DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Artikel-40 Brieven

DUS Weert stelt Artikel-40 vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten ten tijde van de Coronacrisis

By Artikel-40 Brieven

Onlangs heeft DUS Weert vernomen dat het College een positief besluit heeft genomen op de vergunningsaanvraag om 108 arbeidsmigranten te huisvesten op de Dr. Schaepmanstraat in Weert.

In het verlengde hiervan heeft DUS Weert een aantal vragen die betrekking hebben op het verlenen van deze vergunning m.b.t. huisvesting van arbeidsmigranten aan de Dr. Schaepmanstraat in Weert en mogelijk ook op andere nog in aanvraag zijnde vergunningen c.q. voornemens tot realisatie van woonruimte voor arbeidsmigranten in het algemeen en specifiek aan de Industrieweg in Stramproy.
Read More

DUS Weert stelt Artikel-40 vragen over hoge ambitie College B&W ten aanzien van energietransitie

By Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelt het College van B&W vragen over de hoge ambitie van de Gemeente Weert ten aanzien van de energietransitie.

De reden voor deze vragen is dat het College van B&W als doelstelling heeft dat Weert in 2040 energieneutraal zou moeten zijn. Deze ambitie staat echter niet op zichzelf want de Regionale Energie Strategie (RES-NML) en het lokale energiebeleid, dat vorm zal krijgen in de Routekaart Energieneutraal Weert 2040, zijn onderdeel van het totaal aan maatregelen in Nederland om te komen tot een duurzame samenleving.

Naast financiële gevolgen zal de lokale ambitie ten aanzien van de energietransitie impact hebben op de omgeving.

U leest hier de volledige tekst van de Artikel-40 vragen.

Beantwoording Artikel-40 brief over herinrichting Stadhuispassage roept nieuwe vragen op

By Artikel-40 Brieven

Raadslid Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert stelde aanvullende vragen over de herinrichting van de Stadhuispassage en aanleg van het terras bij restaurant Marrees.

De beantwoording door het College van B&W van de in de commissievergadering van 12 september 2019 gestelde mondelinge vragen en de beantwoording van de daaropvolgende Artikel-40 vragen (dd. 19-9-2019) roept namelijk weer een aantal nieuwe vragen op.

De onderstaande nieuwe vragen zijn middels een Artikel-40 brief opnieuw ter beantwoording aan het college van B&W voorgelegd (deze vragen corresponderen met de beantwoording van de vorige Artikel-40 vragen).

Vraag-1. Waarom neemt de gemeente initiatief om ergens aanpassingen te doen in de openbare ruimte als er zich een ondernemer vestigt? Zijn er nog meer plaatsen waar dit is gebeurd?
Vraag-2. De bestrating was klaar en u kiest ervoor om de bestrating aan te passen aan het gebruik, waarom?
Vraag-3. de ondergrondse afvalcontainer is verplaatst, wat waren de kosten? Had u de aanpassingen ook gedaan als er zich een andere zaak had gevestigd?
Vragen-4-5-6. In de 2e tussenrapportage 2018 kan ik de kosten niet terugvinden graag een kopie van de pagina’s waar dit staat. U geeft aan dat er geen besluit is inzake deze wijziging. Wie is verantwoordelijk voor de opdracht om tot uitvoering over te gaan?
Vraag-7. Gaat u de bloembakken in de stad ook in overleg met de ondernemers aanplanten?
Vraag-8. Geen aanvullende vraag
Vraag-9. Waarom is deze situatie uniek? Wat als zich op deze plek een ander restaurant had gevestigd of een andere ondernemer? Wat doet u als iemand anders u benadert?

DUS Weert stelt artikel-40 vragen over aanpassingen in de Stadhuispassage

By Artikel-40 Brieven

In de Commissievergadering Ruimte & Economie van 12 september j.l. verzocht raadslid Conny Beender-van Dooren van DUS Weert de wethouder om uitleg te geven over de aanpassingen in de Stadhuispassage ter hoogte van het aldaar gelegen restaurant. De vragen gingen over:

 1. Het besluit,
 2. De kosten van de werkzaamheden,
 3. De dekking.

Wethouder van Eijk antwoordde daarop het volgende:

 1. Er is geen collegebesluit,
 2. De kosten zijn niet inzichtelijk te maken,
 3. De kosten zijn onder andere gedekt uit het krediet stadhuis.

Read More

Artikel-40 vragen over het hondenpoepbeleid

By Artikel-40 Brieven

Hondenbezitters lees de vragen die de fracties van D66, Goubet-Duijsters en DUS Weert aan het College van B&W hebben gesteld, want wat ziet de hondenbezitter in Weert eigenlijk terug van het door hem betaalde bedrag aan hondenbelasting?

Vragen over het Hondenpoepbeleid:

 1. In welke mate heeft deze nota geleid tot vermindering van het aantal klachten m.b.t. de overlast van hondenpoep in de gemeente Weert?
 2. Is het doel van de nota, de overlast door hondenpoep te beperken door hiervoor duidelijke kaders te stellen, volgens u behaalt?
 3. Op welke wijze heeft de gemeente Weert communicatie en stimulering ingezet zodat het gedrag van hondenbezitters op een positieve manier is beïnvloed? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?
 4. Wordt er door de gemeente Weert door gerichte controle en handhaving ingezet op naleving van het beleid? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten vanaf 2014 tot heden? Zo nee, waarom niet?<!–more–>
 5. Zijn de opbrengsten van de hondenbelasting, conform de nota, gebruikt om het hondenbeleid uit te voeren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 6. Zijn de opbrengsten van de hondenbelasting, conform de nota, gebruikt om voorzieningen te treffen en deze te onderhouden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 7. Volgens ons is het spreidingsgebied van de afvalbakken niet optimaal. Op de looproutes dienen de afvalbakken binnen een bereik van 100 meter te staan. In de overige woonstraten wordt er gestreefd naar een bereik van 300 meter. Op welke wijze gaat u dit optimaliseren?
 8. Is het nieuwe beleid geëvalueerd. Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten? Zo nee, waarom niet?
 9. Vanaf 2015 is er budgettaire ruimte ontstaan als gevolg van het nieuwe beleid. Aan welke onderdelen van het hondenpoepbeleid zijn deze middelen besteed vanaf 2015 tot heden? Zo nee, waarom niet?

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Art-40 brief Hondenpoepbeleid