Skip to main content

Belastingverordeningen, waterput Markt, leegstand binnenstad, de Energietransitie en “motie van treurnis”

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020.
DUS Weert en de PvdA vinden dat wanneer het college van B&W besluit om parkeertarieven te gaan verhogen ze dit niet selectief moet doen. Ze stellen daarom voor om de indexering van parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 niet door te voeren en in plaats daarvan zowel het bundelparkeren als de parkeerabonnementen op straat in zone 1 en 2 te verhogen met hetzelfde percentage als het uurtarief voor het kort-parkeren.
Voor dit amendement stemden DUS Weert en Karin Duijster van Fractie Goubet-Duijsters en tegen stemden Weert Lokaal, CDA, VVD, D66, PvdA en Jeroen Goubet van Fractie Goubet-Duijsters. Het amendement werd verworpen met 19 stemmen tegen en 4 voor. Lees hier het ingediende amendement.

Belastingverordeningen en tarieven 2020, onderdeel reinigingsheffingen.
DUS Weert en de PvdA vinden dat de inwoners niet de dupe mogen worden van een nieuwe aanbesteding van het inzamelen van het huisvuil en stellen voor om de afvalstoffenheffing niet te verhogen naar €248,52 maar om ze te handhaven zoals vastgesteld in de begroting 2020 (zijnde € 230,64 tarief meerpersoonshuishoudens).
Voor dit amendement stemden DUS Weert, PvdA en Karin Duijster van Fractie Goubet-Duijsters en tegen stemden Weert Lokaal, CDA, VVD, D66 en Jeroen Goubet van Fractie Goubet-Duijsters. Het amendement werd verworpen met 18 stemmen tegen stemden en 5 voor. Lees hier het ingediende amendement.
DUS Weert en het CDA stemden tegen het raadsvoorstel omdat een amendement van de VVD om de kosten door te berekenen aan de inwoners een meerderheid haalde. Het raadsvoorstel volgt dan de lijn van het amendement van de VVD waardoor de inwoners van Weert in 2020 nu €7,- meer moeten gaan betalen voor de reinigingsheffing.

Waterput Markt Weert.
Bij werkzaamheden op de Markt in Weert werden ooit de resten van een waterput gevonden; een cultuur-historisch artefact uit het Weerter verleden. Het college van B&W wil deze waterput “zichtbaar” maken door middel van een markering in de bestrating op de plek van de put, een tegel met uitleg aan het begin van de Hegstraat en het virtueel zichtbaar maken van de put middels een app die onderdeel zal uitmaken van de ArcheoRoute Weert.
DUS Weert en de Fractie Goubet-Duijsters vinden dat als je iets doet je het ook goed moet doen, want je maakt een put toch niet “zichtbaar” door er dan maar een deksel op te leggen. Het niet fysiek zichtbaar maken van de ondergrondse resten van de put is dan ook een gemiste kans.
Voor dit amendement stemden DUS Weert en de Fractie Goubet-Duijsters en de PvdA en tegen stemden Weert Lokaal, CDA, VVD en D66. Het amendement werd verworpen met 17 stemmen tegen en 6 voor. Lees hier het ingediende amendement.

Motie van Treurnis.
Om haar onvrede ten aanzien van de evaluatie over de EK Triatlon 2019 en Stadstriatlon 2019 aan te geven werd gezamenlijk door alle politieke partijen van Weert een signaal afgegeven naar het college van B&W. Dit deed men in de vorm van een “motie van treurnis” (lees hier de betekenis van een “motie van treurnis”). De reden voor deze “motie van treurnis” was dat het organiseren van de EK triatlon heeft geresulteerd in een aanzienlijk financieel tekort voor de gemeente en de gemeenteraad vond dat ze in het hele proces niet juist, tijdig en volledig is geïnformeerd. Ondanks deze “motie van treurnis” behoudt de gemeenteraad toch het vertrouwen in dit college, maar betreurt echter wel de gang van zaken rondom het EK triatlon. Bovendien betreurt de gemeenteraad de handelwijze van het college van B&W in het dossier EK triatlon en in het bijzonder die van beide portefeuillehouders; wethouder Geelen en burgemeester Heijmans.
Ondanks het feit dat deze “motie van treurnis” gezamenlijk werd ingediend door alle Weerter politieke partijen, werd er na diverse onderbrekingen van de vergadering, uiteindelijk verdeeld gestemd door de fracties.
Voor deze “motie van treurnis” stemden DUS Weert, VVD, Fractie Goubet-Duijsters, PvdA, D66 en Pierre Sijben van CDA en tegen stemden Weert Lokaal, en het CDA. De motie werd verworpen met 14 stemmen tegen en 12 voor. Lees hier de ingediende motie.

Uitgangspunten Regionale Energiestrategie Noord en Midden Limburg.
De Regionale Energie Strategie (RES) is vooral opgezet om de uitwerking van het klimaatakkoord meer structuur te geven en beheersbaar te maken. Helaas komt de sociale/menselijke kant bij de (concept)uitgangspunten niet of nauwelijks aan bod komt. DUS Weert, de VVD en Weert Lokaal vinden daarom dat er in de uitgangspunten van de RES meer aandacht moet zijn voor de sociale/menselijke kant van de zeer ingrijpende maatregelen die er voor alle inwoners op termijn aan zullen gaan komen.
Alle politieke partijen stemden voor het indienen van deze wensen en bedenkingen; ze werden dus unaniem aangenomen. Lees hier de wensen en bedenkingen.

Aanpak leegstand binnenstad door Streetwise.
DUS Weert en Weert Lokaal vinden dat voordat de Stichting Streetwise aan de slag gaat om de leegstand in de binnenstad aan te pakken er een zogenaamde nul-meting van leegstaand vastgoed moet worden gedaan en die te gebruiken als een niet-openbare leegstandsregistratie.
Alle politieke partijen stemden voor deze motie en werd dus unaniem aangenomen. Lees hier de ingediende motie.