Actueel nieuws

DUS Weert pleit voor een strikt en consistent financieel beleid

By Actueel Nieuws

Volgens DUS Weert moet het beleid van de gemeente voor de komende periode tot doel hebben om de vaste lasten voor de inwoners minimaal of zelf niet te laten stijgen.

Raadslid Piet Scholten pleitte er tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 dan ook voor dat er maar 1 focus diende te zijn nl. een strikt en consistent financieel beleid.
Hij drong er bovendien op aan dat de gemeente voldoende eigen vermogen moet behouden en dit liefst zelfs nog iets verder moet opbouwen om toekomstige uitgaven voor bv. vergrijzing en energietransitie, waar onze burgers in de toekomst mee te maken krijgen, optimaal te kunnen ondersteunen.
Hieronder lees je zijn volledige betoog.

Ik start eerst met een kort algemeen gedeelte als onderbouwing voor de onderwerpen die ik graag met U, college en raad, wil bespreken.
Read More

Drie maal een verzoek om ambtelijke bijstand geweigerd

By Actueel Nieuws

DUS Weert heeft in de afgelopen periode 3 maal een verzoek om ambtelijke bijstand ingediend. Dit verzoek werd 3 maal afgewezen.

DUS Weert betreurt dit ten zeerste. Onze vraag was erg complex en het initiatiefvoorstel waarvoor ambtelijke bijstand werd gevraagd vereiste specifieke kennis.

DUS Weert had graag gezien dat deze verzoeken om ambtelijke bijstand waren gehonoreerd.
Er is nu echter besloten om een “motie vreemd aan de orde van de dag” in te dienen.

Hier leest u de brief die de fractie DUS Weert met betrekking tot deze afwijzing op 27 mei 2019 aan de leden van de gemeenteraad van Weert stuurde.

Algemene Beschouwing Kadernota 2020

By Actueel Nieuws

Beste inwoners van Weert,

De Kadernota 2020 is het belangrijkste richtinggevende document voor het opstellen van de Begroting 2020. In de Kadernota doen Burgemeester en Wethouders (B&W) voorstellen die ze willen verwerken in de Begroting voor het jaar 2020. Meestal hebben deze voorstellen zowel inhoudelijke als financiële gevolgen.

De gemeenteraad krijgt bij de behandeling van de Kadernota 2020 op 29 mei 2019 de gelegenheid een oordeel te vellen over deze voorstellen. De gemeenteraad kan ook wijzigingsvoorstellen doen via moties en amendementen. In Weert besluit de gemeenteraad om Kennis te nemen van de Kadernota 2020. Dit betekent dat de uitkomst van de beraadslagingen niet bindend is.
Read More

Betoog over Arbeidsmigranten door DUS Weert

By Actueel Nieuws

Tijdens de Commissievergadering Ruimte en Economie van 15 mei 2019 hield raadslid Rob van Dooren namens de fractie DUS Weert het onderstaande betoog dat betrekking had op de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op twee momenteel in aanmerking komende locaties.

DE LOCATIE.
DUS Weert vindt, net als de Stichting Dorpsraad Stramproy, de beoogde locatie voor de grootschalige opvang van 204 arbeidsmigranten aan de Industrieweg 16 in Stramproy niet geschikt. Te dicht bij de aangrenzende woningen en te dicht bij de dorpskern. Wij realiseren ons dat het begrip ‘afstand’ arbitrair is. Echter in het licht van het aantal te vestigen personen en de situering van de vestigingslocatie is dit standpunt naar onze mening redelijk en billijk.
Read More

DUS Weert pleit voor actievere bestrijding Tijgermug in Weert

By Actueel Nieuws

De Tijgermug is een zogenaamd invasieve exoot (een mug die van nature niet in Nederland voorkomt) en heeft zich volgens deskundigen al permanent gevestigd in Weert, met name het industriegebied Leuken-Noord. Dit is ook bij de gemeente bekend. Volgens deskundigen wordt over de aanwezigheid van de Tijgermug te lichtvaardig gedacht. Zij vinden namelijk dat er meer aandacht moet zijn voor het bestrijden van de Tijgermug omdat deze veel voor mensen levensbedreigende infectieziektes kan overbrengen waaronder o.a. het Zika-virus en Knokkelkoorts.

Al eerder vroeg DUS Weert aandacht voor de Tijgermug-problematiek in Weert. Zo stelde commissielid Peter Weekers en raadslid Piet Scholten hierover vragen in de Commissie Middelen & Bestuur en de Raadsvergadering.

DUS Weert is verheugd dat de gemeente Weert op 8 mei aanstaande een Sprekersplein organiseert over dit onderwerp. Enkele deskundigen komen die avond en het woord en geven een presentatie over de gevaren van de Tijgermug en op welke manier die in Weert bestreden wordt. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De deskundige sprekers zijn:

  • Wilfred Reinhold (Stichting Platform Stop Invasieve Exoten)
  • Dr. Ir. Bart Knols (Medisch Entomoloog, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Dr. Marieta Braks (Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie – RIVM)
  • Ing. Rolf Ruks (Inspecteur Expertise Natuur – NVWA)
  • Drs. Arjan Stroo (Centrum Monitoring Vectoren – NVWA)

Belangstellenden zijn welkom bij deze bijeenkomst die plaatsvindt op 8 mei aanstaande om 19:30 uur in het wijkcentrum Keenterhart (St. Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert). De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk.

Meer informatie: