armoedebeleid

By Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 3 november een aantal vragen aan het college van B&W over de adviseurs en coördinatoren die worden ingezet voor de grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen.

INLEIDING.
De gemeente Weert schakelt een extern bureau in voor een grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen. De kosten van deze campagne bedragen, zo blijkt uit publicaties, 120.000 euro. Binnen de gemeente is ook een armoede-coördinator actief als verbinder.
Read More

Artikel-40 vragen inzake arbeidsmigranten van Horne Kazerne

By Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadsleden Conny Beenders-van Dooren, Piet Scholten en Rob van Dooren stelden op 6 september een aantal vragen aan het college van B&W over de situatie rond de arbeidsmigranten die gehuisvest worden op de Kazernelaan 101. Dit naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor aanwonenden van 28 augustus en verschillende publicaties in diverse media.

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Artikel-40_vragen_Arbeidsmigranten

UPDATE 10-oktober-2018
Op 9 oktober ontving DUS Weert van het College van B&W de beantwoording van de Artikel-40 vragen inzake arbeidsmigranten op de ‘van Horne Kazerne’. De volledige brief met de door DUS Weert gestelde vragen en de beantwoording van deze vragen door het College van B&W kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Beantwoording_Artikel_40_vragen_Arbeidsmigranten

Vragen Artikel 40 inzake Moeselpeelweg 8 en Scheepsbouwkade 21

By Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadsleden Rob van Dooren en Piet Scholten stelden op 28 augustus een aantal vragen aan het college van B&W over de situatie rond het perceel aan de Moeselpeelweg 8 en de Scheepsbouwkade 21. Dit naar aanleiding van diverse publicaties in diverse media.
BRON FOTO: Weert-de-Gekste

Een korte toelichting:
In de commissie Ruimte van januari 2017 is een presentatie getoond over de ontwikkelingen rond Moeselpeelweg 8 en Scheepsbouwkade 21. In die presentatie wordt onder andere het volgende gemeld over het perceel Moeselpeelweg 8:
2016 November: Een derde partij verwijdert materialen van het terrein. Er wordt direct schade toegebracht aan het milieu doordat emballage beschadigd wordt waardoor stoffen direct in de bodem geraken. Besluit om directe bestuursdwang toe te passen door werkzaamheden stil te leggen en terrein af te sluiten. Besluit om door middel van bestuursdwang illegale afvalstoffen te laten verwijderen. Plan is dat eind januari 2017 gestart wordt met opruimwerkzaamheden van de illegaal opgeslagen stoffen die direct gevaar vormen voor de bodem. Het betreft geen sanering van de bodem. Dat wordt in een apart traject behandeld. De gemeente is bevoegd gezag en zal voor de kosten opdraaien indien die niet verhaald kunnen worden op het bedrijf. Procedure beslaglegging op eigendommen is in gang gezet.

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Artikel 40 vragen Moeselpeelweg 8