Skip to main content
Category

Vragen aan het College van B&W.

Raadslid Conny Beenders stelde vragen over de plannen voor het Beekstraatkwartier

By Vragen aan het College van B&W.

Raadslid Conny Beenders van DUS Weert stelde vragen over het onderstaande besluit van het College van B&W met betrekking tot het onderhoud en verhuur van woningen in het Beekstraatkwartier.

Het College van B&W besloot het volgende:

 • Akkoord te gaan met het voorstel om bij slechtere staat van de woning geen nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan maar een gebruiksovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • Akkoord te gaan met het voorstel om de woningen met een gebruiksovereenkomst te onttrekken aan de wachtlijst en de toekenning van de woning via OCSW/WIZ en/of Wonen Limburg te laten plaatsvinden.
 • Akkoord te gaan met het bijstellen van de huurprijs van de woningen bij een toename van technische slijtage van de woning met als gevolg een verminderde technische staat van onderhoud.
 • Akkoord te gaan met het voorstel om In gesprek te gaan met de huurders met een overeenkomst voor onbepaalde tijd over vervangende woonruimte.

Read More

DUS Weert stelde vragen over het ophalen van parkeer-kraskaarten

By Vragen aan het College van B&W.

Bewoner of bedrijven in een zone waar vergunningparkeren geldt kunnen zogenaamde kraskaarten kopen om bezoekers te laten parkeren in die specifieke zone.

Tijdens de Coronatijd komt het voor dat oudere bewoners hun kinderen erop uit sturen om voor hen deze kraskaarten te gaan kopen. Dat werkte niet altijd even goed omdat het beleid van de gemeente over het verstrekken van deze kaarten blijkbaar niet eenduidig was. Bij het ophalen van kraskaarten zorgde dit regelmatig voor verwarrende situaties.

 • Moet men deze kaarten met legitimatiebewijs persoonlijk ophalen?
 • Mag een ander deze ophalen maar met het legitimatiebewijs van de betreffende bewoner?
 • Mag een ander deze ophalen met een getekende verklaring plus het legitimatiebewijs van de betreffende bewoner?

Read More

DUS Weert stelt vragen over openbare orde en veiligheid n.a.v. de raveparty aan de Vliesvenweg

By Vragen aan het College van B&W.

Op 5 oktober stelde Rob van Dooren van DUS Weert vragen aan het college van B&W over de openbare orde en veiligheid n.a.v. een illegale raveparty.
Op het industrieterrein aan de Vliesvenweg was in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest aan de gang dat op zondagochtend rond 8:45 uur door de mobiele eenheid werd beëindigd omdat de noodverordening met betrekking tot de coronamaatregelen werd overschreden. Op dat moment waren er nog ongeveer 150 feestvierders aanwezig.

Hieronder staan de vragen die DUS Weert stelde:

 1. Waarom is gekozen voor de inzet van de ME? Werd er verzet verwacht door de feestgangers?
 2. Waarom zijn de organisatoren en de bezoekers niet gearresteerd, voorgeleid en verhoord?
 3. Organisatie en bezoekers overtreden willens en wetens de noodverordening. Waarom zijn er dan geen boetes uitgeschreven?
 4. Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid is het al of niet beboeten van bezoekers van illegale feesten een lokale afweging. Wat zijn in Weert de criteria voor het al of niet beboeten door de politie?
 5. De genoemde lokale afweging leidt tot willekeur tussen gemeenten. Hoe kan dit worden opgelost?
 6. Lokale ondernemers spannen zich in om te voldoen aan de corona-maatregelen het is immers hun broodwinning. Bij overtreding volgen boetes. Waarom is er verschil in benadering tussen ondernemers en illegale feestgangers/organisatoren?

 
FOTO door Weert-de-Gekste

Vragen voor digitale commissievergaderingen van 18-19-20 mei al openbaar

By Vragen aan het College van B&W.

Op 18, 19 en 20 mei zullen de commissievergaderingen digitaal worden behandeld. Alle fracties dienden hiervoor hun vragen vooraf schriftelijk in te dienen.
De vragen die DUS Weert stelde staan inmiddels bij de betreffende commissies op de website van de Gemeente Weert (te bekijken via de link naar elke commissie).

Bekijk de vragen die DUS Weert stelde voor de Commissie Samenleving & Inwoners van a.s. maandag 18 mei 2020 bij:

 • Agendapunt-8: Langzaamverkeers oversteken Laarveld Ringbaan-Noord.
 • Agendapunt-10: Huisvesting Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Read More

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de Bomen aan de Kazernelaan

By Vragen aan het College van B&W.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over de raadsinformatiebrief (RIB) van 21 april 2020 waarin het college de gemeenteraad informeert over de situatie van diverse bomen aan de Kazernelaan.

Bronnering is het plaatselijk wegpompen van grondwater zodat de werkzaamheden onder maaiveldniveau droog uitgevoerd kunnen worden.

In de RIB van 21 april 2020 staat dat de schade aan de bomen in de omgeving van de Voorhoeveweg mede een gevolg is van de bronnering op het perceel huisnummer 128. Ook de bouwwerkzaamheden de afgelopen 2 jaar hebben een negatief effect gehad op de conditie van de bomen ter plaatse.
Read More

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de weekmarkt en de Regionale Energie Strategie.

By Vragen aan het College van B&W.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over het op termijn eventueel heropenen van de weekmarkt in Weert en het vaststellen van de uitgangspuntennotitie van de Regionale Energie Strategie (RES).

* Vraag over: WEEKMARKT
Gemeente Venlo staat vanaf 24 april weer markten toe. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden. College heeft eerder laten weten vooralsnog geen voorstander te zijn van heropening van de weekmarkt.

 1. Is het College bereid om, mede op basis van de ervaringen in Venlo en in overleg met de marktkooplui, te bezien of heropening van de Weerter weekmarkt op 9 of 16 mei plaats kan vinden?

Read More

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

 

* Vragen over: HUISVESTINGSPLANNEN ICT-GROEP OP HQ-TERREIN
De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd in huisvesting op het HQ-terrein (Kazernelaan 101).

 1. Is het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein formeel toegestaan?
 2. Heeft het college over eventuele huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein al een besluit genomen of gaat men hierover binnenkort een besluit nemen?
 3. In hoeverre is de gemeente op de hoogte is van mogelijke huisvesting van werknemers van de ICT-groep op het HQ-terrein?

U leest hieronder de beknopte de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.
Huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers is niet toegestaan op het HQ-terrein. Er is door het college van B&W hierover geen besluit genomen en zal binnenkort ook niet worden genomen. Op dit moment en in afwachting van de visie ontwikkeling voor het HQ-terrein is er geen ontwikkeling toegestaan.
Voor de letterlijke beantwoording van de vragen door wethouder van Eijk kunt u luisteren naar het betreffende geluidsfragment (minuut 4:55 t/m minuut 5:35) van agendapunt-7 (Rondvraag) via de link naar de commissievergadering.
Read More

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: BEGROTING 2020
De begroting wordt, evenals de kadernota, sluitend gemaakt door incidentele middelen. Daarnaast stelt het College van B&W voor de lokale belastingen te verhogen.

 1. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen gebruik wordt gemaakt van de incidentele middelen?
 2. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen verhoging van de lokale heffingen plaatsvindt?

Read More

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: DE LICHTENBERG
Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De
Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking tot het eerste recht van koop.

 1. Is De Lichtenberg door HQ aan de gemeente aangeboden voordat De Líchtenberg verkocht werd aan Landgoed de Lichtenberg CV?
 2. Voor welke príjs is De Lichtenberg verkocht aan Landgoed de Lichtenberg CV?
 3. Waarom is de Raad hierover niet geïnformeerd?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.

Read More

Vragen over de geplande herinrichting van de Nieuwe Markt

By Vragen aan het College van B&W.

Op maandag 16 september stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert vragen aan de wethouder met betrekking tot de geplande werkzaamheden aan de Nieuwe Markt.

Hieronder staan de vragen van DUS Weert met daaronder de beantwoording door wethouder van den Heuvel (in schuingedrukt).

VRAAG-1. Wordt de hemelwater afvoer van de panden aan de Nieuwe Markt afgekoppeld?
ANTWOORD: Ja, hemelwaterafvoer van de panden rondom de Nieuwe Markt wordt waar het kan afgekoppeld in combinatie met de ondergrondse voorzieningen voor de bomen.
Read More