Skip to main content
Category

Actueel Nieuws

COLUMN: Alex in Wonderland

By Actueel Nieuws, Archief Column

In zijn column -Alex in Wonderland- neemt Alex u regelmatig mee in de wonderlijke wereld van de Weerter politiek. De inhoud valt buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

DE KIEZER IS DE VERLIEZER.
Het heeft even geduurd maar het advies van de informateur over de toekomstige coalitie in Weert ligt op straat. Om dit wereldkundig te maken heeft de informateur er, samen met zijn secondanten, voor gekozen om dit te doen op de avond tussen Witte Donderdag en Pasen. Tussen laatste avondmaal en wederopstanding zullen we maar zeggen.

In het verdict wordt omschreven waarom de winnaar van de verkiezingen, DUS Weert, buiten de boot wordt gehouden: Oud zeer en stemgedrag in het verleden. Dat is nogal wat. Feitelijk wordt de integriteit in twijfel getrokken van de oude raadsleden.

Wanneer ‘oud zeer‘ leidend wordt in de politiek staat dit de vooruitgang in de weg! Wanneer ‘stemgedrag uit het verleden‘ een motief wordt voor uitsluiting worden democratische principes met voeten getreden! Raadsleden zijn als volksvertegenwoordigers gekozen om -zonder last-hun werk te doen. Simpel gezegd: Een volksvertegenwoordiger mag zich niet laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. Een volksvertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen. Dat verzint Alex niet. Dat staat in de Grondwet en DUS Weert handelt daarnaar!
Read More

Reactie DUS Weert op verslag van informateur

By Actueel Nieuws

Allereerst bedanken wij de heer Mackus voor zijn verslag, en Weert Lokaal (als grootste partij) voor het initiatief om te komen tot een coalitie.

Het vertrouwen van de kiezer win je echter niet terug met het buitensluiten van de winnaar van de afgelopen verkiezingen: DUS Weert. Dan moet je wel heel goede argumenten hebben, welke naar onze mening niet in dit verslag staan.

In het verslag gaat het over gebrek aan vertrouwen in DUS Weert, en dus ook over het ‘functioneren’ en het stemgedrag van de vorige fractie. Ook werd de opmerking gemaakt dat ‘als DUS Weert de komende 4 jaren een constructieve samenwerking laat zien, de partij een samenwerkingspartner kan zijn’.
Read More

Verkiezingsbrochure van DUS Weert al gezien?

By Actueel Nieuws

Het liefst vertellen de leden van DUS Weert u persoonlijk wat zij voor de inwoners van de gemeente Weert kunnen betekenen. Daarvoor gaan zij de komende tijd regelmatig de straat op om met u het gesprek aan te gaan. Wat zijn uw ervaringen en wat vindt u belangrijk waar de nieuwe gemeenteraad op moet focussen?

Ook verspreid DUS Weert de komende dagen huis aan huis hun verkiezingsbrochure waarin u kunt lezen waar DUS Weert voor staat en voor wil gaan. In deze brochure komen ook inwoners aan het woord die hun ervaringen met DUS Weert met u willen delen. Wij zijn benieuwd of de inhoud u aanspreekt.

Ledenvergadering DUS Weert stelt Kieslijst en Actieprogramma 2022 vast

By Actueel Nieuws

De leden van DUS Weert hebben in hun ledenvergadering van donderdag 6 januari jl. de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld. DUS Weert deed in 2018 als nieuwe onafhankelijke lokale politieke beweging mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde maar liefst 3 zetels. DUS Weert is uitgegroeid tot een partij waarin inwoners van Weert zich herkennen en die op een actieve wijze en betrokkenheid richting wil geven aan het besturen van de stad. Iets waar we trots op zijn.

Conny Beenders-van Dooren lijsttrekker
De huidige fractievoorzitter Conny Beenders en tevens oprichter van DUS Weert is unaniem gekozen tot lijsttrekker. De ledenvergadering roemt haar gedrevenheid en oprechte betrokkenheid met de inwoners van Weert. Naast Conny is de lijst gevuld met kandidaten die vol in de Weerter gemeenschap staan. Een typisch kenmerk van DUS Weert leden. De lijst is een mengeling van nieuwe gezichten en oude bekenden waarbij het enthousiasme van jonge leden samengaat met de kennis en ervaring van ouderen. De nieuwelingen zijn zich al een tijdje aan het voorbereiden op een mogelijk raadlidmaatschap door actief deel te nemen aan de steunfractievergaderingen. In totaal kent de kandidatenlijst van DUS Weert 26 namen.
Read More

Algemene Beschouwingen van DUS Weert op Begroting 2022

By Actueel Nieuws

Op 4 november 2021 behandeld de gemeenteraad van Weert de Gemeentelijke Begroting voor 2022, zeg maar het huishoudboekje van de gemeente.
Elke politieke partij (fractie) in de gemeenteraad van Weert gaat tijdens deze vergadering haar eigen visie (de Algemene Beschouwingen) en moties en amendementen voorstellen.

Hieronder volgen de Algemene Beschouwingen van DUS Weert op de Begroting 2022.

Read More

Karin Duijsters bij verkiezingen 2022 kandidaat voor DUS Weert

By Actueel Nieuws

Het bestuur van DUS Weert laat weten dat Karin Duijsters bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kandidaat zal zijn voor DUS Weert.

Fractie en bestuur van DUS Weert zijn blij met deze keuze van Karin omdat er in het verleden altijd een constructieve samenwerking met respect voor elkaar mening is geweest.

Hieronder leest u het persbericht waarmee Karin Duijsters haar keuze om deel te gaan uitmaken van de fractie DUS Weert toelicht.
 
 

Wat werd er in de gemeenteraadsvergadering van 13 juli besloten?

By Actueel Nieuws

De raadsvergadering van 13 juli 2021 was de laatste voor het zomerreces. Maar er moesten wel nog een aantal belangrijke beslissingen worden genomen.

Het raadsvoorstel Locatiekeuze Cruyff Court kreeg groen licht en werd met unanieme stemmen aangenomen. DUS Weert is erg blij dat er werd afgezien van de eerder beoogde locatie aan de Beatrixlaan. Onze voorkeur was de locatie van de voormalige DAL-school in de wijk Keent, maar we begrijpen de keuze voor de huidige locatie op de Serviliusstraat. Inzet van jongerenwerk is weliswaar noodzakelijk en DUS Weert is van mening dat de omwonenden en alle andere participanten zoals de speciaal opgeleide Cruijff Court coaches en het onderwijs een rol zullen gaan spelen in het laten slagen van dit project. Voor DUS Weert was een gefaseerde afbouw van de subsidie aan Punt Welzijn voor dit project dan ook verdedigbaar. Het jongerenwerk zou daarmee na een paar jaar helemaal uit de reguliere subsidie van € 260.000, die Punt Welzijn jaarlijks krijgt, moeten worden bekostigd. De VVD diende samen met DUS Weert voor deze gefaseerde afbouw hiervoor een amendement in; dat haalde het niet.
Read More

Wat werd er bij de behandeling van de KADERNOTA op 8 juli besloten?

By Actueel Nieuws

In de raadsvergadering van 8 juli 2021 werd de voorjaarsbegroting ofwel de KADERNOTA 2022 behandeld. Wat stond er zoal op de agenda en welke consequenties gaat dit hebben voor de begroting die de gemeenteraad dit najaar zal behandelen.

HUISHOUDBOEKJE VAN DE GEMEENTE, DE BEGROTING.
Net als bij u thuis heeft ook de gemeente een huishoudboekje. Dat noemt men de begroting. Daarin staan de inkomsten en de uitgaven van de gemeente. Die begroting moet elk jaar opnieuw worden vastgesteld door de raad. Dat gebeurt meestal in de maand november. De begroting van Weert bedraagt ongeveer 168 miljoen euro. Van het Rijk krijgt Weert daarvoor een bijdrage van ongeveer 90 miljoen euro.
Read More

Algemene Beschouwingen bij de Kadernota 2022

By Actueel Nieuws

Vandaag, 8 juli 2021 behandeld de gemeenteraad van Weert de Kadernota 2022 (ook wel de Voorjaarsbegroting genoemd). Omdat er de komende jaren flink moet worden bezuinigd in Weert heeft DUS Weert eind juni al diverse vragen gesteld over deze Kadernota 2022.

Vandaag, bij de behandeling van de Kadernota 2022 stelt de gemeenteraad de hoofdlijnen vast voor de Begroting van het volgende jaar. Elke politieke partij (fractie) in de gemeenteraad van Weert gaat tijdens deze vergadering haar eigen visie (de Algemene Beschouwingen) en moties en amendementen voorstellen. De Kadernota wordt daarna door Burgemeester en Wethouders uitgewerkt in de Begroting 2022. Deze begroting wordt door de gemeenteraad besproken in november 2021. Daarmee is de cirkel rond.

Hieronder volgen de Algemene Beschouwingen van DUS Weert op de Kadernota 2020.
Read More

Fractie DUS Weert stelde vragen over financiële situatie van Gemeente Weert

By Actueel Nieuws

WAT DOET EEN GEMEENTE?
Elke gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van gemeentelijke en wettelijke taken. Daaronder vallen onder andere het onderhoud van de openbare ruimte en het ophalen van huisvuil. Voor het uitvoeren van die taken heeft de gemeente geld nodig.

WAT KOST DAT?
De gemeenteraad bepaalt elk jaar hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van genoemde taken. Voor het jaar 2021 heeft de gemeenteraad daarvoor 168 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een groot gedeelte van dat geld ontvangt de gemeente van het Rijk de rest komt onder andere binnen via gemeentelijke belastingen, parkeergeld en leges. Het beschikbaar stellen van het geld doet de gemeenteraad via het vaststellen van een Kadernota en een Begroting.

KADERNOTA EN BEGROTING.
In de Kadernota stelt de gemeenteraad de hoofdlijnen vast voor de Begroting van het volgende jaar. Dat gebeurt meestal in juni of juli. Op 8 juli aanstaande stelt de gemeenteraad de Kadernota 2022 vast. De Kadernota wordt daarna door Burgemeester en Wethouders uitgewerkt in de Begroting 2022. Deze begroting wordt door de gemeenteraad besproken in november 2021. Daarmee is de cirkel rond.

VRAGEN DUS WEERT.
Omdat er de komende jaren flink moet worden bezuinigd in Weert heeft DUS Weert alvast vragen gesteld over de Kadernota 2022. Je kunt de vragen van DUS Weert lezen door op de link te klikken.