Skip to main content
All Posts By

Peter Ramaekers

Laat jij je baan inpikken door een robot?

By Archief Column No Comments

Door Peter Ramaekers

Steeds meer mensenwerk wordt overgenomen door machines, dat is een trend die al tientallen jaren aan de gang is. Maar dat wij onze baan kunnen kwijtraken doordat er robots worden ingezet is iets dat we nog niet zo lang kennen. En dat is vooral een dreiging voor de jongeren onder ons. Een recent onderzoek van Young Capital onder 900 jongeren tussen de 17 en de 30 jaar laat zien dat maar liefst 30 procent van hen is bang om in de toekomst vervangen te worden door een robot of computer.

Wat kun je doen om je daartegen te beschermen? Daarvoor moet je nagaan welke vaardigheden en competenties moeilijk kunnen worden overgenomen door een robot. Dat is eenvoudig te beantwoorden: het zijn op de eerste plaats vaardigheden die een beroep doen op je persoonlijkheid en in het bijzonder op je sociale vaardigheden, en op talenten zoals creativiteit, overtuigingskracht, en dergelijke. Dus de ‘soft skills’ zouden in de toekomst wel eens minstens zo belangrijk kunnen worden als feitenkennis. Het is daarom zaak om na te gaan in hoeverre je deze vaardigheden of talenten hebt, en of je ze kunt ontwikkelen. De auteur van deze column heeft de beschikking over een aantal tests daarvoor. Informeer er eens naar. Read More

De ongeschreven regels

By Archief Column No Comments

Door Peter Ramaekers

In de vorige column heb ik stilgestaan bij voorbeelden van conditionering en framing, waar we ons vaak niet van bewust zijn. Deze keer iets over ongeschreven regels die ons gedrag en functioneren ook in hoge mate bepalen zonder dat wij ons daar van bewust hoeven te zijn! Je kunt het in plaats van ongeschreven regels ook normen noemen, die als vanzelfsprekend aanvaard zijn in een bepaalde situatie of cultuur (let op: we praten hier niet over waarden).

Een simpel voorbeeld: Binnen veel organisaties is het heel normaal dat de eerste die binnenkomt koffie zet. Dat is misschien nooit letterlijk zo afgesproken, maar toch houdt iedereen zich er aan. En als je dat niet doet ….   Soms zijn het ook gewoon omgangsvormen die breed geaccepteerd zijn, zoals wanneer je ergens na langere tijd (of voor het eerst) op bezoek gaat, je een kleine attentie, bijvoorbeeld een bloemetje meebrengt.

Read More

Duurzaamheid en menskracht: de citrculaire arbeidsmarkt

By Archief Column No Comments

Door Peter Ramaekers

“Hallo Wim, hoe gaat het met je?”

“Nou, niet zo geweldig! Ik ben zojuist ontslagen als timmerman, en ik kan geen werk vinden! Ze vinden overal dat ik met 54 jaar te oud ben, en te duur. Al wordt dat niet rechtstreeks gezegd.”

“Zit je dan thuis duimen te draaien, verveel je je?”

“Nee gelukkig niet, ik werk nu halve dagen als mantelzorger. Ik begeleid mensen die door een handicap moeite hebben om de normale dingen te doen, zoals boodschappen  halen, schoonmaken, formulieren invullen, noem maar op! Als ik 20 uur vrijwilligerswerk doe hoef ik niet te solliciteren, en krijg ik zonder discussie een WW uitkering.” Read More

Duurzaam denken én handelen

By Archief Column No Comments

Door Peter Ramaekers

Deze korte column besteedt aandacht aan het duurzaamheidsdenken van de mensheid, en vooral aan de vraag waarom er tot nu toe zo weinig van terecht komt, en we midden in een ecologische crisis zitten, met een dreigende klimaatramp, leeggeroofde oceanen, een explosie van ziekten en kanker door vergiftiging van voedsel en water, en ga zo maar door. In Weert zie je die crisis bijvoorbeeld aan het feit dat de gemeente maar geen afscheid kan nemen van het onkruid verdelgend gif ‘Roundup’ (glyfosaat), dat aantoonbaar kankerverwekkend is. En het groen in de gemeente wordt niet gezien als een opvang van CO2 en als een producent van zuurstof, maar als iets dat in de weg staat, en met grof machinaal geweld klein moet worden gehouden. Waarom is dat zo?  Waarom gaan we met zijn allen zo verder? Read More

Democratie in NL – de stand van zaken

By Archief Column

Door Peter Ramaekers

Meer dan een derde van de kiezers (35,5 procent) is ontevreden tot zeer ontevreden over de democratie in Nederland, zo blijkt uit een onderzoek van Necker van Naem onder 5.561 respondenten.

Op de vraag wat er moet veranderen aan de democratie geeft meer dan de helft van de respondenten aan minder politieke partijen te willen (52,5 procent). Iets minder dan de helft vindt dat er vaker een referendum gehouden moet worden (47,1 procent). Om een bijdrage te leveren aan een betere democratie geeft bijna twee derde (64,3 procent) aan vaker zijn of haar mening te willen geven. Bijna vier op de tien mensen (38,3 procent) is bereid om deel te nemen aan dorps- of wijkraden.

Het is dus zeer zinvol om er eens goed naar te kijken. Read More

Burgers in actie

By Archief Column

Door Peter Ramaekers

Burgerparticipatie. Door de overheid proberen in te spelen op ideeën, denkkracht en vooral doekracht van inwoners. Zo wordt het door de VNG gedefinieerd (www.inactiemetburgers.nl). Het klinkt als eenrichtingsverkeer, alsof er geen initiatief van burgers uitgaat. De denigrerende termen proeftuinen en experimenten met burgers worden gebruikt, en het wantrouwen dat daaruit spreekt is kenmerkend voor de opstelling van overheden die denken over de steen der wijzen te beschikken. Top-down is blijkbaar het heersende model, dat tussen de oren zit.

In de troonrede van 2014 en 2015 is burgerparticipatie niet genoemd. Misschien denkt de overheid dat het intussen breed aanvaard is. Maar dat is zeer de vraag. Read More

Betrokkenheid – een grote uitdaging in de democratie

By Archief Column

door Peter Ramaekers

In de huidige politieke verhoudingen is een trend waar te nemen om besluitvorming en uitvoerende verantwoordelijkheid voor gemeenschapsacties vanuit landelijke politiek te delegeren en zo laag mogelijk neer te leggen in de samenleving. Daarbij passen dan mooie woorden als taakoverheveling, decentralisatie, ‘doe-democratie’, democratie op lokaal niveau en burgerparticipatie. In de praktijk valt dat echter niet mee. Er zijn mijns inziens drie belangrijke onderliggende uitdagingen: betrokkenheid en saamhorigheid verkrijgen, verantwoordelijkheid delen en voldoende middelen toewijzen. Ik zal ze hier kort de revue laten passeren: Read More