Skip to main content
All Posts By

Piet Scholten

Jaarvergadering 23 juni 2017

By Actueel Nieuws

Op vrijdag 23 juni 2017 is de jaarvergadering van DUS Weert gehouden. Tijdens de vergadering is Johan Heuvelmans afgetreden als bestuurslid en zijn de heren Huub van den Brand en Hans Marechal gekozen als bestuurslid.

De taken zijn binnen het bestuur als volgt verdeeld:

Voorzitter: Hans Marechal
Vice voorzitter: Judy Tagande
Penningmeester: Ton Beenders
Secretaris: Huub van den Brand

Read More

Overpeinzing bij de kadernota 2018

By Actueel Nieuws
De Kadernota voor het begrotingsjaar 2018 als opmaat naar de begroting 2018 is van bijzondere betekenis. De uitvoering van de begroting 2018 zal namelijk grotendeels geschieden door een nieuwe Raad en een nieuw College. Dit betekent dat zowel de Kadernota als de Begroting inhoudelijke en financiële kaders dienen te hebben die het nieuwe bestuur enerzijds voldoende bestuurlijk houvast geeft en anderzijds voldoende ruimte biedt om eigen beleidsaccenten te leggen. Kortom: Wel kaders, geen keurslijf.

Read More