Skip to main content

Behandeling Begroting 2019 – Brief aan inwoners gemeente Weert

By 7 november 2018september 29th, 2019Actueel Nieuws

De begroting 2019 wordt vandaag, 7 november 2018, in de gemeenteraad behandeld. Een belangrijk moment omdat raadfracties tijdens de begrotingsbehandeling kunnen aangeven hoe het geld in de gemeente het komende jaar zal worden uitgegeven. DUS Weert heeft de begroting kritisch onder de loep genomen en dient een paar moties en amendementen in om de te besteden gelden anders in te zetten. Met ‘een brief voor de inwoners van de gemeente Weert’ wil DUS Weert kenbaar maken waar de prioriteiten liggen.

Hieronder staat de tekst die Conny Beenders-van Dooren, fractievoorzitter DUS Weert, bij de begrotingsbehandeling tijdens de raadsvergadering van 7 november heeft voorgelezen.


BRIEF VOOR DE INWONERS VAN DE GEMEENTE WEERT

Beste inwoners van Weert,

Vandaag 7 november, vindt de raadsbehandeling plaats van de begroting 2019 van de gemeente Weert. Die begroting gaat over U! Mensen maken immers een gemeente. Daarom dankt DUS Weert u als inwoners van Weert voor uw inzet en betrokkenheid in 2018.

De begrotingsbehandeling is niet voor niets het politieke hoogtepunt van het jaar. Alle plannen voor het komend jaar staan erin inclusief alle kosten. Ook de tarieven van de gemeentelijke belastingen worden vastgesteld. Alles bij elkaar gaat deze begroting over meer dan 150 miljoen euro. Omdat iedereen in Weert te maken krijgt met de gevolgen van deze begroting heeft DUS Weert de begroting onder de loep genomen.

Laten we maar met deur in huis vallen: Het coalitieprogramma van WL, CDA, VVD, D66 en (voorheen) SP, waarop deze begroting mede is gebaseerd heet Koersen op Verbinding. Die koers is, volgens ons, niet in deze begroting terug te vinden. Het is een allegaartje van bestaande plannen en nieuwe voornemens zonder samenhang. Kortom, geen heldere koers en al helemaal geen verbinding. Welke gemeente willen we zijn. Wat gaan we daarvoor doen. Met wie gaan we dat doen? Het blijft vaag in deze begroting.

Dan het geld. Net als bij u thuis moet het huishoudboekje van de gemeente op orde zijn. Dat is volgens DUS Weert niet het geval. Uit het overzicht van inkomsten en uitgaven blijkt dat er een overschot is van een schamele 38.000 euro in 2019. Maar…..om die 38.000 euro over te houden heeft de gemeente eerst wat spaargeld in het huishoudboekje moeten storten. Dat is geen goed teken. Bij een beetje tegenwind in 2019 staat het huishoudboekje op rood!

U heeft het waarschijnlijk gelezen en gehoord. We moeten tussen nu en 2050 allemaal stoppen met het gebruik van gas. Zoals het er nu naar uitziet gaat dat ieder gezin extra geld kosten. DUS Weert heeft het gemeentebestuur al laten weten dat we ons daarover grote zorgen maken. Daarom hebben we het gemeentebestuur op het hart gedrukt om in Weert de noodzakelijke maatregelen gefaseerd en betaalbaar in te voeren. Dat houden we in de gaten!

Wat we het meest missen in deze begroting is aandacht voor de wijken en dorpen. Er zijn in Weert zestien wijk- en dorpsraden. Deze raden hebben samen met de inwoners van de wijken en dorpen een schat aan kennis en ervaring. Zij weten precies wat er leeft en wat er moet gebeuren in hun wijk en dorp.

Uit niets blijkt dat die problemen en wensen worden aangepakt in 2019. De herinrichting van het wijkpark Fatima (fase 2019) wordt niet uitgevoerd. Voor herschikking van de maatschappelijke voorzieningen in Weert Zuid is geen geld vrijgemaakt. Dat geldt ook voor de sociaal culturele component van Kindcentrum Altweerterheide. Voor de revitalisering van sportpark Boshoven en voor de verbetering van de openbare ruimte op Altweerterheide is geen geld gereserveerd. Zelfs het voortbestaan van de verenigingen op Laar staat op het spel door huisvestingsperikelen en subsidiekorting. DUS Weert vindt dat er extra geld moet worden vrijgemaakt voor de ontwikkeling van wijken en dorpen.

Het is voor iedereen in Weert van groot belang dat de basisvoorzieningen in de gemeente op orde zijn. Voldoende en betaalbare woningen. Veilig over straat kunnen lopen. Schone en goed onderhouden wegen, straten en pleinen. Aandacht voor de mensen die het sociaal en financieel moeilijk hebben. Een gezellige binnenstad met aantrekkelijke winkels. Goede sportvoorzieningen. Een b(l)oeiend cultureel klimaat met aandacht voor heden, verleden en toekomst van Weert. DUS Weert zal zich er sterk voor maken dat deze basisvoorzieningen op orde blijven. Het zijn voor ons speerpunten van beleid.

Dames en heren. Er is de afgelopen jaren veel gevraagd van de gemeentelijke organisatie. De te forse bezuinigingen op het personeel in het verleden hebben hun weerslag gehad op de capaciteit en de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. DUS Weert spreekt de wens uit dat met de uitvoering van Weert in dynamiek de organisatie in alle geledingen op korte termijn in rustiger vaarwater komt.

DUS Weert Amendementen:

DUS Weert Moties:

Voorzitter:
Graag willen wij de inwoners, de collega raads & commissieleden, het College, de ambtenaren en de griffie, de facilitaire dienst en alle anderen bedanken voor hun bijdrage in welke vorm dan ook.

Dank voor uw aandacht!

Fractie DUS Weert


STEMVERKLARING VAN DUS WEERT

DUS Weert neemt haar politieke verantwoordelijkheid door akkoord te gaan met deze begroting maar wil met deze stemverklaring aangeven dat:

  1. Wij ons zorgen maken over de financiële positie van de gemeente Weert,
  2. Het dekken van prioriteiten uit de algemene reserve niet onze keuze is.

De toezegging dat er nog terug wordt gekomen op de prioriteiten heeft ons over de streep getrokken.


Via het onderstaande filmpje kunt u de presentatie zien die werd vertoont tijdens het voorlezen van de bovenstaande “Brief voor de inwoners van de gemeente Weert”.