Skip to main content

Algemene Beschouwingen van DUS Weert op Begroting 2022

By 26 oktober 2021Actueel Nieuws

Op 4 november 2021 behandeld de gemeenteraad van Weert de Gemeentelijke Begroting voor 2022, zeg maar het huishoudboekje van de gemeente.
Elke politieke partij (fractie) in de gemeenteraad van Weert gaat tijdens deze vergadering haar eigen visie (de Algemene Beschouwingen) en moties en amendementen voorstellen.

Hieronder volgen de Algemene Beschouwingen van DUS Weert op de Begroting 2022.

Algemene Beschouwingen Begroting 2022
– Zwanenzang –

Goedemiddag dames en heren hier aanwezig, thuis voor de buis of anderszins verbonden met het Gemeentehuis in Weert.

DE STAAT VAN WEERT

 • ‘De monetaire en economische crisis is voorbij. Vanaf nu gaat de economie weer draaien, zijn de bezuinigingen van tafel en komt er ruimte voor leuke dingen in Weert.’ Dát was de verwachting bij het begin van deze bestuursperiode in maart 2018.
 • Voorzitter. Hoe anders is alles verlopen! Covid 19 zet de wereld, ook nu nog, op z’n kop. Ineens is alles anders. We leven in een onrustige wereld met veel onzekerheden. De stip op de horizon die zo helder leek is verdwenen. De weg die voor ons ligt is bezaaid met obstakels die we niet kennen. Besturen is varen in de mist, zonder radar. Voorzitter, eens temeer is de afgelopen maanden gebleken welke enorme veerkracht de organisatie heeft om te anticiperen op onverwachte gebeurtenissen. Dat verdient een compliment.
 • De Gemeenteraad heeft dit jaar de ‘Strategische Visie Werken aan Weert 2030’ vastgesteld. Deze visie geeft houvast bij de invulling van de toekomstige ambities van Weert en biedt tevens ruimte om te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Daarmee heeft Weert de koers bepaald voor de lange termijn.

DE BEGROTING

 • Journalist Hugo Camps schreef onlangs over de op 3 oktober jongstleden in hondenweer verreden Parijs-Roubaix het volgende: ‘Dit is geen sport meer. De renners gingen met hun uitgemergelde lijven als een stel stervende zwanen over de finish.’
 • Voorzitter. Dit is de laatste begroting van het thans zittende College. De finish is in zicht.
 • En het moet gezegd…deze begroting is geen Zwanenzang in mineur. Het College is er, mede dankzij extra geld van het Rijk, in geslaagd om een passende begroting aan te bieden. Daarmee bedoelt DUS Weert dat deze begroting enerzijds voldoende aanknopingspunten biedt voor continuering van beleid en tegelijk voldoende ruimte geeft voor nieuwe inzichten, ontwikkelingen en initiatieven.
 • DUS Weert constateert met genoegen dat de structurele uitgaven in lijn zijn met de structurele inkomsten. Niettemin neemt de algemene reserve en het eigen vermogen van de gemeente de komende jaren nog steeds af. Er is derhalve sprake van een fragiele begroting die noopt tot het maken van scherpe keuzes, beperking van de ambities en een sobere uitvoering.
 • Voorzitter. Het Rijk heeft extra geld ter beschikking gesteld vanwege de stijgende kosten in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg. Wij roepen u op om deze middelen dan ook ten goede te laten komen van het sociaal domein.
 • Ten aanzien van het strategisch personeelsbeleid verzoekt DUS Weert u om de raad te informeren over de toekomstige vraag naar personeel en om tevens de mogelijke toekomstige personele knelpunten in kaart te brengen. Inclusief de financiële gevolgen.

DE HEROVERWEGINGEN

 • De raad wordt voorgesteld om structureel te bezuinigen op de vrijwilligersorganisaties. Er is een groot tekort aan vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onder andere de zorg, het buurtwerk en bij het verzachten van de eenzaamheid bij ouderen en jongeren. Waarom dan toch bezuinigen op vrijwilligerswerk?
 • Dat geldt ook voor de bezuiniging op het armoedebeleid en de minimaregelingen. De voedsel- en kledingbanken kunnen de vraag niet aan. Meer dan een miljoen huishoudens leeft in armoede. Deze bezuiniging druist in tegen het vigerende armoedebeleid waarbij wordt ingezet op voorkomen, bestrijden en verzachten van armoede.
 • Voorzitter. De leegstand in de binnenstad is nog steeds substantieel. Ondernemers hebben het zwaar. De samenwerking binnen BIZ Vastgoed in de binnenstad wordt opgeheven. De inzet van Streetwise heeft nog niet geleid tot een beter ondernemersklimaat en het Citymarketingbeleid is nog maar in voorbereiding. Waarom dan toch de parkeerbelasting verhogen met tien eurocent per uur? Ook een kleine verhoging van de parkeertarieven draagt niet bij aan het herstel van de binnenstad.
 • Voorzitter. Het College stelt voor om vanaf 2023 structureel €58.000 te bezuinigen op de professionele instellingen. De instellingen ontvangen jaarlijks miljoenen aan subsidies die echter goeddeels bestemd zijn voor vaste lasten. Is er vooraf contact geweest met de instellingen? Wij steunen de oproep van de instellingen om de fluctuaties in de subsidiebedragen te beperken middels het opstellen van een gezamenlijke visie. Kunt u ons toezeggen dat u daarover met de instellingen in gesprek wil gaan?

TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN
Voorzitter. Uitdagingen zijn er de komende jaren genoeg. DUS Weert noemt er enkele:

 • Zorgen dat het vertrouwen van de inwoners in de overheid wordt hersteld.
 • Het voorkomen van sociale ongelijkheid.
 • De krapte op de woningmarkt en de betaalbaarheid van het wonen.
 • De energietransitie en de klimaatadaptatie.
 • De toekomst van de binnenstad in relatie met citymarketing.
 • De implementatie van de Omgevingswet.
 • En, last but not least, de zorg voor de leefbaarheid in wijken en dorpen.

TOT SLOT
DUS Weert dankt de inwoners van Weert voor het vertrouwen en de collega raadsleden voor de goede samenwerking. Een speciaal woord van dank aan het College, de ambtelijke organisatie, de griffie, de facilitaire dienst en alle anderen die, op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen aan de realisatie van deze begroting.

 

Fractie- en commissieleden DUS Weert
Conny Beenders, Mieke Marechal, Rob van Dooren, Peter Weekers, Peter van Akkerveken.