Skip to main content

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de Bomen aan de Kazernelaan

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over de raadsinformatiebrief (RIB) van 21 april 2020 waarin het college de gemeenteraad informeert over de situatie van diverse bomen aan de Kazernelaan.

Bronnering is het plaatselijk wegpompen van grondwater zodat de werkzaamheden onder maaiveldniveau droog uitgevoerd kunnen worden.

In de RIB van 21 april 2020 staat dat de schade aan de bomen in de omgeving van de Voorhoeveweg mede een gevolg is van de bronnering op het perceel huisnummer 128. Ook de bouwwerkzaamheden de afgelopen 2 jaar hebben een negatief effect gehad op de conditie van de bomen ter plaatse.

Bij één boom is sprake van onherstelbare schade aan de stam. Er is sprake van zowel schade aan de bomen als aan de groeiplaats. In de omgeving van de Voorhoeveweg mogen 10 bomen als verloren worden beschouwd. Om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen is het, blijkens de RIB, zaak de juiste voorwaarden te stellen bij het verstrekken van een omgevingsvergunning voor bronnering en handhaving daarop tijdens de werkzaamheden.

VRAGEN:

 1. Wanneer is de vergunning voor de bronnering op het perceel huisnummer 128 verstrekt?
 2. Wat is/was de looptijd van de vergunning?
 3. Hoe kan het dat niet bekend is wanneer de bronnering is gestart en dat er geen monitoringsgegevens beschikbaar zijn?
 4. Wie is bevoegd gezag voor het verlenen, controleren, handhaven en sanctioneren van de vergunning?
 5. Is de bronnering inmiddels gestopt?
 6. Is de hoeveelheid grondwater die is weggepompt bekend?
 7. Is het mogelijk de schade van de bronnering te verhalen op de veroorzaker?
 8. Welke voorwaarden gaat u in de toekomst stellen aan bronnering?
 9. Hoe gaat u dit in de toekomst controleren, handhaven en sanctioneren?
 10. Wie is aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade aan woningen in de omgeving vanwege de lage grondwaterstand door de bronnering?
 11. Onlangs is geconstateerd dat er thans water uit een brandkraan wordt onttrokken ten behoeve van het perceel huisnummer 128. Is deze onttrekking ter verhoging van het grondwaterpeil?
 12. Op basis van welke vergunning en op wiens kosten vindt deze onttrekking plaats?

NB. Deze vragen zijn ook terug te vinden op de website van de gemeente Weert.