Skip to main content

Besluiten van de gemeenteraad over: Citymarketing, Mobiliteitsplan, Wijkgerichte aanpak Moesel, COA-gelden onderzoek en de Grootesteeg 8A

By 16 april 2021Actueel Nieuws

De raadsvergadering van 14 april bevatte een aantal interessante onderwerpen.

Als eerste buigt de raad zich over de vaststelling van de visie op Citymarketing (agendapunt-10). Weert wil de gemeente gaan ‘verkopen’ als een merk. Doel is om Weert blijvend positief op de kaart te zetten. DUS Weert steunt het voorstel niet omdat Centrummanagement Weert verdwijnt waardoor de binnenstad ondernemers geen organisatie meer hebben voor het regelen van activiteiten. DUS Weert is tevens van mening dat het voorstel financieel slecht is onderbouwd. Citymarketing kost de gemeente jaarlijks ongeveer 400.000 euro.
 

Een gedeelte van Moesel gaat binnenkort op de schop. Het project heet Wijkgerichte aanpak riolering Moesel 1e fase (agendapunt-12). Er komt nieuwe riolering waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Tevens komt er meer groen. De veiligheid voor fietsers wordt verbeterd door de aanleg van fietsstroken. Een omvangrijk project dat 8-miljoen euro gaat kosten. DUS Weert steunt dit project en heeft extra aandacht gevraagd voor voldoende parkeergelegenheid en communicatie tijdens de uitvoering.
 
 
De bespreking van het Mobiliteitsplan Weert 2030 (agendapunt-13) zorgt voor de nodige commotie. Het plan bevat concrete uitvoeringsplannen maar ook ‘droombeelden en denkrichtingen voor de toekomst’. Dit zorgt bij de raadsbehandeling voor verwarring omdat niet duidelijk is wanneer iets wordt uitgevoerd en of er voldoende geld voor is. De raad voelt zich een beetje buitenspel gezet. Besloten wordt om ‘kennis te nemen’ van het plan in plaats van het plan ‘vast te stellen’. Dit betekent dat de raad verklaart bekend te zijn met de inhoud van het Mobiliteitsplan maar zich er niet aan wil binden. De raad stemt wel in met het uitvoeren van enkele verkeersknelpunten en onderzoeken. DUS Weert stemt tegen het mobiliteitsplan omdat er te veel onduidelijkheden in zitten en het plan daarom niet rijp is voor behandeling door raad.
 
 
De raad besluit om een motie van de PvdA van juli vorig jaar over de COA-gelden (agendapunt-14) als uitgevoerd te beschouwen en om het COA-dossier te sluiten. De verdeling van de COA-gelden die Weert de afgelopen jaren kreeg van het rijk omdat er in Weert een asielzoekerscentrum was gevestigd zorgt al enige tijd voor politiek geharrewar. De kwestie heeft geleid tot het aftreden van burgemeester Heijmans. Volgens een meerderheid van de raad is daar de kous mee af. DUS Weert vindt dat nog steeds niet goed is onderzocht HOE het kan dat zonder verantwoording publiek geld is uitgegeven door de gemeente. Daarom heeft DUS Weert tegen dit voorstel gestemd. Een gedegen onafhankelijk onderzoek is volgens DUS Weert noodzakelijk.
 
 
Een paar jaar geleden was de eigenaar van het perceel Grotesteeg 8A in Altweerterheide van plan om op dit perceel rond de 900 opfokgeiten te gaan houden. Aangezien het houden van geiten mogelijk gezondheidsproblemen veroorzaakt heeft de raad het college opdracht gegeven om te kijken naar een oplossing. Dit raadsvoorstel, de Vaststellingsovereenkomst Grotesteeg 8A (agendapunt-18), gaat over die oplossing en omvat het toestaan van 500 schapen, het uitbetalen van een vergoeding voor gemaakte kosten van 50.000 euro en het toestaan van een bedrijfswoning en een schuilgelegenheid voor de schapen met zonnepanelen. Hiervoor moet wel een vergunning worden aangevraagd.
In de overeenkomst staat dat er 500 schapen mogen worden gehouden op dit perceel. Daarnaast staat in de overeenkomst dat het voorzorgsbeginsel niet van toepassing is. De garantie dat er maximaal 500 schapen worden vergund krijgt DUS Weert niet en het laten vervallen of het van toepassing verklaren van het voorzorgsbeginsel daar wilde de wethouder ook niet aan. Een overeenkomst eenzijdig aanpassen moet je ook niet doen. DUS Weert is van mening dat het voorzorgsbeginsel gewoon van toepassing moet zijn. Dit voorzorgsbeginsel gaat over de maatregelen die de overheid kan nemen als er mogelijk gezondheidsrisico’s bestaan en door dit niet toe te passen bevoordeel je onzes inziens een ondernemer. Om de bovenstaande twee redenen stemde DUS Weert dan ook tegen het raadsvoorstel.
 
 
Rond middernacht is een motie (agendapunt-21A) behandeld die mede is ingediend door DUS Weert. In de motie vraagt de raad aan het College om bij het Rijk te bepleiten dat het landelijk minimumloon wordt verhoogd naar 14 euro per uur. Ook in Weert zijn er mensen met een baan die te weinig geld overhouden om van te leven. De zogenaamde werkende armen. Met een verhoging van het minimumloon krijgen deze mensen iets meer financiële ruimte. De raad stemt in met de motie.