Skip to main content

Artikel-40 vragen over het hondenpoepbeleid

By 30 juni 2019september 30th, 2019Artikel-40 Brieven

Hondenbezitters lees de vragen die de fracties van D66, Goubet-Duijsters en DUS Weert aan het College van B&W hebben gesteld, want wat ziet de hondenbezitter in Weert eigenlijk terug van het door hem betaalde bedrag aan hondenbelasting?

Vragen over het Hondenpoepbeleid:

  1. In welke mate heeft deze nota geleid tot vermindering van het aantal klachten m.b.t. de overlast van hondenpoep in de gemeente Weert?
  2. Is het doel van de nota, de overlast door hondenpoep te beperken door hiervoor duidelijke kaders te stellen, volgens u behaalt?
  3. Op welke wijze heeft de gemeente Weert communicatie en stimulering ingezet zodat het gedrag van hondenbezitters op een positieve manier is beïnvloed? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?
  4. Wordt er door de gemeente Weert door gerichte controle en handhaving ingezet op naleving van het beleid? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten vanaf 2014 tot heden? Zo nee, waarom niet?<!–more–>
  5. Zijn de opbrengsten van de hondenbelasting, conform de nota, gebruikt om het hondenbeleid uit te voeren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  6. Zijn de opbrengsten van de hondenbelasting, conform de nota, gebruikt om voorzieningen te treffen en deze te onderhouden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  7. Volgens ons is het spreidingsgebied van de afvalbakken niet optimaal. Op de looproutes dienen de afvalbakken binnen een bereik van 100 meter te staan. In de overige woonstraten wordt er gestreefd naar een bereik van 300 meter. Op welke wijze gaat u dit optimaliseren?
  8. Is het nieuwe beleid geëvalueerd. Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten? Zo nee, waarom niet?
  9. Vanaf 2015 is er budgettaire ruimte ontstaan als gevolg van het nieuwe beleid. Aan welke onderdelen van het hondenpoepbeleid zijn deze middelen besteed vanaf 2015 tot heden? Zo nee, waarom niet?

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Art-40 brief Hondenpoepbeleid