Skip to main content

Brief: optie beëndiging van de exploitatie van de waterskibaan

By 18 mei 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

Onderstaande brief heeft DUS Weert vandaag aan het College en de Raad gestuurd. Wij zijn van mening dat ook de optie beëndiging van de exploitatie van de waterskibaan en teniet doen van de overeenkomsten met ENTC en Zwembad moet worden opgenomen in het voorstel. Tegenvallende resultaten wat betekent dat:

  • zijn de prijzen te hoog
  • is er geen potentieel in Weert en omgeving

Dat zijn vragen die wij ons daarnaast nog stellen en ook de vraag of het zwembad en ENTC echt willen gaan samenwerken om tot een rendabele exploitatie te komen is nog onbeantwoord.

Tekst artikel 40 brief.

Gemeente Weert.

Aan het College van B&W en de Raad.

18 mei 2017.

Betreft: artikel 40 RvO: vraag inzake Waterskibaan.

Geacht College;

Tijdens de raadscommissie Bedrijfsvoering-Inwoners van 9 mei 2017 heeft de commissie besloten dat het raadsvoorstel: Exploitatie Waterskibaan bij zwembad de IJzeren Man, niet rijp is voor behandeling in de raad. Het College is gevraagd om met een nieuw voorstel te komen.

De Raad heeft in de Raadsvergadering van 17 mei 2017 besloten om het agendapunt inzake de waterskibaan van de agenda te halen.

DUS Weert vraagt het College:

Om in het nieuw op te stellen raadsvoorstel inzake de toekomst van de Waterskibaan bij zwembad de IJzeren Man, de optie bëeindiging van het project Waterskibaan en de daaraan verbonden juridische en financiële gevolgen op te nemen.

Indien u daartoe niet bereid bent zouden wij graag de motivering van de afwijzing van u vernemen.

In afwachting van uw reactie,
namens de fractie DUS Weert,
Conny Beenders-Van Dooren.