DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Hoe veilig is zwemmen in het Blauwe Meertje?

By Actueel Nieuws

Op 30 juli 2020 stuurde de Dorpsraad Altweerterheide en de Stichting Groen Weert een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin ze aandacht vroegen voor o.a. het storten en mengen van mogelijke afvalstoffen en bouwafval in het Blauwe Meertje aan de Heihuisweg.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren wil graag weten of zwemmen in het Blauwe Meertje op dit moment veilig is in het kader van de volksgezondheid. Met name vanwege de mogelijke aanwezigheid van zinkassen. Verder lijkt het DUS Weert wenselijk dit zo spoedig mogelijk extern te communiceren gezien de aard en strekking van de bijgaande brief in relatie met het warme weer dat men verwacht de komende weken.

Iraaks gezin dat door Conny Beenders werd gesteund was niet illegaal !

By Actueel Nieuws

In de media is meerdere malen melding gemaakt dat de ontvangen gelden van ons raadslid Conny Beenders, niet rechtmatig zouden zijn en gebruikt voor een in Nederland illegaal verblijvend gezin.

Het bestuur van DUS Weert hecht waarde aan transparantie, ontkent niet de feiten, maar wil wel dat het publiek de juiste informatie heeft.

De advocaat die de asielprocedure van het Iraaks gezin begeleide, heeft, hoe ongebruikelijk ook, gemeend een brief te moeten schrijven over de ontvangen gelden, de rechtmatige en verantwoorde besteding daarvan en, niet onbelangrijk, de legale status en situatie van het gezin.

Deze brief van de advocaat kunt u hier lezen.

Korte impressie van de raadsvergadering van 8 en 9 juli

By Actueel Nieuws

Een boordevolle agenda van de laatste gemeenteraadsvergadering zo vlak voor de vakantie.

 • De heer Knoop is benoemd tot commissielid voor D66. DUS Weert wenst de heer Knoop veel succes.
 • Daarna werd het vertrek van de Burgemeester Heijmans besproken. Aan de Burgemeester Heijmans is per 1 oktober eervol ontslag verleend. Door de coalitiepartijen werd bij dit onderwerp ook de positie besproken rond raadslid Conny Beenders.
 • Voor het gebruik van de openbare ruimte bij onder andere evenementen komen er een aantal aanvullende bepalingen. Voor de evenementen betreft het met name het aantal en het voorkomen van te veel evenementen op een dag.
 • Het stroomnet moet worden versterkt daarvoor krijgt Enexis een kleine vier ton van Weert.
 • Weert krijgt volgend jaar een Vrije School. De raad heeft daarvoor de Vrije School opgenomen in het scholenplan.
 • Omdat Weert de inwoners eerder en langer wil betrekken bij de plannen van de gemeente is de Participatienota vastgesteld. Die wordt nu uitgewerkt samen met de Stadsvisie en een stadsmarketing plan.
 • De reconstructie van de rotonde ringbaan Oost/Maaslandlaan-St. Jobstraat kan binnenkort van start gaan. Na een uitgebreide informatieperiode ligt er nu een plan dat de verkeersveiligheid ten goede moet komen.
 • De ondernemers van de Weerter Boulevard aan de Roermondseweg willen gaan investeren in de omgeving via een Bedrijfsinvesteringszone Zone. De procedure daarvoor heeft de gemeenteraad goedgekeurd.
 • Aan de Begijnenhofstraat achter de voormalige St. Martinusschool komen enkele hofjeswoningen. Het bestemmingsplan daarvoor is goedgekeurd.
 • Om de gemeenteraad en inwoners meer inzicht te geven is een inkijkje gegeven in de verwachtingen die de gemeente heeft rond het verwerven en verkopen van grond en de stand van zaken rond het eigen gemeentelijk vastgoed.
 • Ook de nota bodembeheer is vastgesteld voor Noord- en Midden-Limburg. Daarmee ligt vast op welke manier het beheer van de bodem de komende 10 jaar wordt uitgevoerd.
 • Laarveld fase-3 gaat zich ontwikkelen tot een echte Weerter wijk. Er komen honderden woningen bij. Twistpunt blijft de verkeersveiligheid, de verkeerscirculatie en de verbinding met de Ringbaan-Noord en het centrum. Samen met bewoners probeert de gemeente daar een oplossing voor te vinden.
 • Het buitengebied van Weert gaat de komende jaren flink veranderen door ontwikkelingen in de landbouw en onder andere het plaatsen van zonnepanelen. Om die verandering goed te kunnen sturen heeft de gemeenteraad de Landbouwvisie 2030 vastgesteld.
 • In de jaarstukken 2019 legt het College van B&W verantwoording af over haar daden in 2019 en de financiële consequenties daarvan. De gemeenteraad heeft met de verantwoording van het College van B&W ingestemd.
 • Een lang gekoesterde wens om Weert te verrijken met een echt Stadspark gaat in vervulling. Het bestaande parkje rond Ververshof en de Tiendschuur wordt verbonden met de voormalige houthandel Scheijmans.
 • Net als de rest van Nederland moet Weert van het gas af. Dit gaat de komende 10 jaar nog niet gebeuren maar er moeten daarvoor wel plannen worden gemaakt. Dat heeft Weert gedaan middels de Weerter Routekaart Energietransitie. In het buitengebied komen zonneweides met zonnepanelen voor het opwekken van energie. De gemeenteraad vindt dat goed.
 • Tot slot werd er door alle partijen een motie aangenomen om de besteding van de zogenaamde ‘COA-gelden’ te laten onderzoeken door een werkgroep uit de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de onderste steen boven komt.
 • Veel voorstellen en suggesties van DUS Weert zijn in de raadsvergaderingen gehonoreerd door het College van B&W. Al met al geen slecht resultaat.

DUS Weert gaat voor volledige openheid inzake de COA-gelden. Waar is het geld terecht gekomen én hoe heeft het zover kunnen komen?

By Actueel Nieuws

Weert, 9 juli 2020

Geacht College van B&W,

Gisterenavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad gemeend ons raadslid en fractievoorzitter, mevrouw Conny Beenders-van Dooren, in de raadvergadering verantwoording af te laten leggen over haar integriteit, naar aanleiding van haar eerdere bekendmaking over het cash ontvangen van COA-gelden. Over de manier waarop dat gebeurde willen we als bestuur van DUS Weert onze afkeuring over uitspreken. Conny Beenders – van Dooren heeft eerder, gesteund en met instemming van het bestuur, uitleg gegeven, naar de gemeenteraad, naar de achterban van DUS Weert en de burgers van Weert.
Read More

Conny Beenders legt verantwoording af over de ontvangen COA-gelden!

By Actueel Nieuws

In de raadsvergadering van woensdag 8 juli werden kritische vragen gesteld aan raadslid Conny Beenders van DUS Weert n.a.v. de van COA-gelden die voormalig Burgemeester Jos Heijmans haar cash deed toekomen voor de ondersteuning van een Irakees vluchtelingen gezin.

Conny Beenders was in de veronderstelling dat deze gelden rechtmatig waren uitgekeerd. Begin mei werd zij geconfronteerd met het feit dat burgemeester Heijmans blijkbaar geen mandaat daartoe bleek te hebben. Zij heeft dit toen bij collegeleden bekend gemaakt en daarnaast zijn een aantal raadsleden al enige tijd geleden informeel op de hoogte van deze geldelijke steun.
Read More