DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Korte impressie van de raadsvergadering van 8 en 9 juli

By Actueel Nieuws

Een boordevolle agenda van de laatste gemeenteraadsvergadering zo vlak voor de vakantie.

 • De heer Knoop is benoemd tot commissielid voor D66. DUS Weert wenst de heer Knoop veel succes.
 • Daarna werd het vertrek van de Burgemeester Heijmans besproken. Aan de Burgemeester Heijmans is per 1 oktober eervol ontslag verleend. Door de coalitiepartijen werd bij dit onderwerp ook de positie besproken rond raadslid Conny Beenders.
 • Voor het gebruik van de openbare ruimte bij onder andere evenementen komen er een aantal aanvullende bepalingen. Voor de evenementen betreft het met name het aantal en het voorkomen van te veel evenementen op een dag.
 • Het stroomnet moet worden versterkt daarvoor krijgt Enexis een kleine vier ton van Weert.
 • Weert krijgt volgend jaar een Vrije School. De raad heeft daarvoor de Vrije School opgenomen in het scholenplan.
 • Omdat Weert de inwoners eerder en langer wil betrekken bij de plannen van de gemeente is de Participatienota vastgesteld. Die wordt nu uitgewerkt samen met de Stadsvisie en een stadsmarketing plan.
 • De reconstructie van de rotonde ringbaan Oost/Maaslandlaan-St. Jobstraat kan binnenkort van start gaan. Na een uitgebreide informatieperiode ligt er nu een plan dat de verkeersveiligheid ten goede moet komen.
 • De ondernemers van de Weerter Boulevard aan de Roermondseweg willen gaan investeren in de omgeving via een Bedrijfsinvesteringszone Zone. De procedure daarvoor heeft de gemeenteraad goedgekeurd.
 • Aan de Begijnenhofstraat achter de voormalige St. Martinusschool komen enkele hofjeswoningen. Het bestemmingsplan daarvoor is goedgekeurd.
 • Om de gemeenteraad en inwoners meer inzicht te geven is een inkijkje gegeven in de verwachtingen die de gemeente heeft rond het verwerven en verkopen van grond en de stand van zaken rond het eigen gemeentelijk vastgoed.
 • Ook de nota bodembeheer is vastgesteld voor Noord- en Midden-Limburg. Daarmee ligt vast op welke manier het beheer van de bodem de komende 10 jaar wordt uitgevoerd.
 • Laarveld fase-3 gaat zich ontwikkelen tot een echte Weerter wijk. Er komen honderden woningen bij. Twistpunt blijft de verkeersveiligheid, de verkeerscirculatie en de verbinding met de Ringbaan-Noord en het centrum. Samen met bewoners probeert de gemeente daar een oplossing voor te vinden.
 • Het buitengebied van Weert gaat de komende jaren flink veranderen door ontwikkelingen in de landbouw en onder andere het plaatsen van zonnepanelen. Om die verandering goed te kunnen sturen heeft de gemeenteraad de Landbouwvisie 2030 vastgesteld.
 • In de jaarstukken 2019 legt het College van B&W verantwoording af over haar daden in 2019 en de financiële consequenties daarvan. De gemeenteraad heeft met de verantwoording van het College van B&W ingestemd.
 • Een lang gekoesterde wens om Weert te verrijken met een echt Stadspark gaat in vervulling. Het bestaande parkje rond Ververshof en de Tiendschuur wordt verbonden met de voormalige houthandel Scheijmans.
 • Net als de rest van Nederland moet Weert van het gas af. Dit gaat de komende 10 jaar nog niet gebeuren maar er moeten daarvoor wel plannen worden gemaakt. Dat heeft Weert gedaan middels de Weerter Routekaart Energietransitie. In het buitengebied komen zonneweides met zonnepanelen voor het opwekken van energie. De gemeenteraad vindt dat goed.
 • Tot slot werd er door alle partijen een motie aangenomen om de besteding van de zogenaamde ‘COA-gelden’ te laten onderzoeken door een werkgroep uit de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de onderste steen boven komt.
 • Veel voorstellen en suggesties van DUS Weert zijn in de raadsvergaderingen gehonoreerd door het College van B&W. Al met al geen slecht resultaat.

DUS Weert gaat voor volledige openheid inzake de COA-gelden. Waar is het geld terecht gekomen én hoe heeft het zover kunnen komen?

By Actueel Nieuws

Weert, 9 juli 2020

Geacht College van B&W,

Gisterenavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad gemeend ons raadslid en fractievoorzitter, mevrouw Conny Beenders-van Dooren, in de raadvergadering verantwoording af te laten leggen over haar integriteit, naar aanleiding van haar eerdere bekendmaking over het cash ontvangen van COA-gelden. Over de manier waarop dat gebeurde willen we als bestuur van DUS Weert onze afkeuring over uitspreken. Conny Beenders – van Dooren heeft eerder, gesteund en met instemming van het bestuur, uitleg gegeven, naar de gemeenteraad, naar de achterban van DUS Weert en de burgers van Weert.
Read More

Conny Beenders legt verantwoording af over de ontvangen COA-gelden!

By Actueel Nieuws

In de raadsvergadering van woensdag 8 juli werden kritische vragen gesteld aan raadslid Conny Beenders van DUS Weert n.a.v. de van COA-gelden die voormalig Burgemeester Jos Heijmans haar cash deed toekomen voor de ondersteuning van een Irakees vluchtelingen gezin.

Conny Beenders was in de veronderstelling dat deze gelden rechtmatig waren uitgekeerd. Begin mei werd zij geconfronteerd met het feit dat burgemeester Heijmans blijkbaar geen mandaat daartoe bleek te hebben. Zij heeft dit toen bij collegeleden bekend gemaakt en daarnaast zijn een aantal raadsleden al enige tijd geleden informeel op de hoogte van deze geldelijke steun.
Read More

Verklaring DUS Weert over besteding COA-gelden en de verklaring van fractievoorzitter Conny Beenders

By Actueel Nieuws

AANLEIDING: berichtgeving betreffende de besteding van de COA-gelden en de verklaring van onze fractievoorzitter Conny Beenders.

Als mens heeft Conny Beenders het goede gedaan om andere mensen te helpen. Dat staat buiten kijf na een gesprek met het bestuur en de fractie van DUS Weert. Is het handig wat Conny gedaan heeft, dan is het antwoord daarop ook duidelijk en dat is dat het niet handig is geweest wat er is gebeurd. Met de wetenschap van nu zou Conny nog steeds het gezin hebben geholpen maar wel anders.
Read More

In Memoriam Paul Frenken (14-3-1955 | 22-6-2020)

By Actueel Nieuws

In dankbare herinnering aan Paul Frenken.
(14-3-1955 | 22-6-2020)

Paul was sinds 2016 betrokken bij DUS Weert en een zeer gewaardeerd lid. Hij was een energiek iemand, vol met ideeën en wilde vooral de schouders onder de politieke ambitie van DUS Weert zetten. Hij maakte veel foto’s voor de website en ook de foto’s voor de verkiezingsposters in 2018 kwamen uit zijn koker. Typerend voor Paul was dat hij altijd zocht naar de mens achter de foto. En zo maakte hij voor iedere kandidaat op de lijst van DUS Weert tijd. Hij was een perfectionist. Hij wilde meer weten van de personen die hij voor zijn lens kreeg om er zo voor te zorgen dat hij de ‘juiste’ foto kon maken. Paul je was een gepassioneerd fotograaf. Wij zijn dankbaar voor jouw vriendschap en voor je prachtige foto’s. Met verdriet in ons hart nemen wij afscheid van jou. Rust zacht.

Wij wensen zijn vrouw Yvonne, kinderen en kleinkinderen de komende tijd heel veel sterkte toe. In gedachten bij jullie.