DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Paaltjes Maaseikerweg: verklaring van Fractievoorzitter

By Actueel Nieuws

De afgelopen weken is er op sociale media veel aandacht voor de gemeentelijke pilot om op de Maaseikerweg snelheidsremmers aan te brengen. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een mislukte pilot.

Op sociale media wordt regelmatig gewezen richting DUS Weert en naar een commissielid van DUS Weert, de heer Weekers. De heer Weekers woont aan de Maaseikerweg. De suggestie wordt gewekt dat de heer Weekers de hand heeft gehad in de aanleg van de genoemde snelheidsremmers.
Read More

In dankbare herinnering aan Toon van den Akker († 25-11-2020)

By Actueel Nieuws

Op 25 november 2020 is de heer Toon van den Akker, gewaardeerd lid van DUS Weert, overleden, in de leeftijd van 85 jaar. Zijn inzet voor de Weerter gemeenschap was groot. Toon was een sociaal betrokken en gedreven man. Een van zijn gevleugelde opmerkingen tijdens raadsvergaderingen was: “en wat zegt het maatschappelijk middenveld hiervan?

Toon dank voor alles. Rust zacht.

Het bestuur en de fractie van DUS Weert wensen zijn vrouw Jeanne en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Bestuur DUS Weert doet WOB-verzoek aangaande COA-gelden

By Actueel Nieuws

Het bestuur van DUS Weert heeft een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur bij het college van B&W Weert, het zogenaamde WOB-verzoek.

Deze stap is nodig om vervolgstappen te kunnen nemen in het proces van waarheidsvinding over de COA-gelden. Er zijn nog steeds belangrijke vragen die onbeantwoord zijn en met dit eerste WOB-verzoek proberen wij antwoorden boven tafel te krijgen.

Lees hier het door DUS Weert ingediende WOB-verzoek.

Wilt u weten wat een WOB-verzoek nu precies is?
Lees dan hier wat een WOB-verzoek nu precies is.

Zie Ginds Komt De Stoomboot …

By Actueel Nieuws

Beste inwoners van Weert,

De Sinterklaascoalitie bestaande uit Weert Lokaal, VVD, CDA gesteund door D66 heeft de afgelopen drie jaar flink gestrooid met geld. Met als gevolg dat Weert miljoenen euro’s tekort komt op het huishoudboekje en dat het spaargeld van de gemeente flink is geslonken.

Dat strooien van de Sinterklaascoalitie gaat in 2021 gewoon door tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in Maart 2022. Pas daarna wordt er flink bezuinigd.

Die bezuinigingsplannen worden de komende maanden gemaakt. Weert Lokaal denkt aan het verhogen van de lokale lasten voor de burgers. De VVD oppert bezuinigingen op armoedebestrijding, leefbaarheid en cultuur. Maar ……..
Read More

Algemene Beschouwingen van DUS Weert op Begroting 2021

By Actueel Nieuws

Specifieke Beschouwingen Begroting 2021-2024; een uitgebreide versie van de Algemene Beschouwingen

– DUS Weert trekt OPNIEUW aan de bel ! –

Financiën

  • DUS Weert vraagt zich af waarom er in 2021 niet wordt bezuinigd terwijl de financiële situatie in Weert zeer zorgelijk is. Waarom worden de nieuwe prioriteiten 2021 en de aanwending uit de reserves niet kritisch tegen het licht gehouden?
  • In breder perspectief: Hebben we het gemeentehuis in de toekomst nog wel nodig in deze omvang nu thuiswerken meer en meer de norm wordt?
  • Waarom niet nu al kiezen voor verzelfstandiging van het museum dat ons straks vijftig jaar lang tonnen gaan kosten. Sterker nog hebben we het gebouw nog wel nodig als museum? Waarom verspreiden we de collectie niet naar toepasselijke deellocaties verspreid over de gemeente in combinatie met een digitaal museum?
  • Waarom als uitgangspunten voor 2021 niet kiezen voor: geen belastingverhogingen, geen greep uit de reserves om de begroting structureel sluitend te krijgen?
  • Waarom niet kritisch kijken naar de personeelskosten en de kosten van inhuur. Een beleidsarme begroting zou immers moeten leiden tot minder ambtelijke inzet?
  • De argumentatie van het College om 2021 nog niet te bezuinigen omdat er nog gewerkt wordt aan een Strategische toekomstvisie Weert 2030 is volgens DUS Weert niet steekhoudend. Een visie is een lange termijn vergezicht. Dat is iets anders dan het vaststellen van ambities, het formuleren van beleid, het beschikbaar stellen van geld en het uitvoeren. Dat is dagelijkse kost en kan prima zonder dat de visie formeel is vastgesteld.

Read More