Skip to main content

Algemene Beschouwingen van DUS Weert op Begroting 2021

By 13 november 2020Actueel Nieuws

Specifieke Beschouwingen Begroting 2021-2024; een uitgebreide versie van de Algemene Beschouwingen

– DUS Weert trekt OPNIEUW aan de bel ! –

Financiën

 • DUS Weert vraagt zich af waarom er in 2021 niet wordt bezuinigd terwijl de financiële situatie in Weert zeer zorgelijk is. Waarom worden de nieuwe prioriteiten 2021 en de aanwending uit de reserves niet kritisch tegen het licht gehouden?
 • In breder perspectief: Hebben we het gemeentehuis in de toekomst nog wel nodig in deze omvang nu thuiswerken meer en meer de norm wordt?
 • Waarom niet nu al kiezen voor verzelfstandiging van het museum dat ons straks vijftig jaar lang tonnen gaan kosten. Sterker nog hebben we het gebouw nog wel nodig als museum? Waarom verspreiden we de collectie niet naar toepasselijke deellocaties verspreid over de gemeente in combinatie met een digitaal museum?
 • Waarom als uitgangspunten voor 2021 niet kiezen voor: geen belastingverhogingen, geen greep uit de reserves om de begroting structureel sluitend te krijgen?
 • Waarom niet kritisch kijken naar de personeelskosten en de kosten van inhuur. Een beleidsarme begroting zou immers moeten leiden tot minder ambtelijke inzet?
 • De argumentatie van het College om 2021 nog niet te bezuinigen omdat er nog gewerkt wordt aan een Strategische toekomstvisie Weert 2030 is volgens DUS Weert niet steekhoudend. Een visie is een lange termijn vergezicht. Dat is iets anders dan het vaststellen van ambities, het formuleren van beleid, het beschikbaar stellen van geld en het uitvoeren. Dat is dagelijkse kost en kan prima zonder dat de visie formeel is vastgesteld.


Spoorverbinding Weert-Hamont

 • DUS Weert ziet niets in het continueren van het lobbytraject voor de spoorverbinding Weert-Hamont naar Antwerpen. Bij de kredieten staat sinds enige jaren een krediet van 2 miljoen euro ten behoeve van de spoorverbinding Weert-Antwerpen.
 • Naar onze mening kan dit krediet vervallen. In het Belgisch regeerakkoord staat letterlijk dat ingezet wordt op verbetering van de internationale spoorverbindingen. Met name wordt ingezet op HST (hoge snelheid treinen) knooppunten tussen Brussel en grote steden in Europa.
 • Reactivering van de IJzeren Rijn kan bovendien leiden tot vele goederentreinen die dagelijks door Weert denderen. Er kan beter worden ingezet op een busverbinding Weert-Hamont.

Ringbanen

 • Een visie op de Ringbanen wordt node gemist. De plannen die nu voorliggen zijn gebaseerd op optimalisering en aanpassingen van de huidige situatie. De toename van de verkeersbewegingen vereist een bredere kijk op de afwikkeling van het verkeer in- en om Weert. Het is zaak om in het komende Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan en het Mobiliteitsplan daarvoor de benodigde stappen te zetten.

Binnenstad

 • DUS Weert vraagt extra aandacht voor het midden en kleinbedrijf.
 • Ondernemers zijn geen koeien die men kan blijven melken en het zijn ook geen wolven die moeten worden uitgeroeid. Het zijn de werkpaarden die de kar moeten trekken. Het MKB zorgt nog steeds voor tweederde van de werkgelegenheid.

Herbestemmen winkelpanden

 • DUS Weert is voorstander van het herbestemmen van de winkelpanden naar wonen. Herbestemmen leidt voor pandeigenaren echter tot verbouwingskosten terwijl de huuropbrengst lager is dan verhuur als detailhandel. Het lijkt ons goed om inzicht te krijgen in de belemmeringen bij herbestemming.

Jong talent

 • De jeugd van tegenwoordig heeft het niet gemakkelijk. Daarom is het van groot belang dat we als gemeente laten zien dat we oog en oor hebben voor de jongeren. Dat we luisteren naar hun problemen, wensen en behoeften. Op basis daarvan kan beleid worden gemaakt om jongeren te binden aan Weert door het bieden van kansen op het gebied van wonen, werken en ontspanning.

Onderwijs

 • Enkele jaren geleden concludeerde de commissie Dijsselbloem dat het nieuwe leren niet aantoonbaar leidt tot betere leerprestaties. Op dit moment kan 20 procent van de 15-jarigen niet fatsoenlijk, lezen, schrijven en rekenen. Hoewel we als gemeente geen taak hebben inzake de inhoudelijke kant van het onderwijs is het volgens DUS Weert nodig dat we met het onderwijsveld dit soort ontwikkelingen monitoren.

Openbare ruimte

 • De afgelopen jaren is er in een groot aantal wijken geïnvesteerd in de riolering en de openbare ruimte. Niettemin blijft dit voor DUS Weert een aandachtspunt. Als voorbeeld de wijk Groenewoud. Groenewoud dreigt een achterkantgebied te worden met verouderde voorzieningen en een slecht onderhouden infrastructuur.

Schoon, heel, veilig

 • DUS Weert zet vraagtekens bij het dynamisch onderhoud gebaseerd op basis van beeldbestek. Voor de een is belevingsrijke vergroening een aanwinst voor de ander is het ‘verommeling’ van de omgeving. De wijze waarop schoon, heel en veilig van de openbare ruimte in de wijken wordt aangepakt is voor verbetering vatbaar.

Armoedebeleid

 • De landelijke cliëntenraad die de belangen behartigt van mensen in de bijstand heeft de regering dringend gevraagd om de jaarlijkse verlaging van de bijstand die ingaat in 2021 en eindigt in 2035 te stoppen. Uit onderzoek is gebleken dat hierdoor de armoede, alleen al in 2021, minimaal met 15 tot 20 procent zal toenemen. Meer dan 1,5 miljoen huishoudens kan nu al amper rondkomen!
 • Weert heeft een degelijk armoedebeleid. Uit de begroting blijkt echter dat we armoede en schuldhulpverlening meer en meer zien als een feit. DUS Weert vindt dit geen goede ontwikkeling. Armoede hoort niet. Voedselbanken zijn niet gewoon.

Voedselbanken

 • Tot 2002 kende Nederland geen voedselbanken nu zijn het instituten geworden die een noodzakelijke rol vervullen bij het bestrijden van de armoede. Er zijn inmiddels bijna 200 voedselbanken die vorig jaar voor een waarde van 74 miljoen euro aan producten hebben verdeeld aan tienduizenden gezinnen. Voedselbank Weert verdient daarom onze steun.

Gezondheidszorg

 • De coronapandemie maakt eens te meer het belang duidelijk van een goed gestructureerde en georganiseerde gezondheidszorg. De frontwerkers in de zorg verdienen steun van de gemeente niet alleen nu maar ook in de toekomst.
 • Bij de lokale gezondheidszorg hoort ook een adequaat voorzieningenniveau. DUS Weert maakt zich zorgen om het voortbestaan van het SJG. Met het mogelijk verdwijnen van de spoedeisende hulp verdwijnt een belangrijke basisvoorziening in de gezondheidszorg.
 • We moeten waken voor een ‘sterfhuisconstructie’ waarbij een uitstekend streekziekenhuis wordt gedegradeerd tot een locatie voor uitsluitend planbare zorg. Slecht voor Weert en slecht voor de regio.

Energietransitie

 • In heel Europa is gas de oplossing voor de klimaatproblemen, behalve in Nederland. Hoe kan dat? Het streven naar duurzame energievoorziening is noodzakelijk maar het tempo waarin moet worden aangepast aan de realiteit. Met zon, wind en biomassa gaan we het niet redden. Bovendien kleven er ook nadelen aan deze vormen van energieopwekking.
 • DUS Weert pleit voor gezond verstand. Haalbaar en betaalbaar moeten geen loze kreten worden. Pas de ambities aan in doelstellingen en tijd. De doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn achten wij te ambitieus.
 • Mensen die het geld hebben voor het verduurzamen van hun huis krijgen duizenden euro’s isolatiesubsidie. Mensen die daarvoor geen geld hebben krijgen een tochtstrip. Hun energierekening stijgt echter toch vanwege de hogere gasprijzen. Daar kan geen tochtstrip tegenop. Bestrijding van de energiearmoede vinden wij belangrijker dan het vasthouden aan dure onhaalbare ambities.

Afval

 • Zwerfvuil bij- en rond de ondergrondse containers en afvalbakken is meer regel dan uitzondering. DUS Weert stelt de herinvoering van stadskantonniers voor. Inzetten op gedragsverandering door middel van afvalcoaches is ook een mogelijkheid.

Wonen

 • Passend en betaalbaar wonen wordt voor veel mensen steeds moeilijker. Met name als het gaat om huren in de sociale sector en kopen voor starters. Bovendien is de vraag groot en het aanbod gering. DUS Weert pleit voor een extra inspanning van het gemeentebestuur om de lokale huur- en koopmarkt, middels doelgroep bouwen en wonen, een impuls te geven. Tijdelijke woningen zijn een noodverband. Sociale woningbouw heeft voor ons prioriteit.

Omgevingswet

 • Wij vragen ons af of de beschikbare structurele middelen voor de implementatie van de Omgevingswet toereikend zijn. Deze nieuwe wet vraagt met name op het gebied van participatie een andere houding en andere communicatieve vaardigheden van de lokale overheid. De gemeente dient daarbij met name invulling te geven aan ‘netwerksturing’ als coördinator van een proces tussen belanghebbende externe partijen.

Overig

 • Verder is DUS Weert van mening dat er de komende jaren kritisch moet worden gekeken naar alle uitgaven. Geen franje meer maar uitsluitend uitvoeren van gemeentelijke kerntaken. Terug naar de basis.
 • Kerntaken van een gemeente zijn onder andere: Huisvuil ophalen, bestemmingsplannen maken, paspoorten uitgeven, rijbewijs en identiteitskaarten verstrekken, gemeentelijke basisadministratie bijhouden, verstrekken uitkeringen, WMO, participatiewet en jeugdhulp uitvoeren, toezicht houden op woningbouw en afspraken met woningcorporaties, onderhoud openbare ruimte, verkeer en bereikbaarheid.
 • Franje. De afgelopen jaren is circa 600.000 euro uitgegeven aan kunstwerken bij het voormalig Landbouwbelang, het nieuwe stadspark en de Sint Maartenslaan. Ook ondergaat het Museum een miljoenenverbouwing. Met een begrotingstekort van vele miljoenen euro’s is het noodzakelijk de ‘hand op de knip te houden’. Voor dit soort zaken is geen geld meer.

Fractie DUS Weert
November 2020