Skip to main content

Bomenkap IJzeren Man, Huurwoningen Leuken, verhuizing Kwintet en openstelling publieksbalie gemeentehuis

By 14 maart 2019september 29th, 2019Actueel Nieuws

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 maart. Hieronder leest u iets over 4 actuele zaken.

 
1. Uitbreiding dienstverlening Publieksbalies.
In de week voorafgaande aan de raadsvergadering had DUS Weert een mini-enquête gehouden over uitbreiding van de dienstverlening bij de publieksbalies in het gemeentehuis: wat zouden de inwoners van Weert het liefste willen? Uit deze mini-enquête kwam naar voren dat een kleine 60% de voorkeur had voor een ‘snelbalie’ en ‘vrije inloop balie’ die dagelijks tijdens de kantooruren open is.

In de raadsvergadering van afgelopen woensdag werd besloten dat er een ‘vrije inloop balie’ en een ‘snelbalie’ gaat komen. Deze service wordt zeer zeker toegankelijk voor mensen met een beperking. Het amendement dat DUS Weert hiervoor indiende was volgens de wethouder overbodig omdat men ervan uitgaat dat toegankelijkheid eigenlijk vanzelfsprekend moet zijn. Nu de gemeenteraad het voorstel heeft aangenomen kunnen de inwoners van Weert op korte termijn gebruik gaan maken van deze extra service.

 

2. Verhuizing Kwintet naar Annendaal; loze verkiezingsbeloften!
Leefbaarheid in wijken en dorpen behouden‘. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar was het een belangrijk onderwerp bij alle politieke partijen. Dat die verkiezingsbeloften niets waard zijn bleek woensdag 13 maart tijdens de raadsvergadering.

Wijkgebouw het Kwintet in de wijk Boshoven moet verhuizen. De gemeente heeft het plan om het Kwintet bij het winkelcentrum aan de Boshoverweg te verplaatsen naar het gebouw van de Odaschool aan Annendaal. De school ligt midden in een woonwijk grenzend aan een tweetal woonerven. De verhuizing is weliswaar van tijdelijke duur, maar die tijdelijkheid kan wel tien jaar gaan duren. Weg woongenoot, weg leefbaarheid. Geen goed plan. De boze en geschrokken omwonenden waren dan ook massaal aanwezig in de raadszaal.

Na een uurtje discussie was de gemeenteraad eruit. Er komen achttien parkeerplaatsen extra om de voorspelbare verkeersoverlast te beperken. En de buurt? Die moet de verkeersoverlast en de extra activiteiten in haar buurt maar voor lief nemen.

Woon- en leefgenot opofferen in ruil voor een paar parkeerplaatsen. Onbegrijpelijk. Geen wonder dat de buurtbewoners teleurgesteld het gemeentehuis verlieten. En de verkiezingsbeloften? Die kunnen naar de stort!
De enigen die de rug recht hielden waren de leden van de fractie DUS Weert. Die stemden tegen het voorstel!

 

3. Bouw van houten sociale huurwoningen op Leuken.
Op de voormalige locatie van de sporthal in Leuken komen 16 houten sociale huurwoningen. De wijkraad Leuken zou graag zien dat de parkeerplaats wordt getransformeerd naar een groengebied. Dit zou een verfraaiing van het gebied opleveren en de leefbaarheid ten goede komen.

Het CDA diende een motie in om deze transformatie naar groen te borgen en te financieren. Piet Scholten en Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert hebben deze motie waarmee de parkeerplaats zou worden omgevormd naar een groengebied gesteund. Onze fractiegenoot Rob van Dooren steunde deze motie niet; reden hiervoor was dat de groenvoorziening wordt pas gerealiseerd nadat er een plan is voor de bouw van nog meer woningen en de opbrengsten uit de grondverkoop kunnen worden ingezet voor deze transformatie van de parkeerplaats naar groen.

Het voorlopige resultaat is dat er 16 houten sociale huurwoningen in het voormalige sporthalgebied op Leuken komen maar dat er voorlopig geen groen zal worden aangeplant en dat de huidige asfalt parkeerplaats blijft bestaan.

 

4. Te grootschalige bomenkap in het IJzeren Man gebied?
Veel Weertenaren waren behoorlijk geschrokken van de kaalslag die begin 2019 heeft plaatsgevonden in de bossen van de IJzeren Man. Als resultaat van het onlangs uitgevoerde groot onderhoud werden er volgens hen te veel gezonde bomen gekapt.

Dit onderhoud was volgens de gemeente Weert en de Bosgroep Zuid-Nederland noodzakelijk voor het veilig maken van het bos- en natuurgebied, want bij werkzaamheden in het verleden, na de ontstane stormschade in 2018, waren alleen maar de hoogstnoodzakelijke opruimwerkzaamheden uitgevoerd.

Ook DUS Weert en de fractie Goubet-Duisters waren behoorlijk geschrokken van de gang van zaken met betrekking tot het bosonderhoud en dienden daarom een motie in om opheldering te vragen over de recentelijk door de Bosgroep uitgevoerde werkzaamheden.

Men stelt dat:

  • Er in het gebied op diverse plekken (te)veel bomen zijn gekapt terwijl omgewaaide bomen, scheef gewaaide bomen, dode bomen en loshangende takken nog steeds voor onveilige situaties zorgen.
  • Er op een andere manier onderhoud is gepleegd dan in het gemeentelijk nieuwsbericht van 30 januari jl. werd weergegeven.
  • De inwoners niet juist en/of onvolledig zijn geïnformeerd over het op grote schaal kappen van bomen in natuurgebied de IJzeren Man.

Het resultaat was dat de wethouder liet weten dat er binnenkort een raadsinformatiebrief zal komen met uitleg over de uitgevoerde werkzaamheden plus dat er een rondwandeling in het IJzeren Man gebied zal worden georganiseerd waarbij men uitleg geeft over het beheer in de IJzeren Man door de Bosgroep.