Skip to main content

DUS Weert pleit voor een strikt en consistent financieel beleid

By 30 mei 2019september 29th, 2019Actueel Nieuws

Volgens DUS Weert moet het beleid van de gemeente voor de komende periode tot doel hebben om de vaste lasten voor de inwoners minimaal of zelf niet te laten stijgen.

Raadslid Piet Scholten pleitte er tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 dan ook voor dat er maar 1 focus diende te zijn nl. een strikt en consistent financieel beleid.
Hij drong er bovendien op aan dat de gemeente voldoende eigen vermogen moet behouden en dit liefst zelfs nog iets verder moet opbouwen om toekomstige uitgaven voor bv. vergrijzing en energietransitie, waar onze burgers in de toekomst mee te maken krijgen, optimaal te kunnen ondersteunen.
Hieronder lees je zijn volledige betoog.

Ik start eerst met een kort algemeen gedeelte als onderbouwing voor de onderwerpen die ik graag met U, college en raad, wil bespreken.

In deze kadernota 2020 moet er, volgens DUS Weert, maar 1 focus zijn. Een strikt en consistent financieel beleid. Een beleid met als doel om de vaste lasten voor de inwoners niet of minimaal te laten stijgen.

Ook moeten we voldoende vermogen behouden of verder opbouwen om toekomstige uitgaven voor bv. de vergrijzing en energietransitie, voor onze burgers, optimaal te kunnen ondersteunen.

WEERSTANDSVERMOGEN:
De algemene reserve daalt in 4 jaar tijd met 30 % van 30 miljoen naar 20 miljoen Euro zonder dat er Euro’s aan structurele verbeteringen worden uitgegeven welke direct ten gunste komen van alle inwoners van Weert. Zo zien we dat een groot deel van salariskosten voor ambtenaren ten laste van de algemene reserve worden gebracht.
Het weerstandsvermogen daalt van 2.0 (uitstekend) naar 1.65 (bijna ondergrens ruim voldoende). Natuurlijk is het zo dat 1 voldoende is, maar of dit, kijkend naar de toekomst echt voldoende is, is natuurlijk zeer de vraag. Graag uw reactie hierop.

STRUCTURELE POSTEN:
Het is duidelijk dat de structurele lasten hoger zijn dat de structurele baten. In de kadernota 2020 en het meerjarenperspectief zijn 2 inkomsten en vele uitgaven waar vraagtekens bij gezet dienen te worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Het gebruik van €1.600.000,- incidentele opbrengsten uit ruimte voor ruimte om de exploitatie rond te krijgen.
  2. Ieder jaar met €400.000,- op voorhand verhogen van de algemene uitkering.
  3. Het (te) vaak ten laste van de algemene reserve brengen van posten die “normaal”. Gesproken ten laste van de exploitatie zouden worden gebracht. (posten lager dan bv. €25.000,- verdelen over 30 tot 50 jaar).
  4. Veel posten werden/worden gekapitaliseerd waardoor wij binnen enkele jaren steeds minder invloed hebben op de begroting omdat de vrij besteedbare middelen afnemen. Het aantal vaste lasten (kleine verkeersknelpunten, €11.000,- per jaar is na 20 jaar vaste last van €220.000,-, knelpunten weginfrastructuur wordt €750.000,- per jaar) Wij realiseren ons uiteraard dat deze coalitie het coalitie programma uit willen voeren, maar tot welke prijs?

REALISME:
Eenieder van ons realiseert zich dat de economische groei die zich de afgelopen jaren, en nu al iets minder, manifesteert zal stoppen. Het ieder jaar verhogen van de algemene uitkering zonder rekening te houden met enige conjuncturele economische ontwikkelingen en zonder inzicht te hebben in de mei-circulaire getuigt van weinig realisme.

Rekening houdend met bovenstaande en de vele pm-posten die nog in de kadernota 2020 staan moge 1 ding duidelijk zijn ……. er moet bezuinigd worden. Voor het overgrote deel van de prioriteiten in deze kadernota 2020 is dan ook eigenlijk geen ruimte.

Geacht College, wanneer gaan jullie een realistische kijk geven op de financiële positie van de gemeente Weert geven, nu maar ook in de verdere toekomst. Wij verzoeken u dan ook met het opstellen van begroting rekening te houden met de door ons genoemde aspecten.

Voor een PDF-versie van het betoog_van_Piet_Scholten klik je op de link.