Skip to main content

Betoog over Arbeidsmigranten door DUS Weert

By 20 mei 2019september 29th, 2019Actueel Nieuws

Tijdens de Commissievergadering Ruimte en Economie van 15 mei 2019 hield raadslid Rob van Dooren namens de fractie DUS Weert het onderstaande betoog dat betrekking had op de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op twee momenteel in aanmerking komende locaties.

DE LOCATIE.
DUS Weert vindt, net als de Stichting Dorpsraad Stramproy, de beoogde locatie voor de grootschalige opvang van 204 arbeidsmigranten aan de Industrieweg 16 in Stramproy niet geschikt. Te dicht bij de aangrenzende woningen en te dicht bij de dorpskern. Wij realiseren ons dat het begrip ‘afstand’ arbitrair is. Echter in het licht van het aantal te vestigen personen en de situering van de vestigingslocatie is dit standpunt naar onze mening redelijk en billijk.

DRAAGVLAK.
Voor de locatie Industrieweg 16 ontbreekt thans draagvlak. 2000 handtekeningen, zeer drukbezochte informatieavonden, een protesttocht en vanavond een vol stadhuis. Er is iets aan de hand in Stramproy. Maatschappelijke onrust. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

BESLUITVORMING
Dat brengt ons bij de besluitvorming rond dit dossier. In december 2018 heeft de raad beleid vastgesteld inzake kort-verblijf arbeidsmigranten. Het College voert dit beleid uit. Tijdens de vergaderingen voorafgaand hebben wij meermaals uitgesproken dat we grote twijfels hebben over het voorliggende beleid. Te algemeen met onvoldoende uitgewerkte uitgangspunten en criteria. Ook de aspecten veiligheid, controle en handhaving zijn onvoldoende uitgewerkt. Desondanks hebben wij toen het beleid goedgekeurd. Dat betreuren we zeer. Een situatie zoals die nu in Stramproy is ontstaan hebben wij niet bedoeld. Dit was bij de vaststelling van het beleid ook niet onze intentie.

Ja, politici hebben de taak om mensen te overtuigen wanneer er in het kader van het algemeen belang impopulaire maatregelen moeten worden genomen. De rug recht houden noemt men dat. Maar, politici moeten ook de moed hebben om op hun schreden terug te keren wanneer het resultaat van genomen besluiten niet overeenkomt met het door hen beoogde doel.

WAT NU?
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Zijn er, wanneer de politieke en bestuurlijke wil er is, nog mogelijkheden om op korte termijn het beleid aan te passen of om nieuw beleid vast te stellen? Dat heeft onze voorkeur. Dat onderzoeken we momenteel. Uit openbare informatie die wij hebben ingewonnen hebben wij geconcludeerd dat het de moeite waard is om deze juridisch te laten toetsen.

En wat te doen als dit niet kan? Als er sprake is van een voldongen feit. Dan stellen wij voor dat via bemiddeling, binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving, een oplossing wordt gezocht. Dat kan middels een onafhankelijk bemiddelaar die samen met vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen komt met een door alle partijen gedragen oplossing. Ook dat vereist moed en de wil om over de eigen schaduw heen te springen. Voorkomen moet worden dat dit onderwerp leidt tot blijvende tweespalt binnen de Stramproyer gemeenschap. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het geluidsfragment van dit betoog, uitgesproken tijdens de commissievergadering, is ook terug te luisteren.