Skip to main content
All Posts By

Tom van der Laan - TLWebdesign

Vragen Artikel 40 inzake Armoedebeleid.

By Artikel-40 Brieven

Weert, 18 juli 2018.

Fractie DUS Weert.
Vragen Artikel 40 inzake Armoedebeleid.

Ter attentie van het college van B&W en afschrift aan de Gemeenteraad.

* In Dagblad De Limburger van 18 juli 2018 wordt melding gemaakt van uitvoeringsactiviteiten inzake het Aanvalsplan Armoede in Weert. Naar aanleiding daarvan de volgende vraag:

  • Waarin onderscheidt zich de uitvoering van het Aanvalsplan ten opzichte van de vele activiteiten die thans reeds door diverse organisaties en belangengroepen worden ontplooid in het kader van de bestrijding van de armoede?

Read More

Kermisperikelen

By Archief Column

Door Peter Ramaekers

Kermis 2018 in Weert. De prijzen worden verhoogd.
Maar dan heb je ook wat ….

Uitgangspunt was altijd: De kermis moet toegankelijk zijn voor iedereen; ook voor de mensen met een kleine of smalle portemonnee. Is dat nog het geval??

In de goede oude tijd toen mijn kinderen nog onder begeleiding van pa en ma de kermis frequenteerden was dit ook ons devies! Maar helaas, tijden veranderen.

Wij geloofden toen ook nog in een ander sprookje: ‘Rondom de kermis is het natuurlijk gratis parkeren op speciale goed bereikbare parkeerterreinen op loopafstand van de attracties’. In Weert? Dit is helaas een sprookje gebleven…. . Het verdienmodel van de gemeentelijke organisatie (of van Q-Park) is op dat punt niet aangepast, en in tegenstelling tot sommige sprookjes geloven we er ook niet in dat dit ooit zal gebeuren. Ook je fiets parkeren is nooit eenvoudig, kwijtraken daarentegen wel. Read More

Commissielid niet-zijnde raadslid

By Archief Column

Door Hans Marechal

In de raadsvergadering van de gemeente Weert op donderdag 5 juli werden 10 commissieleden niet-zijnde raadsleden benoemd en ook beëdigd! In september volgen er zeker nog twee, mogelijk vier. Deze commissieleden niet-zijnde raadslid zijn mensen die hun politieke partij mogen vertegenwoordigen in commissievergaderingen en feitelijk precies dezelfde bevoegdheden hebben als een gekozen raadslid. Met andere woorden inzage in stukken voor raadsleden, met inbegrip van vertrouwelijke stukken. Ook het recht om besloten vergaderingen bij te wonen behoort tot deze rechten. Daarvoor wordt wel geheimhouding gevraagd die ook rust op de gekozen raadsleden. Read More

Privacy verklaring

By Uncategorized

DUS Weert hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder vindt u hoe we met je persoonsgegevens omgaan.

DUS Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Postadres: Maasgouwstraat 6, 6004 GZ Weert – KvK nummer: 63364867 – Website: www.dusweert.nl – Mailadres: info@dusweert.nl

* Persoonsgegevens die wij verwerken

DUS Weert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

* Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, doordat u een formulier invult op onze website, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dusweert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

* Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DUS Weert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • DUS Weert analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

* Geautomatiseerde besluitvorming

DUS Weert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

* Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DUS Weert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

* Delen van persoonsgegevens met derden

DUS Weert verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DUS Weert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

* Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DUS Weert gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dus Weert gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

* Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DUS Weert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dusweert.nl.

DUS Weert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

* Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DUS Weert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dusweert.nl

Bestuurlijke vernieuwing en verbinding

By Actueel Nieuws

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft DUS Weert middels haar verkiezingsprogramma duidelijk gemaakt hoe zij de komende vier jaar graag de gemeente Weert bestuurd wil zien. Luisteren naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert en het richten op vernieuwing en verandering van onderop. Dit alles met een raadsprogramma waarbij wordt samengewerkt met en door alle partijen in de gemeenteraad. DUS Weert denkt dat dit de weg is om ook daadwerkelijk bestuurlijke vernieuwing te kunnen realiseren.

Zie de brief aan de Formateur: De heer drs. G.J.W. Gabriëls (formateur)

Read More

Enquête weekmarkt Weert

By Open Innovaties

DUS Weert peilt, middels een enquête, de mening van bezoekers, marktkooplui en binnenstadondernemers over de weekmarkt van Weert.

AANLEIDING

In de gemeenteraadsvergadering van 23 november 2017 dienden 3 fracties een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ in. Het onderwerp was de herziening van het marktbeleid van Weert. Deze motie droeg het college op : de haalbaarheid en het draagvlak te onderzoeken van het wijzigen van het marktbeleid in bovenstaande zin en de raad hierover te informeren. Read More

Kennis is macht, kennis delen is kracht

By Archief Column

Door Huub van den Brand

Als je droomt van het veroveren van de harten van de bewoners van jouw stad en je je agenda vult met ontmoedigende projecten, is het vaak nodig om jezelf uit te rusten met een grote mok koffie en met de juiste mensen. Elk succesvol project, groot of klein, heeft één ding in zijn kern: effectieve samenwerking, en je kunt dit bereiken met kennisuitwisseling. Dat zou zo maar kunnen gelden voor de huidige politiek in Weert.
We moeten ervoor zorgen dat er zoiets als “kennisverlies” gaat ontstaan, want anders lopen we mank en zijn we dus benadeeld. Zeker, sommige expertkennis kan verouderd zijn of niet relevant tegen de tijd dat zijn bezitters in aanmerking komen voor pensionering, maar niet de vaardigheden, knowhow en capaciteiten die ten grondslag liggen aan kritieke operaties – zowel routinematig als innovatief. Organisaties zoals de gemeente kunnen het zich niet veroorloven om deze diepe verworven kennis kwijt te raken. Read More

Ontborden & Ontborden

By Archief Column

ontbordenDoor Rob van Dooren

Mensen die zich inzetten voor de lokale politiek verdienen waardering. Het kost veel tijd, levert weinig op en meestal is ‘stank voor dank’ hun deel. Die waardering geldt ook voor de campagne-tijgers die vooruitlopend op de naderende verkiezingen druk in de weer zijn. Terwijl de Russische Beer op bezoek was in Weert gingen deze Tijgers gewoon door met het hangen van verkiezingsborden. Chapeau (petje af).

Nu is er over het hangen van borden wel iets te zeggen. Bij vrijwel elke begrotingsbehandeling wordt er de laatste jaren over gesproken: Weert moet Ontborden. Door het woud aan verkeersborden en alles daaromheen zien verkeersdeelnemers door de bomen het bos niet meer. Ontborden komt de verkeersveiligheid ten goede, daar is iedereen het over eens.

Het is daarom opmerkelijk dat tijdens de verkiezingskoorts de ontbordingsambitie volkomen wordt genegeerd. Overal staren de ‘koppen’ je vragend aan. Bij voorkeur op de drukste kruispunten, waar je als weggebruiker toch echt wat anders aan je hoofd hebt om veilig van A naar B te komen.

Read More

Speed daten met DUS Weert

By Actueel Nieuws

DUS Weert doet mee aan Speed daten

Allereerst hartelijk dank dat u allen mee wil doen aan onze speeddate op 9 maart a.s.
Alle 9 partijen van de gemeente Weert zullen vertegenwoordigd zijn.
 
Zoals afgesproken zou ik u nog aanvullende informatie doen toekomen over deze avond :
Tijdstip: 19.30 uur – 21.00 uur – Graag tussen 19.00 uur  en 19.15 uur  aanwezig zijn. Voor een kopje koffie/thee wordt gezorgd.
 
Na een korte introductie kunt u plaatsnemen bij een van onze tafels. Voor partij-naambordjes wordt gezorgd. Een speeddate duurt maximaal 10 minuten. Daarna gaan we wisselen. De organisatie houdt de tijd in de gaten.

 

Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken en ze de kans geven om met u in gesprek te gaan.
Daarom willen wij óók aan u vragen om de speeddate te promoten. Het zou fijn zijn als u de speeddate op de verkiezingsagenda en op uw website zet. Indien gewenst kunt u deze link gebruiken.

 

Zonder tegenbericht graag tot a.s. vrijdag. 
 
Zegt het voort….