Skip to main content
Category

Moties & Amendementen

DUS Weert en CDA vragen voor steun aan Weerter Horeca

By Moties & Amendementen

Tijdens de raadsvergadering van 15 december hebben het CDA en DUS Weert samen een amendement ingediend waarmee men de Weerter horecaondernemers een steun in de rug wil geven. Vooral de horeca is als gevolg van alle Corona-maatregelen de laatste tijd al erg hard geraakt.

Het CDA en DUS Weert deden samen een voorstel om een aantal lokale belastingen te laten vervallen, welk uiteindelijk werd gesteund door de voltallige gemeenteraad. Hiermee worden de tarieven voor een nachtvergunning en de precariobelasting voor 2021 op € 0,00 gezet.

Foute berekening OZB tarieven 2021; inwoners gaan teveel betalen

By Moties & Amendementen

Raadslid van den Bergh van de VVD heeft vragen gesteld over de stijging van het OZB-tarief. Navraag leert dat er een formulefout is gemaakt. Concreet betekent dit dat de inwoners van Weert, gezamenlijk, 229.000 euro te veel betalen.

DUS Weert is net als de VVD van mening dat deze fout gecorrigeerd dient te worden ten voordele van de inwoners. Tijdens de commissievergadering is hier zowel door raadslid van den Bergh (VVD) als raadslid Beenders-van Dooren (DUS Weert) over gesproken.

In de raadsvergadering van dinsdag 15 december dienen de VVD en DUS Weert samen een amendement in om deze fout te corrigeren.

 
UPDATE: 16-12-2020.

  • Het amendement ingediend door DUS Weert en de VVD werd ter vergadering door alle andere fracties, behalve Weert Lokaal, mede-ingediend en werd evenals het geamendeerde raadsvoorstel aangenomen met unanieme stemmen.
  • Met het aannemen van dit geamendeerde raadsvoorstel besloot de gemeenteraad dat de inwoners van de gemeente Weert niet de dupe mogen worden van de gemaakte formulefout van de gemeente.

Zienswijzen overgenomen tijdens lange raadsvergadering van 11 maart.

By Moties & Amendementen

Ondanks dat er op de agenda van de gemeenteraad van 11 maart maar enkele bespreekpunten stonden, duurde deze vergadering toch nog tot middernacht. Debet hieraan waren vooral de bespreking van het ‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019’, waarover al eerder werd bericht, en agendapunt de ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’.

‘Voor de behandeling van het agendapunt ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’ diende DUS Weert drie zienswijzen in; twee van de drie voorstellen werden overgenomen.

1. De zienswijze van DUS Weert over onderscheid tussen commerciële en ideële evenementen werd unaniem aanvaard. Wethouder Gabriels gaf aan dat men dit nog allemaal gaat uitwerken met de richting die DUS Weert eraan geeft en zegt met deze zienswijze te kunnen leven.

2. De zienswijze van DUS Weert over precariorechten werd door DUS Weert ingetrokken nadat wethouder van Eijk aangaf deze zienswijze te kunnen overnemen en te gaan verwerken in de precarioverordening.

3. De zienswijze van DUS Weert inzake terrasvergunningen werd door DUS Weert ingetrokken nadat wethouder van Eijk aangaf dat men afhankelijk van de situatie maatwerk wil kunnen toepassen.

Lange raadsvergadering met feestelijk tintje.

By Moties & Amendementen

De raadsvergadering van 11 maart kende een aantal bijzondere momenten. Op de eerste plaats natuurlijk het feit dat raadslid Pierre Sijben in het zonnetje werd gezet ter gelegenheid van zijn 30-jarig raadslidmaatschap, daarnaast ook de installatie van commissielid mr. drs. H.M.G. Duijsters.

De motie van Weert Lokaal om de gang van zaken bij de Poort van Limburg te versnellen haalde het niet. Ook de Weert Lokaal motie over aanvulling van het armoedebeleid overtuigde niet en werd uiteindelijk teruggenomen. Twee van de drie voorstellen van DUS Weert bij het onderwerp ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’ werden unaniem overgenomen, maar binnenkort meer daarover, en het onderwerp over De Lichtenberg (‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019‘) nam erg veel tijd in beslag.

Bestemmingsplan Woongebieden 2019
Voor DUS Weert was dit een raadsvoorstel waarbij het ging over het proces, termijnen, op tijd aanleveren van stukken, passend in de omgeving, inwoners de mogelijkheid geven om iets te mogen vinden van een plan of om een zienswijze in te dienen.
Read More

Belastingverordeningen, waterput Markt, leegstand binnenstad, de Energietransitie en “motie van treurnis”

By Moties & Amendementen

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020.
DUS Weert en de PvdA vinden dat wanneer het college van B&W besluit om parkeertarieven te gaan verhogen ze dit niet selectief moet doen. Ze stellen daarom voor om de indexering van parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 niet door te voeren en in plaats daarvan zowel het bundelparkeren als de parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 te verhogen met hetzelfde percentage als het uurtarief voor het kort-parkeren.
Voor dit amendement stemden DUS Weert en Karin Duijster van Fractie Goubet-Duijsters en tegen stemden Weert Lokaal, CDA, VVD, D66, PvdA en Jeroen Goubet van Fractie Goubet-Duijsters. Het amendement werd verworpen met 19 stemmen tegen en 4 voor. Lees hier het ingediende amendement.
Read More

Bevrijdingsfestival Weert moet blijven

By Moties & Amendementen

Het afgelopen weekend stond Weert in het teken van de bevrijding en op zaterdag werd dat gevierd met een Bevrijdingsfestival. Op een zonovergoten evenemententerrein achter de stadsbrug genoten duizenden bezoekers van de optredens van diverse artiesten.

DUS Weert vindt het van groot belang dat de bevrijding van Weert wordt herdacht, gevierd en wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het is daarom wenselijk om de viering van de bevrijding van Weert tijdens ‘kroonjaren’ (elke 5 jaar) groots te herdenken en te vieren door middel van een bevrijdingsfestival.

Daarom zal DUS Weert tijdens de komende raadsvergadering een motie indienen waarmee men het college van B&W opdraagt om te gaan onderzoeken of het mogelijk is om tijdens ‘kroonjaren'(elke 5 jaar) de viering van de bevrijding van Weert groots te herdenken en te vieren middels een Bevrijdingsfestival en hiervoor een bedrag te reserveren zodat het festival toegankelijk zal worden gemaakt voor een breed publiek.

Bron fotomateriaal: Weert-de-Gekste

Voldoende afstand tussen huisvesting arbeidsmigranten en nabijgelegen woonwijken

By Moties & Amendementen

DUS Weert is van mening dat in het huidige beleid met betrekking tot huisvesting arbeidsmigranten een belangrijk afwegingscriterium ontbreekt. Het betreft een tabel die voorziet in richtafstanden tussen de locaties waar grootschalige opvang van arbeidsmigranten plaatsvindt en een in de directe nabijheid gelegen woonwijk dan wel gemengd gebied.

DUS Weert is van mening dat het bestaande beleid met dit criterium moet worden aangepast nog voordat de eerste vergunningen worden verstrekt.

DUS Weert had daarom een initiatiefvoorstel in voorbereiding waarvoor, gezien de complexiteit en noodzakelijke specialistische kennis, ambtelijke bijstand werd gevraagd. Omdat dit verzoek tot driemaal toe werd afgewezen, heeft DUS Weert besloten om een “motie vreemd aan de orde van de dag” in te dienen.
Read More

Moties van DUS Weert mbt. Microhalcomplex Moesel en Woningbouw op stadsbruglocatie

By Moties & Amendementen

DUS Weert raadsleden Conny Beenders – van Dooren, Piet Scholten en Rob van Dooren dienden voor de raadsvergadering van woensdag 6 februari een “motie vreemd aan de orde van de dag” in. Een motie krijgt die naam als er op de raadsagenda van die dag geen agendapunt staat wat over dit onderwerp gaat.

De eerste motie over gaat over het Microhalcomplex op Moesel omdat wij vinden dat er hierover zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. Een plan van aanpak en een duidelijk stappenplan op korte termijn is echt noodzakelijk. De opzegging van de huurovereenkomst en de gebruiksovereenkomst met de uitbaters van de Microbar en De Stegel moeten worden opgeschort. Wat DUS Weert betreft komt Moesel niet zonder een sociaal maatschappelijke voorziening te zitten.

De tweede motie, die DUS Weert samen met de VVD indient, gaat over een opdracht aan het College om de mogelijkheden tav woningbouw op de stadsbruglocatie te onderzoeken.
Read More

Amendementen Mantelzorgkaart en Gehandicaptenparkeerplaats Hegstraat

By Moties & Amendementen

Woensdag 19 december vergadert de gemeenteraad van Weert. DUS Weert dient bij deze vergadering amendementen in die betrekking hebben op:

Agendapunt 19; het verzoek om de mantelzorgvergunningen 24 uur per dag geldig te laten zijn en met mantelzorgvergunningen zoveel mogelijk in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning vermeld staat te mogen parkeren. De inhoud van dit amendement kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Amendement mantelzorgkaart

Agendapunt 20; het verzoek om toch een gehandicaptenparkeerplaats op te nemen in de herinrichtingsplannen van de Hegstraat. De inhoud van dit amendement kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Amendement gehandicapten parkeerkeerplaats

Huis van Nicolaas ooit weer terug naar de binnenstad?

By Moties & Amendementen

Rob van Dooren van DUS Weert pleitte voor een het op termijn terugkeren van het Huis van Nicolaas naar de binnenstad van Weert. Hieronder zijn betoog en de tekst van de oorspronkelijke motie.

  • Voorzitter vanavond weer een aflevering uit de serie Weerter Logica.
  • Ik citeer uit het programma -Weert koerst op verbinding-: We willen de binnenstad aantrekkelijker maken en de trek naar de binnenstad vergroten.
  • En wat doen we in Weert? We geven een organisatie die uit de binnenstad vertrekt een vertrekpremie mee van 30.000 euro. Logisch toch?
  • En daar blijft het niet bij. We geven de organisatie ook nog het advies om de komende jaren toch vooral evenementensubsidie aan te vragen. Zo blij zijn we met het vertrek. Logisch toch?
  • Voorzitter wij vragen ons af…Waar waren ze, de Centrummanagers, Bizzzers en al die andere belangenbehartigers voor de ondernemers in de binnenstad?
  • Waar waren ze toen de Stichting Huis van Nicolaas te horen kreeg dat ze uit het museum moesten vertrekken en op zoek moesten naar een andere locatie?
  • Hebben deze belangenbehartigers alles in het werk gesteld om het vertrek uit de binnenstad te voorkomen? En waar was de gemeente? Kan de wethouder ons daarover meer vertellen?
  • Voorzitter want hoe je het ook bekijkt. Het raadsvoorstel dat nu voorligt betekent het vertrek van het Huis van Nicolaas voor tenminste 5 jaar. De ondernemers in de binnenstad hebben het nakijken.

Read More