DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Actueel nieuws

Voorzitter DUS Weert geïnterviewd door WeertFM over COA-gelden

By Actueel Nieuws

Zondag 25 oktober 2020 zond WeertFM een interview uit waarin Jeroen Heijdeman en Hans Marechal (voorzitter van DUS Weert) met elkaar in gesprek gingen over de COA-gelden affaire.

Bekijk het hele interview via de link en lees hieronder de begeleidende tekst zoals gepubliceerd door WeertFM.

Raadslid Conny Beenders raakte in het voorjaar van 2020 in opspraak door haar rol in de COA-pot affaire in het Weerter gemeentehuis. Nadat er een motie van wantrouwen werd aangenomen tegen burgemeester Jos Heijmans werd bekend dat Conny Beenders contant geld van hem heeft aangenomen. Hans Marechal, voorzitter van politieke beweging DUS Weert, reageert bij WeertFM voor het eerst op de affaire met een grote impact op zijn partij.

Openhartig gesprek
Afgelopen week ging Jeroen Heijdeman in gesprek met Hans Marechal. Een open en eerlijk gesprek over de rol van Conny Beenders in de COA-pot affaire en wat er zich in zijn ogen nog meer afspeelt in deze affaire binnen de muren van het stadhuis. “Is dit nu Weert u waardig of eerder Weert onwaardig”, aldus Hans Marechal.
Read More

Prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersbelangenorganisaties en gemeente

By Actueel Nieuws

In de commissievergadering Ruimte & Economie van 15 oktober mag de gemeenteraad wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2021-2022 met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de Huurders Adviesgroep.

Waar gaat dit eigenlijk over?
De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema’s aandragen waarvan zij vindt dat de corporaties daarop dienen te presteren. Daarbij kan de gemeente prioriteiten vaststellen, zowel naar thema als naar wijk/buurt/stadsdeel. De gemeente kan thema’s die tot het gebied van de volkshuisvesting behoren aan de orde stellen.
Read More

DUS Weert stelde vragen over ontwikkelingen Sint Jans Gasthuis in relatie tot Corona problematiek

By Actueel Nieuws

Op 3 september stelde Rob van Dooren van DUS Weert vragen aan het college van B&W over de ontwikkelingen van het Sint Jans Gasthuis in relatie tot de wereldwijde Corona problematiek. Het College zocht voor de beantwoording van de vragen contact met het Sint Jans Gasthuis.

Hieronder staan de vragen die DUS Weert stelde met daaronder de antwoorden van het College van B&W zoals deze met het Sint Jans Gasthuis zijn afgestemd.

VRAAG 1:
Actuele stand van zaken rond de toekomstplannen van het SJG, de eventuele invloed van CORONA hierop en worden in de toekomst ook andere vormen van zorgverlening overwogen.

ANTWOORD:
Het Sint Jans Gasthuis is bezig met de concretisering van de toekomstrichting zoals deze aan de raad is gepresenteerd. Het COVID-19 virus heeft de inzichten in de plannen niet gewijzigd.

Read More

DUS Weert bezoekt en gaat in gesprek met … (1 okt.)

By Actueel Nieuws

DUS Weert is een lokale politieke beweging die haar oor te luisteren legt bij de inwoners van de gemeente Weert en regelmatig op locatie-bezoeken gaat. In de afgelopen periode bezochten de raads- en commissieleden van DUS Weert onder andere:

  • De herdenking ter gelegenheid van het feit dat Weert op 22 september werd bevrijd van de Duitse bezetting. De bevrijding geschiedde in 1944 door een eenheid van het Britse leger, het 1e bataljon van het Suffolk Regiment (22 sept.).
  • Bewoners van de omgeving Ophovenstraat, Neerstraat en Keyserbosch die zich ernstige zorgen maken en vragen stellen over de staat van het groenonderhoud, de stoepen en de kinderspeelvoorzieningen in hun wijk. Men vreest dat de wijk steeds verder zal gaan verloederen als gevolg van achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte. Bovendien heeft men het gevoel dat de wijk Groenewoud ten opzichte van andere wijken een ondergeschoven kindje is geworden. (30 sept.).
  • Het IKC op Laar waar zowel leerkrachten, ouders als omwonenden zich ernstige zorgen maken over de verkeersveiligheid rondom de school. Het smalle stratenpatroon, het ontbreken van fietspaden, de toegenomen verkeersdrukte, de toenemend mate van sluipverkeer en het ontbreken van een duidelijke kiss-and-ride zone dragen bij aan de onveilige situatie. Zowel het schoolbestuur, ouders, omwonenden als de dorpsraad vragen aan de gemeente om deze steeds onveiliger wordende verkeerssituatie aan te pakken en te verbeteren (1 nov.).

Antwoord van College van B&W op vraag DUS Weert over Corona-teststraat

By Actueel Nieuws

DUS Weert deed op 14 september een oproep aan het college van B&W om samen met onze buurgemeente(n) op te trekken om een Corona-teststraat in onze regio te realiseren en kreeg onlangs een antwoord hierop van het College.

Het college heeft het verzoek van DUS Weert besproken in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Limburg en vervolgens door de GGD nader onderbouwd. Deze geven aan dat een Corona-teststraat in onze regio onder het huidige beleid/omstandigheden niet haalbaar is. De GGD is genoodzaakt een zo effectief mogelijke spreiding voor haar testlocaties in te richten. Deze spreiding is nu voorzien op de plekken in Venlo en Urmond. De locaties in Eersel welke volgende maand verhuist naar Valkenswaard, Helmond en Eindhoven kunnen voor inwoners van het Weerterland op dit moment als alternatieve locaties dienen om zich te laten testen.

Uitbreiding van teststraten door de GGD is op dit moment (nog) niet aan de orde aangezien de bovengrens van de testcapaciteit bij de GGD is bereikt. Toch wil het college zich samen met Nederweert voor de wat langere termijn sterk maken om de eventuele aanvullende teststraat in onze regio mogelijk te maken.